Tin tổng hợp

Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh và lưu ý khi xây dựng

Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh là gì ? Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh để làm gì ? Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh ? Hướng dẫn làm Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh ?

Mỗi công ty được xây dựng đều có những nội dung thiết kế xây dựng, thủ tục xây dựng và những hồ sơ kèm theo. Trong đó phải kể đến tàm quan trọng của điều lệ công ty vì nó góp thêm phần quan trọng để quản trị công ty về sau. Đầu tiên muốn có điều lệ thì công ty cần làm Dự thảo điều lệ công ty. Trong những trường hợp công ty hợp danh thì làm Dự thảo điều lệ công ty hợp danh như thế nào và mẫu dự thảo cần chú ý quan tâm nhũng gì ? Dưới đây chúng tôi xin phân phối thông tin chi tiết cụ thể về vấn đè này .

1. Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh là gì?

– Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó : Phải có tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( gọi là thành viên hợp danh ) ; ngoài những thành viên hợp danh hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn .
– Dự thảo điều lệ công ty hợp danh là bản điều lệ được soạn dự thảo để những thành viên xem xét, sửa đổi, bổ trợ những pháp luật trước khi quyết định hành động làm điều lệ công ty .

2. Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh để làm gì?

Mẫu dự điều lệ Công ty Hợp danh là mẫu bản điều lệ tiên phong của công ty hợp danh để những thành viên trải qua bản điều lệ hoàn toàn có thể thấy được những lao lý của công ty hợp danh, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, điều lệ về góp vốn, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên trong công ty hợp danh .

3. Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY HỢP DANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 / QH13 ( năm năm trước ) và những pháp luật khác của pháp lý hiện hành .
Chúng tôi, gồm những thành viên có tên sau :
1 – Thành viên hợp danh :
1.1 – Họ và tên … … … … … … … … Ngày tháng năm sinh … … …. Quốc tịch … … … … CMND số … … … … … … do CA tỉnh … … …. cấp ngày … … … … hoặc hộ chiếu ) … … … … … … …. Nơi ĐK hộ khẩu thường trú … … … … ; Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … …
1.2 – Họ và tên … … … … … … … … Ngày tháng nă sinh … … …. Quốc tịch … … … … CMND số … … … … … … do CA tỉnh … … …. cấp ngày … … … … hoặc hộ chiếu ) … … … … … … …. Nơi ĐK hộ khẩu thường trú … … … … ; Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … .
2 – Thành viên góp vốn :
2.1 – Họ và tên … … … … … … … … Ngày tháng năm sinh … … …. Quốc tịch … … … … CMND số … … … … … … do CA tỉnh … … …. cấp ngày … … … … hoặc hộ chiếu ) … … … … … … …. Nơi ĐK hộ khẩu thường trú … … … … ; Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … .
2.2 – Họ và tên … … … … … … … … Ngày tháng năm sinh … … …. Quốc tịch … … … … CMND số … … … … … … do CA tỉnh … … …. cấp ngày … … … … hoặc hộ chiếu ) … … … … … … …. Nơi ĐK hộ khẩu thường trú … … … … ; Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … …
Cam kết không thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 2,3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm trước, cùng nhau chấp thuận đồng ý và thống nhất phát hành điều lệ CÔNG TY HỢP DANH … … …. ( dưới đây gọi tắt là Công ty ) với những chương, điều, khoản sau :

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm:

1.1 Thành viên hợp danh là những cá thể, có trình độ trình độ và uy tín nghề nghiệp, phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty .
1.2 Nếu Công ty có những thành viên góp vốn, thành viên góp vốn chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của Công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào Công ty .

Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Công ty

1 – Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY HỢP DANH … … .
Tên bằng tiếng quốc tế : … … … …. Tên viết tắt : … … … …
2 – Địa chỉ trụ sở chính : số nhà … .. phố ( thôn, khu ) … … … phường ( xã ) … …. thành phố ( huyện ) … … … tỉnh …. ( Nhà thuê / mượn hợp pháp của : … .. ) .
Điện thoại : … … .. Fax : … … … … .. Email : … … … … … … … … … ..
2 – Công ty có tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động giải trí của Công ty là … … .. năm kể từ ngày được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .

Xem thêm  Sắc sắc không không

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh

1. Ngành nghề kinh doanh thương mại của Công ty ĐK là :

STT Tên ngành Mã ngành

Trong quy trình hoạt động giải trí, Công ty hoàn toàn có thể biến hóa ngành nghề kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý, sau khi được Hội đồng thành viên đống ý, thông tin và được cơ quan ĐK kinh doanh thương mại đồng ý chấp thuận bổ trợ vào hồ sơ ĐK doanh nghiệp và đăng tải trên mạng lưới hệ thống ĐKKD vương quốc dangkykinhdoanh.gov.vn. ( Trừ trường hợp có văn bản của cơ quan ĐK kinh doanh thương mại khước từ bổ trợ vào hồ sơ ĐK doanh nghiệp )
2. Doanh nghiệp phải phân phối đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại khi kinh doanh thương mại ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo pháp luật của Pháp luật và bảo vệ duy trì đủ điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại đó trong suốt quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

CHƯƠNG II

VỐN – THÀNH VIÊN

Điều 4. Vốn điều lệ của Công ty

1. Vốn điều lệ của công ty … … …. đồng .
( bằng chữ … … … … … … …. )
Do những thành viên sau đây góp vốn :
1.1 – Thành viên hợp danh :
– Ông ( bà ) … … .. góp … … đồng, trong đó : tiền mặt … … đồng, gia tài … … đồng ; tỷ suất vốn góp … .. % vốn điều lệ của Công ty ; thời gian góp vốn ngày … … .
– Ông ( bà ) …. . góp … … đồng, trong đó : tiền mặt … … đồng, gia tài … … đồng ; tỷ suất vốn góp … .. % vốn điều lệ của Công ty ; thời gian góp vốn ngày … … .
1.2 – Thành viên góp vốn :
– Ông ( bà ) … … … … … … … … … …. góp … … đồng, trong đó : tiền mặt … … đồng, gia tài … … đồng ; tỷ suất vốn góp … .. % vốn điều lệ của Công ty ; thời gian góp vốn ngày … … .
– Ông ( bà ) … … …. góp … … đồng, trong đó : tiền mặt … … đồng, gia tài … … đồng ; tỷ suất vốn góp … .. % vốn điều lệ của Công ty ; thời gian góp vốn ngày … … .
2. Tài sản của Công ty gồm có :
– Tài sản góp vốn của những thành viên đã được chuyển quyền chiếm hữu cho công ty ;
– Tài sản tạo lập được mang tên công ty ;
– Tài sản thu được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại do những thành viên hợp danh thực thi nhân danh công ty và từ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty do những thành viên hợp danh nhân danh cá thể triển khai ;
– Các gia tài khác theo pháp luật của pháp lý .
3. Công ty không được phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào .

Điều 5. Quy định về con dấu công ty

Công ty có quyền quyết định hành động về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý .
Con dấu công ty được biểu lộ là hình … … ( hình tròn trụ ), mực sử dụng màu …. ( đỏ ) .
Nội dung con dấu Công ty bộc lộ những thông tin sau đây : a ) Tên doanh nghiệp ; b ) Mã số doanh nghiệp c ) Tên tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở .
Công ty chỉ có … …. ( một ) con dấu doanh nghiệp .
Sau khi khắc con dấu, Công ty thông tin mẫu con dấu với cơ quan ĐK kinh doanh thương mại để đăng tải công khai minh bạch trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Công ty chỉ được sử dụng con dấu sau khi mẫu con dấu được đăng tải trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp và nhận được Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu doanh của cơ quan ĐKKD. Con dấu được sử dụng trong những trường hợp theo lao lý của pháp lý về việc sử dụng dấu .
Việc quản trị, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
Doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính trung thực, đúng mực, hợp pháp, tương thích thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống, năng lực gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản trị và sử dụng con dấu .
Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản trị, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh nghiệp được xử lý tại Tòa án hoặc trọng tài .

Điều 6: Việc góp vốn và cấp giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên:

1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết .
2. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty .
3. Thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó so với công ty ; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có tương quan hoàn toàn có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên .
4. Tại thời gian góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy ghi nhận phần vốn góp. Giấy ghi nhận phần vốn góp phải có những nội dung hầu hết sau đây :
Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;
Vốn điều lệ của công ty ;
Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của thành viên ; loại thành viên ;
Giá trị phần vốn góp và loại gia tài góp vốn của thành viên ;
Số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp ;

Xem thêm  20+ lời chúc khai trương hồng phát hay, ý nghĩa cho cửa hàng, công ty làm ăn phát đạt - https://mbfamily.vn

Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;

Họ, tên, chữ ký của người chiếm hữu giấy ghi nhận phần vốn góp và của những thành viên hợp danh của công ty .

Điều 7: Tăng, giảm vốn điều lệ:

1. Theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên, Công ty hoàn toàn có thể tăng, giảm vốn điều lệ bằng những hình thức sau :
a. Tăng vốn điều lệ :
Tăng vốn góp của những thành viên
Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị gia tài tăng lên của Công ty ;
Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới ;
Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân loại tỷ suất vốn góp cho những thành viên theo tỷ suất tương ứng trong vốn điều lệ của Công ty. Thành viên phản đối quyết định hành động tăng thêm vốn điều lệ hoàn toàn có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho những thành viên khách theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ Công ty nếu những thành viên không có thỏa thuận hợp tác khác .
Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp đón thêm thành viên phải có sự tham gia của những thành viên và quyền quyết định hành động đựơc biểu quyết tại Hội đồng thành viên .
b. Giảm vốn điều lệ :
– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ suất vốn góp của họ trong vốn điều lệ của Công ty nếu đã hoạt động giải trí kinh doanh thương mại liên tục trên 2 năm, kể từ ngày ĐK kinh doanh thương mại ; đồng thời vẫn bảo vệ thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác sau ki đã hoàn trả vốn cho thành viên ;
– Mua lại phần vốn góp được chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của thành viên Công ty theo qui định sau đây :
+ Phải chào bán phần vốn đó cho những thành viên còn lại theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong Công ty với cùng điều kiện kèm theo ;
+ Chỉ được chuyển nhượng ủy quyền cho người không phải là thành viên nếu những thành viên còn lại của Công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán .
– Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị gia tài giảm xuống của Công ty .
2. Công ty phải ĐK việc tăng, giảm Vốn điều lệ trên cơ sở quyết định hành động bằng văn bản của Hội đồng thành viên. Công ty thực thi việc đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý với cơ quan cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh:

1. Thành viên hợp danh có những quyền sau đây :
Tham gia họp, luận bàn và biểu quyết về những yếu tố của công ty ; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác lao lý tại Điều lệ công ty ;
Nhân danh công ty triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại những ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác hoặc giao ước với những điều kiện kèm theo mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty ;
Sử dụng con dấu, gia tài của công ty để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại những ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ; trường hợp ứng trước tiền của mình để thực thi việc làm kinh doanh thương mại của công ty thì có quyền nhu yếu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất vay thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước ;
Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá thể của chính thành viên đó ;
Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác phân phối thông tin về tình hình kinh doanh thương mại của công ty ; kiểm tra gia tài, sổ kế toán và những tài liệu khác của công ty khi xét thấy thiết yếu ;
Được chia doanh thu tương ứng với tỷ suất vốn góp hoặc theo thỏa thuận hợp tác lao lý tại Điều lệ công ty ;
Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị gia tài còn lại tương ứng theo tỷ suất phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không pháp luật một tỷ suất khác ;
Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị gia tài tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế hoàn toàn có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý ;
Các quyền khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp năm trước và Điều lệ công ty .
2. Thành viên hợp danh có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
Tiến hành quản trị và thực thi việc làm kinh doanh thương mại một cách trung thực, thận trọng và tốt nhất bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho công ty ;
Tiến hành quản trị và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty theo đúng pháp luật của pháp lý, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên ; nếu làm trái lao lý tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;
Không được sử dụng gia tài của công ty để tư lợi hoặc ship hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác ;
Hoàn trả cho công ty số tiền, gia tài đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra so với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc gia tài khác từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty mà không đem nộp cho công ty ;
Liên đới chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch hết số nợ còn lại của công ty nếu gia tài của công ty không đủ để giàn trải số nợ của công ty ;
Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận hợp tác pháp luật tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh thương mại bị lỗ ;
Định kỳ hằng tháng báo cáo giải trình trung thực, đúng chuẩn bằng văn bản tình hình và tác dụng kinh doanh thương mại của mình với công ty ; cung ứng thông tin về tình hình và hiệu quả kinh doanh thương mại của mình cho thành viên có nhu yếu ;
Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp năm trước và Điều lệ công ty .

Xem thêm  Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Điều 9: Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh:

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của những thành viên hợp danh còn lại .
Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác triển khai kinh doanh thương mại cùng ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty đó để tư lợi hoặc ship hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác .
Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự đồng ý chấp thuận của những thành viên hợp danh còn lại .

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn:

1. Thành viên góp vốn có những quyền sau đây :
Tham gia họp, đàm đạo và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên góp vốn, về tổ chức triển khai lại và giải thể công ty và những nội dung khác của Điều lệ công ty có tương quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ ;
Được chia doanh thu hằng năm tương ứng với tỷ suất vốn góp trong vốn điều lệ của công ty ;
Được cung ứng báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của công ty ; có quyền nhu yếu quản trị Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung ứng vừa đủ và trung thực những thông tin về tình hình và tác dụng kinh doanh thương mại của công ty ; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, thanh toán giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty ;
Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác ;
Nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ;
Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng, cầm đồ và những hình thức khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ công ty ; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế sửa chữa thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty ;
Được chia một phần giá trị gia tài còn lại của công ty tương ứng với tỷ suất vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản ;
Các quyền khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp năm trước và Điều lệ công ty .
2. Thành viên góp vốn có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp ;
Không được tham gia quản trị công ty, không được triển khai việc làm kinh doanh nhân danh công ty ;
Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;
Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp năm trước và Điều lệ công ty .

Chữ ký của chủ sở hữu công ty

4. Hướng dẫn làm Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh

– Soạn rất đầy đủ những nội dung
– Phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm
– Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động giải trí của Công ty
– Nhành nghề kinh doanh thương mại
– Vốn điều lệ của công ty
– Quy định về con dấu công ty
– Việc góp vốn và cấp giấy ghi nhận góp vốn của những thành viên
– Tăng, giảm vốn điều lệ
– Hạn chế quyền so với thành viên hợp danh
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên góp vốn
Trên đây là thông tin về bài viết của chúng tôi về Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh và những quan tâm khi kiến thiết xây dựng điều lê mới nhất Và kèm theo hướng dẫn Mẫu dự thảo điều lệ công ty hợp danh .

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

Chức vụ:
Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn:
Dân sự, Đất đai, Hôn nhân, Lao động, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo:
Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế:
07 năm

Tổng số bài viết:
13.718 bài viết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button