Tin tổng hợp

educational trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Dupuis was educated at Tarare (Rhône department).

Dupuis được hưởng sự giáo dục tại Tarare (Rhône, Pháp).

WikiMatrix

Data collected via education parameters is intended to be matched against a business data feed for education.

Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về giáo dục sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục.

support.google

Unionism strengthened and education coverage expanded.

Liên minh tăng cường và bảo hiểm giáo dục mở rộng.

WikiMatrix

Commodore Matthew Perry had a considerable interest in naval education, supporting an apprentice system to train new seamen, and helped establish the curriculum for the United States Naval Academy.

Matthew Perry đã tỏ ra rất chăm sóc đến việc giảng dạy trong thủy quân, Ông nhiệt thành tương hỗ thiết kế xây dựng một mạng lưới hệ thống học việc để huấn luyện và đào tạo thủy thủ mới, và giúp thiết lập những chương trình giảng dạy cho Học viện Hải quân Hoa Kỳ .

WikiMatrix

Well, education is a global religion.

Thực ra, giáo dục là một tôn giáo toàn cầu.

QED

The point is that education doesn’t actually work by teaching you things.

Vấn đề là giáo dục không hiệu quả nhờ giảng dạy.

QED

In both politics and education, he was a liberal reformer.

Trong cả chính trị lẫn giáo dục, ông là người có khuynh hướng cải cách tự do.

WikiMatrix

He wanted to create educational comics increase understanding .

Ông muốn tạo ra quyển truyện giáo dục nâng cao hiểu biết .

EVBNews

[2] (paragraph 9) Benefit From Theocratic Ministry School Education, pp. 62-64, has excellent suggestions on how to converse with people in the field ministry.

[2] (đoạn 9) Sách Được lợi ích nhờ sự giáo dục của Trường Thánh Chức Thần Quyền, trg 62-64, có những gợi ý rất hữu ích về cách nói chuyện với người ta trong thánh chức.

Xem thêm  Giá cả là gì?

jw2019

“Work for an education.

“Hãy cố gắng có được một học vấn.

LDS

(b) What should be our motive in choosing further education when that may appear necessary?

b) Chúng ta nên có động cơ gì trong việc chọn học lên cao khi có lẽ cần phải làm điều đó?

jw2019

Louis Renault (21 May 1843 – 8 February 1918) was a French jurist and educator, the co-winner in 1907 (with Ernesto Teodoro Moneta) of the Nobel Prize for Peace.

Louis Renault (21.5.1843 – 8.2.1918) là một luật gia, một nhà giáo dục người Pháp, và là người cùng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1907 (chung với Ernesto Teodoro Moneta).

WikiMatrix

During their school term, students in this Gilead class were especially benefited by being able to associate with Branch Committee members from 23 lands, who were also at the Patterson Educational Center for special training.

Trong suốt khóa học, các học viên đặc biệt nhận được lợi ích qua việc kết hợp với một số Ủy Viên Chi Nhánh đến từ 23 nước, cũng thụ huấn một khóa đặc biệt ở Trung Tâm Giáo Dục Patterson.

jw2019

Desired effects also may include easing education, communication and some other aspects of life.

Hiệu ứng mong muốn cũng có thể bao gồm giáo dục nới lỏng, giao tiếp và một số khía cạnh khác của cuộc sống.

WikiMatrix

However, we do not encourage individuals to obtain specialized education or training with the thought that this will improve their chances of being called into Bethel.

Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích các anh em đi học ngành chuyên môn vì nghĩ rằng họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để được mời vào nhà Bê-tên.

Xem thêm  Mô hình công ty gia đình: Những ưu và nhược điểm

jw2019

What would that do to the resources available to the education system?

Điều đó sẽ tác động như thế nào đến nguồn lực có thể sử dụng cho hệ thống giáo dục?

QED

Between you and me, Mr. President, I think we’d better start making physics education more awesome here in the US, otherwise the next Carl Sagan or Richard Feynman will come from somewhere with more educational foresight – maybe even, the Internet.

Chỉ giữa chúng ta thôi nhé, ngài Tổng thống, Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu cải cách chương trình Vật lý để trở nên tuyệt vời hơn, nếu không thì Carl Sagan hay Richard Feynman tiếp theo sẽ đến từ một nơi khác với tầm nhìn giáo dục xa hơn – thậm chí, từ Internet.

QED

Moreover, under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education).

Hơn nữa, trong điều kiện hiện tại, tư nhân chắc chắn kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, các nguồn thông tin chính (báo chí, phát thanh, giáo dục).

WikiMatrix

□ What factors may be considered in planning one’s education?

□ Các yếu tố nào mà một người nên xem xét khi hoạch định về học vấn?

jw2019

These are the reasons I founded University of the People, a nonprofit, tuition-free, degree-granting university to give an alternative, to create an alternative, to those who have no other; an alternative that will be affordable and scalable, an alternative that will disrupt the current education system, and open the gates to higher education for every qualified student regardless of what they earn, where they live, or what society says about them.

Đây là lý do khiến tôi thành lập University of the People, một trường đại học phi lợi nhuận, phi học phí, có cấp bằng đàng hoàng để đưa ra một hình thức khác, một thay thế cho những ai không tiếp cận được nó bằng cách khác, một thay thế với chi phí thấp và có thể mở rộng quy mô, một thay thế sẽ phá vỡ hệ thống giáo dục hiện tại, mở cánh cửa giáo dục đại học cho mọi sinh viên có tố chất cho dù họ đang kiếm sống bằng nghề gì, ở đâu, hay xã hội nói gì về họ.

Xem thêm  Hàng Authentic là gì? Có nên sử dụng hàng Auth hay không?

ted2019

Lucaris was determined to use this new opportunity to educate the Orthodox clergy and laity by publishing a translation of the Bible and theological tracts.

Lucaris quyết tâm dùng cơ hội mới này để giáo dục hàng giáo phẩm và giáo dân Chính Thống bằng cách xuất bản một bản dịch Kinh Thánh và các giấy nhỏ về thần học.

jw2019

It was the only way we both could be educated.

Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể đi học.

ted2019

I was then the new commissioner of education for the Church.

Lúc bấy giờ tôi là ủy viên giáo dục mới của Giáo Hội.

LDS

These study centres are operated by a private education group called Study Group Australia.

Trường được gọi bằng cái tên “CSU Study Centres”, nó thuộc tổ chức giáo dục Study Group Australia.

WikiMatrix

On average, with the two years of education they are now receiving, they are increasing their income some four and a half times.

Trung bình với hai năm học vấn mà họ hiện đang có, lợi tức của họ tăng khoảng 4 lần rưỡi.

LDS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button