Tin tổng hợp

express trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Christians who have a genuine interest in one another find no difficulty in spontaneously expressing their love at any time of the year.

Tín đồ đấng Christ nào thật sự chú ý đến nhau không thấy khó gì để tự nhiên tỏ lòng yêu thương vào bất cứ lúc nào trong năm (Phi-líp 2:3, 4).

jw2019

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

Một điểm chung của chúng ta là nhu cầu thể hiện bản thân mãnh liêt.

ted2019

No formal requests are known so far. Kazakhstan had expressed interest in forming a separate customs union with Russia and Belarus by 2010.

Năm 2011, và có thể ngay từ năm 2010, Kazakhstan có kế hoạch thành lập một liên minh thuế quan với Nga và Belarus.

WikiMatrix

(New York) – The Vietnam government intensified its repression of activists and dissidents during 2010, and cracked down harshly on freedom of expression, association, and assembly, Human Rights Watch said today in its World Report 2011.

(New York) – Trong năm 2010, chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến và thẳng tay áp chế các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp và lập hội, theo công bố ngày hôm nay của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong Báo cáo Tình hình Thế giới 2011.

hrw.org

Rarely does a physical altercation occur without the prior expression of anger by at least one of the participants.

Hiếm khi nào một cuộc ẩu đả thực sự xảy ra mà trước đó không có biểu hiện của sự giận dữ của ít nhất một trong những người tham gia.

WikiMatrix

One may distinguish between structural genes encoding enzymes, and regulatory genes encoding proteins that affect gene expression.

Người ta có thể phân biệt giữa các gen cấu trúc mã hóa các enzyme và các gen điều hòa mã hóa các protein ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen.

WikiMatrix

It is not uncommon for sincere readers to make such heartwarming expressions of appreciation after reading these magazines for just a short time.

Không có gì mà lạ khi được nghe những độc giả thành thật phát biểu ý kiến sưởi ấm lòng như vậy để tỏ sự quí mến sau khi đã đọc các tạp chí nêu trên dù chỉ một thời gian ngắn.

Xem thêm  Ví dụ về tập tính học được

jw2019

His progress to the second round in the 2002 presidential election left its mark on French public life and the “21st of April” is now a frequently used expression in France.

Việc ông đi tới vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 21 tháng 4 năm 2002 đã để lại dấu ấn cho đời sống công cộng của Pháp, và “Ngày 21 tháng 4” đang được sử dụng thường xuyên tại Pháp.

WikiMatrix

The guilt that the Clinton administration expressed, that Bill Clinton expressed over Rwanda, created a space in our society for a consensus that Rwanda was bad and wrong and we wish we had done more, and that is something that the movement has taken advantage of.

Cảm giác tội lỗi mà chính phủ Clinton bày tỏ, mà Bill Clinton đã chia sẻ về Rwanda, tạo điều kiện cho một sự đồng thuận trong xã hội rằng sự việc ở Rwanda thật sai trái, ước gì chúng ta đã làm nhiều hơn, và rằng đó là điều mà phong trào đã biết tận dụng.

QED

Italian architects had always preferred forms that were clearly defined and structural members that expressed their purpose.

Một số yếu tố có ảnh hưởng trong việc kế thừa này: Các kiến trúc sư người Ý đã luôn luôn ưa thích các hình thức đã được định nghĩa rõ ràng và thành phần cấu trúc bày tỏ mục đích của họ.

WikiMatrix

15 When we dedicate ourselves to God through Christ, we express a determination to use our life in doing the divine will as set forth in the Scriptures.

15 Khi dâng mình cho Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, chúng ta bày tỏ quyết tâm dùng đời sống mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như được nêu ra trong Kinh Thánh.

jw2019

Do not slur expressions or run words together in such a way as to make the meaning uncertain to your hearers.

Đừng nói líu nhíu hoặc nói chữ này dính quyện vào chữ kia đến nỗi người nghe không hiểu ý.

jw2019

What about expressing appreciation to members of our own family?

Còn đối với những người thân trong gia đình thì sao?

jw2019

Xem thêm: Dầu Gió Tiếng Anh Là Gì ? Dầu Xoa Trong Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm  sáp nhập trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

As with enthusiasm, the warmth you put into your expression and the other emotions you express depend in large measure on what you are saying.

Như trong trường hợp nhiệt tình, tình cảm nồng hậu mà bạn đặt trong lời diễn đạt và những cảm xúc khác mà bạn thể hiện, tùy thuộc phần lớn vào điều bạn nói.

jw2019

With the hurt still evident in his expression, but with tears in his eyes, the father accepted the apology, and the two embraced in a spirit of understanding.

Với nỗi đau còn hiển hiện trên vẻ mặt của mình, nhưng với lệ trong mắt mình, người cha đã chấp nhận lời xin lỗi và cả hai người ôm nhau trong một tinh thần thông cảm.

LDS

I call on the Russian authorities and Parliament to relaunch a proper investigation and shed light on this murder, which undermines not only freedom of expression in Russia, but also its democratic foundation based on the rule of law.

Tôi kêu gọi các quan chức Nga và Quốc hội tái mở một cuộc điều tra thích hợp và làm sáng tỏ vụ giết người này, điều làm suy yếu không chỉ tự do ngôn luận ở Nga, mà cũng làm hỏng nền tảng dân chủ của nó dựa trên các quy định của pháp luật.

WikiMatrix

Teach your children to express appreciation (See paragraph 15)*

Hãy dạy con tỏ lòng biết ơn (Xem đoạn 15)*

jw2019

The lineup, consisting of the CX3-20, CX3-40 and CX3-80, was the industry’s only storage platform to leverage end-to-end 4 Gbit/s (4 billion bits per second) Fibre Channel and PCI-Express technologies.

Các sản phẩm bao gồm CX3-20, CX3-40 và CX3-80 là thiết bị duy nhất của ngành sử dụng công nghệ kết nối Kênh sợi quang 4Gbit/s đối với 100% kết nối trong hệ thống và công nghệ PCI-Express.

WikiMatrix

However, care must be taken about the absolute meanings of words when discussing concepts derived from other cultures and expressed in different languages.

Tuy nhiên, cần chú ý đến các ý nghĩa tuyệt đối của từ khi thảo luận về các khái niệm có nguồn gốc từ các nền văn hoá khác và thể hiện bằng các ngôn ngữ khác nhau.

WikiMatrix

As we do, we too will be able to express sentiments like those of the psalmist who wrote: “Truly God has heard; he has paid attention to the voice of my prayer.” —Psalm 10:17; 66:19.

Xem thêm  Lá số và số phận con người

Khi làm thế, chúng ta sẽ có cảm nhận như người viết Thi-thiên: “Đức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu-nguyện tôi”.—Thi-thiên 10:17; 66:19.

jw2019

(Acts 17:11) They carefully examined the Scriptures to understand the will of God more fully, which helped them express love in further acts of obedience.

(Công-vụ 17:11) Họ cẩn thận xem xét Kinh Thánh để hiểu rõ hơn ý muốn của Đức Chúa Trời, điều này giúp họ biểu lộ tình yêu thương qua những hành động vâng phục.

jw2019

We have this banner in our offices in Palo Alto, and it expresses our view of how we should try to relate to the future.

Chúng tôi có cái biểu ngữ này trong văn phòng ở Palo Alto, và nó thể hiện quan đểm của chúng tôi về cách chúng ta nên kết nối với tương lai.

ted2019

Your main objective should be to express thoughts in a clear, understandable way.

Mục tiêu chính của bạn phải là diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng, dễ hiểu.

jw2019

We frequently hear “thank you,” “you’re welcome,” or similar expressions on the lips of young and old as well as new and longtime Witnesses as they join in worship and happy fellowship.

Chúng ta thường nghe “cám ơn”, “không có chi”, hoặc những lời tương tự trên môi của các Nhân Chứng trẻ lẫn già, người mới cũng như lâu năm khi họ kết hợp để thờ phượng trong tình anh em vui vẻ.

jw2019

That’s why we chose the particular shade called Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone has said that color “has always been an integral part of how a culture expresses the attitudes and emotions of the times.”

Đó là lý do vì sao chúng tôi chọn một sắc thái nhất định có tên là Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone đã từng nói rằng màu sắc “đã luôn là một phần quan trọng trong việc văn hoá thể hiện thái độ và cảm xúc như thế nào.”

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button