Tin tổng hợp

dựa vào; trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dựa vào con mắt thưởng họa có thể nhìn ra sự dạy dỗ giáo dục.

From her appreciation of art, you can see her level of culture .

QED

dựa vào một đặc tính mà Cardano đã chú ý nhận xét

It is based on a powerful property Cardano noticed .

QED

Mô hình máy tính này dựa vào một nhóm nghiên cứu tại trụ sở NASA tại Goddard.

This computer simulation is due to a relativity group at NASA Goddard.

ted2019

Và tất cả những loài cá sống dựa vào rặng san hô cũng đi đến chỗ hiểm nghèo.

And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.

OpenSubtitles2018. v3

Xin tiếp tục dựa vào sức mạnh của Đấng Tạo Hóa để dạy dỗ”.

Please continue to draw strength from the Creator in order to teach.”

jw2019

Dựa vào cái gì mà nói cấm là cấm

What makes you say to banned our school?

OpenSubtitles2018. v3

Một phi công cũng có thể dựa vào đường chân trời để định hướng không gian.

A pilot can also retain his or her spatial orientation by referring to the horizon.

WikiMatrix

Các người dựa vào đâu để nói vậy, huh?

Where’d you get that number?

OpenSubtitles2018. v3

Taylor và chứng minh của Wiles dựa vào các kỹ thuật của thế kỷ 20.

Taylor and Wiles’s proof relies on 20th-century techniques.

WikiMatrix

Xem thêm  Cách hủy tất cả các dịch vụ Viettel đang dùng qua ứng dụng MY Viettel

Toàn bộ công việc của tôi dựa vào đó.

All my work is based on it.

OpenSubtitles2018. v3

DỰA VÀO: TRUYỀN THUYẾT.

STATUS: MYTH.

jw2019

Niềm tin này có căn cứ vững chắc và dựa vào Kinh Thánh.

It was solidly based and Scripturally founded.

jw2019

Chúng ta có thể sống dựa vào tình yêu.

We can live on love.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ không thể bảo vệ D và Jake… nếu chúng ta không biết dựa vào nhau.

We could’ve protected D and Jake and all of us… if we’d stuck together!

OpenSubtitles2018. v3

Amanda Waller không đưa quyết định dựa vào giá trị mạng sống con người.

Amanda Waller doesn’t make decisions based on the value of human life.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu dựa vào đâu mà ý kiến ý cò?

You’re just sucking up now, eh?

OpenSubtitles2018. v3

Cả nhà chúng tôi đều dựa vào nó đấy

Our family depends on him.

OpenSubtitles2018. v3

Giá trị của Giáo Hội dựa vào kinh nghiêm độc nhất và kỳ diệu đó.

Upon that unique and wonderful experience stands the validity of this Church.

LDS

Giờ thì cậu biết không thể dựa vào bảo bối rồi

Now you know you can’t make the gadgets do all the work.

OpenSubtitles2018. v3

17 Đức tin mạnh mẽ không chỉ dựa vào sự hiểu biết cơ bản về Kinh Thánh.

17 Strong faith rests on more than just basic knowledge of the Bible.

Xem thêm  tốt đẹp trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

Nhưng thành thực, tôi thấy mình quá dựa vào chúng mà tôi không nên thế.

But to be honest, I think I probably relied on them way more than I should.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy thắp sáng phải dựa vào thứ bậc.

So it’s down the hierarchy on lighting.

ted2019

Cái chúng ta dựa vào không phải là một hệ thống chưa hoàn chỉnh.

What we rely on is not an incomplete system.

ted2019

Bình luận thêm dựa vào tờ phụ trang của Thánh Chức Nước Trời tháng 10 năm 2005.

Include comments from the October 2005 Our Kingdom Ministry insert.

jw2019

4 Mọi điều Giê-su dạy đều dựa vào Lời Đức Chúa Trời.

4 Everything Jesus taught was based on God’s Word.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button