Tin tổng hợp

phone number trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Rate this post

Well, I came for the books, but I’d be more interested in getting your phone number.

À, tôi tới mượn cuốn sách, nhưng tôi thích xin số điện thoại của cô hơn.

OpenSubtitles2018. v3

You have our phone number.

Anh có số điện thoại của chúng tôi.

OpenSubtitles2018. v3

If you don’t want to get calls from a certain phone number, you can block it.

Nếu không muốn nhận cuộc gọi từ một số điện thoại nhất định, bạn có thể chặn số điện thoại đó.

support.google

I even got their phone number and called.

Tôi thậm chí còn có số điện thoại của họ và gọi điện cho họ.

OpenSubtitles2018. v3

I’m gonna give you my phone number.

Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi.

OpenSubtitles2018. v3

What’s the pay phone number?

Điện thoại số mấy?

OpenSubtitles2018. v3

Okay, we got a phone number.

Chúng ta có số điện thoại

OpenSubtitles2018. v3

With the Dial Intent, your app can specify a phone number and open the phone app.

Với Ý định quay số, ứng dụng của bạn có thể chỉ định một số điện thoại và mở ứng dụng điện thoại.

support.google

Your business must also have a phone number that is able to receive, process and send text messages.

Doanh nghiệp của bạn cũng phải có một số điện thoại có thể nhận, xử lý và gửi tin nhắn văn bản.

support.google

Can I have her cell phone number?

Xem thêm  Ban kiểm tra, sát hạch trong việc tuyển dụng công chức, viên chức?

Tôi có thể lấy số điện thoại của cô ta không?

OpenSubtitles2018. v3

Did we exchange phone number?

Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại?

QED

Do you know him phone number. Tell me…

Ông đã hứa để vận động và di chuyển nó ngay lập tức .

QED

Enter your phone number for verification using the E.164 format

Nhập số điện thoại của bạn để xác minh bằng định dạng E.164

support.google

Address and phone number.

Địa chỉ và số điện thoại cô ấy.

OpenSubtitles2018. v3

You can use your phone number to:

Bạn có thể sử dụng số điện thoại của mình để:

support.google

The phone number on your landing page must match the number that you show in your ads.

Số điện thoại trên trang đích của bạn phải trùng với số bạn hiển thị trong quảng cáo của mình.

support.google

The phone number that you set in your call extension is used to track calls from your website.

Số điện thoại bạn đặt trong phần mở rộng cuộc gọi được sử dụng để theo dõi cuộc gọi từ trang web của bạn.

support.google

He’s got a phone number, and you can call and leave him a message.

Nó có một số điện thoại, bạn có thể gọi điện hoặc nhắn lại.

ted2019

Other Google services that use phone numbers might not be listed on that page.

Các dịch vụ khác của Google có sử dụng số điện thoại có thể không được liệt kê trên trang đó.

Xem thêm  Thế hệ X, Y, Z, α là gì?

support.google

It’s that girl’s phone number.

Số điện thoại của 1 bé.

OpenSubtitles2018. v3

We use phone number verification to make sure that your information is accurate and up to date.

Chúng tôi sử dụng quá trình xác minh số điện thoại để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác và cập nhật.

support.google

I can’t call you, but JT has your phone number.

nhưng JT lại có số điện thoại của anh.

OpenSubtitles2018. v3

A phone number, that’s all.

Chỉ có một số điện thoại thôi.

OpenSubtitles2018. v3

Wait, you don’t have my phone number.

Đợi đã, anh chưa có số của em

OpenSubtitles2018. v3

Phone number verification is not required in all countries.

Quá trình xác minh số điện thoại không bắt buộc ở tất cả các quốc gia.

support.google

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button