Tin tổng hợp

face to face trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

From a March 2017 Face to Face event with President Henry B.

Từ một sự kiện Face to Face (Trực Diện) vào tháng Ba năm 2017 với Chủ Tịch Henry B.

LDS

He will confront us face to face.

Nhất định sẽ cùng tất cả chúng ta giao chiến trực diện .

QED

Missionaries may come facetoface with some of these tragic circumstances.

Giáo sĩ có thể phải đối mặt với một số bi kịch ấy.

jw2019

Now I wanted to see him face to face and tell him how sorry I was.

Bây giờ tôi muốn trực tiếp gặp lại anh ấy và xin lỗi anh ấy.

LDS

● Place yourself facetoface to ensure direct eye contact.

Tiếp xúc bằng mắt.

jw2019

Also at the event Triple H had a “facetoface” confrontation with Sting.

Cũng trong sự kiện Triple H có cuộc mâu thuẫn “mặt đối mặt” với Sting.

WikiMatrix

Women get intimacy from facetoface talking.

Phụ nữ trở nên thân thương bởi từ việc trò chuyện mặt đối mặt .

QED

There are, however, intelligent creatures who can see God and even speak with him facetoface.

Tuy nhiên, có các tạo vật thông minh có thể thấy Đức Chúa Trời, thậm chí nói chuyện trực tiếp với ngài.

jw2019

They originally met in a clothes shop and later came facetoface in a bar called “Hopeless”.

Xem thêm  Mail Server là gì? Mọi thông tin cần biết khi thuê Mail Server

Họ gặp nhau lần đầu trong một tiệm quần áo và sau đó gặp nhau trong quán rượu có tên là “Hopeless”.

WikiMatrix

Floki threatens me with odin, But I would not be ashamed to meet the god facetoface.

Floki lấy thần Odin hù em nhưng em sẽ không có gì phải hổ thẹn nếu mặt đối mặt với thần cả

OpenSubtitles2018. v3

Synchronizing Voice Voice accounts for 38% of facetoface communication.

Hoà đồng giọng nói Giọng nói chiếm đến 38% các cuộc giao tiếp trực diện.

Literature

I told him we’ll meet facetoface. Anytime, anywhere.

Tao nói với hắn chúng ta sẽ gặp hắn mặt đối mặt bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

OpenSubtitles2018. v3

You will see Odin and Thor face to face.

Anh sẽ đối mặt với thần Odin và Thor

OpenSubtitles2018. v3

5 Although Paul likely had never seen them facetoface, he loved his brothers in Colossae.

5 Mặc dù Phao-lô chưa bao giờ thấy tận mặt những anh em ở Cô-lô-se, ông vẫn yêu thương họ.

jw2019

Let’s chat facetoface.

Hãy nói chuyện trực tiếp.

OpenSubtitles2018. v3

I’m ready to make a deal, facetoface.

Tôi sẵn sàng thỏa thuận rồi, gặp trực tiếp.

OpenSubtitles2018. v3

THE Gospel writers describe several events in Jesus’ ministry that brought him facetoface with politics.

Xem thêm  Tìm hiểu về tiêu chuẩn GAP là gì?

Những người viết sách Phúc âm miêu tả một số trường hợp trong thánh chức của Chúa Giê-su đã khiến ngài phải đối mặt với chính trị.

jw2019

“””My dear Maurice, Lucifer was face to face with God, yet he refused to serve Him.”

– Anh Maurice thân mến ạ, Lucifer đã mặt dằn mặt với Chúa trời, vậy mà đã từ chối không phục ông ta.

Literature

Smile and gesture as if you were speaking facetoface with the person.

Mỉm cười và có điệu bộ như thể anh chị đang nói chuyện mặt đối mặt với người đó.

jw2019

Another Witness traveling to the same convention came facetoface with a lion on the road.

Một Nhân-chứng khác dự cùng một hội nghị đã phải chạm trán với một con sư tử ở trên đường đi.

jw2019

But in 2012, facetoface meetings have been held for bloggers in Cuba.

Nhưng vào năm 2012 một số ít cuộc họp vương quốc về blogger ở Cuba

QED

Here one of my assignments brought me facetoface with the hardships our brothers there encountered.

Một trong những công việc ở đây khiến tôi đối diện với những gian khổ mà các anh em chúng ta ở đó gặp phải.

jw2019

You realise people are the only animals who make love face to face?

Anh có nhận thấy con người là động vật duy nhất làm tình mặt đối mặt không?

Xem thêm  Công nghệ ECONAVI trên tủ lạnh Panasonic có gì đặc biệt?

OpenSubtitles2018. v3

You agreed there would be no face to face.

Các anh đã đồng ý là sẽ không tiếp xúc trực tiếp.

OpenSubtitles2018. v3

I stand face to face and look’em dead in the eye.

Tao sẽ mặt đối mặt, và nhìn thấy họ chết tận mắt.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button