Tin tổng hợp

dịch chuyển trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cyborg, anh có khả năng dịch chuyển phải không?

Cyborg, you have the ability to manifest boom tubes, do you not?

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng 10% dân số sở hữu trò dịch chuyển đồ vật TK này.

About 10 % of the population has this TK mutation .

OpenSubtitles2018. v3

Việc dịch chuyển ống tiêm có thể được kiểm soát với độ chính xác microliter.

The syringe displacement could be controlled with microliter precision.

WikiMatrix

Tôi dịch chuyển con tàu trước khi người kim loại phá hủy nó

I teleported from my ship before the metal man destroyed it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ dịch chuyển cỗ máy đến Karnak ngay bây giờ.

I’m teleporting the reactor to Karnak now.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã được dịch chuyển đến một hành tinh chưa xác định ở một thái dương hệ khác.

I’ve been transported to an unknown planet in a different solar system.

OpenSubtitles2018. v3

Gia tốc dịch chuyển?

At warp?

OpenSubtitles2018. v3

Đây là 2 dịch chuyển quyền lực lớn ở thời đại của chúng ta.

Thos e two things are the huge shifts of power in our century .

QED

Chip định tuyến sẽ giúp máy dịch chuyển khóa mục tiêu.

Isolinear tags would allow our transporters to lock onto them.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ muốn là người đầu tiên trong lịch sử loài người biết dịch chuyển.

I want to be the first person in human history to teleport himself.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm  [Tìm hiểu] Mối quan hệ giữa niêm mạc tử cung và khả năng thụ thai

Định dịch chuyển tức thời hả?

Are you trying to teleport?

OpenSubtitles2018. v3

Ông có thể dịch chuyển.

You can teleport.

OpenSubtitles2018. v3

Và, thứ hai, tại sao con người hay thây ma lại dịch chuyển.

And, second, why do people or zombies move ?

QED

Ta phát hiện ra con là Dịch chuyển linh hồn khi con 5 tuổi.

You were five years old, your first jump.

OpenSubtitles2018. v3

Dịch/chuyển tải bởi Lewis Namier.

Translated/adapted by Lewis Namier.

WikiMatrix

Đương cầu sẽ dịch chuyển hoặc thông tin trên bảng thay đổi,

This curve would shift or the entries in this table would shift .

QED

Vì vậy, tất cả chỉ là lấy tay mình và sau đó dịch chuyển tay.

So all I did was take my hand and then I move my hand .

QED

Năng lượng dịch chuyển bị giảm xuống mức tối thiểu.

My transporter power is down to minimal.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ có thể dịch chuyển từng người một.

I’ve got to bring you in one at a time.

OpenSubtitles2018. v3

Đang có sự hoạt động địa chấn ở Bolivia, dịch chuyển #mm ở Mongolia

I have got seismic activity in Bolivia.I got a # millimeter shift in Mongolia

opensubtitles2

Cổng dịch chuyển sẵn sàng theo lệnh của anh.

Warp available at your command.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm  Em hiểu thế nào về tư tưởng nhân nghĩa Tư tưởng ấy được thể hiện như thế nào Qua văn bản nước đại việt ta - câu hỏi 493674

Khoan đã, một người dịch chuyển vạn vật?

Wait, a telekinetic?

OpenSubtitles2018. v3

Xói mòn có thể là kết quả của dịch chuyển vật liệu bởi gió.

Erosion can be the result of material movement by the wind.

WikiMatrix

Dịch chuyển thời gian, đọc suy nghĩ.

Time travelers, mind readers.

OpenSubtitles2018. v3

Xem đây, khi tôi dịch chuyển chúng.

Look here when I move them forward.

ted2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button