Tin tổng hợp

family trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

” We have a witch in the family.

Gia đình ta có một phù thủy.

OpenSubtitles2018. v3

We have to break parents out of this straitjacket that the only ideas we can try at home are ones that come from shrinks or self- help gurus or other family experts.

Phải tách cha mẹ thoát ra khỏi sự bó buộc rằng, ý tưởng duy nhất áp dụng ở nhà đến từ tham vấn tâm lý hay các ông thầy, hoặc chuyên gia tư vấn gia đình.

QED

Whether they were from the royal line or not, it is reasonable to think that they were at least from families of some importance and influence.

Không biết họ có thuộc dòng hoàng tộc hay không, nhưng hợp lý khi nghĩ rằng ít nhất họ cũng thuộc những gia đình có khá nhiều bề thế và ảnh hưởng.

jw2019

Last winter, you promised to have a family dinner with us.

Lần trước, anh đã hứa đến nhà chúng tôi ăn cơm.

OpenSubtitles2018. v3

Her parents were mountain peasants from Chekfa, Jijel Province, and she fled with her family to the city of Annaba, after her parental home was bombed by the French army during the Algerian War of Independence (1954–1962).

Gia đình của cô sau đó đã rời xứ và chạy trốn đến thành phố Annaba, sau khi nhà cửa của cô bị quân đội Pháp ném bom trong Chiến tranh giành độc lập Algeria (1954 – 1962).

WikiMatrix

In one Christian family, the parents stimulate open communication by encouraging their children to ask questions about things that they do not understand or that cause concern.

Trong một gia đình tín đồ đấng Christ nọ, cha mẹ khích lệ con cái nói chuyện cởi mở bằng cách khuyến khích chúng đặt những câu hỏi về những điều mà chúng không hiểu hoặc làm cho chúng lo âu.

jw2019

Most experts agree that babirusas are part of the pig family, and are one of the oldest living members of the family, representing a subfamily, Babyrousinae, that branched off from the warthog branch of the pig family (Subfamily Phacochoerini) during the Oligocene or early Miocene.

Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng loài này là một phần của họ lợn, và là một trong những thành viên sống lâu nhất trong họ, đại diện cho một phân họ, Babyrousinae, phân nhánh ra khỏi chi nhánh của gia đình lợn (phân họ Phacochoerini) trong Oligocene hoặc sớm Miocen.

Xem thêm  3 nguyên tắc chăm sóc da bạn nhất định phải đọc để skincare sao cho đúng và hiệu quả

WikiMatrix

I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets’ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khỏe thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian — tìm ra thuốc chữa kì diệu — quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.

ted2019

Previously, the Sultan and his family had lived at the Topkapı Palace, but as the medieval Topkapı was lacking in contemporary style, luxury, and comfort, as compared to the palaces of the European monarchs, Abdülmecid decided to build a new modern palace near the site of the former Beşiktaş Sahil Palace, which was demolished.

Trước đó, ông và gia đình của ông đã sống tại Cung điện Topkapi, nhưng khi Topkapi thời trung cổ vẫn chưa có được sự hiện đại, sang trọng, và thoải mái so với các cung điện của vua chúa châu Âu thì Abdul Mejid quyết định xây dựng một cung điện mới hiện đại gần các khu vực của Cung điện Beşiktaş cũ đã bị phá hủy.

WikiMatrix

He and his family at first lived a simple existence in the rooms Frank Critzer had dug out under Giant Rock.

Ông và gia đình ban đầu đã sống một cuộc sống giản dị trong các căn phòng mà Frank Critzer đã đào ở bên dưới Giant Rock.

WikiMatrix

And by the way, this appeal went through after he had finished serving his sentence, so he was out and working at a job and taking care of his family and he had to go back into jail.

Xem thêm  Fix Trong Liên Quân Là Gì - Những Thuật Ngữ Thông Dụng Trong Game

Và cũng nói thêm, án phúc thẩm được thông qua sau khi anh ta đã hoàn thành án phạt và được thả sau đó đi làm lại và đang phụ giúp gia đình và rồi anh ấy phải quay lại nhà giam.

ted2019

One hundred years later, family home evening continues to help us build families that will last for eternity.

Một trăm năm sau, buổi họp tối gia đình vẫn tiếp tục để giúp chúng ta xây đắp gia đình là điều sẽ tồn tại suốt vĩnh cửu.

LDS

May you and your family be among those who will reap the everlasting benefits that God’s Kingdom will bring.

Mong sao bạn và gia đình sẽ có mặt trong số những người hưởng được ân phước từ Nước Trời.

jw2019

21 And he cometh into the world that he may asave all men if they will hearken unto his voice; for behold, he suffereth the pains of all men, yea, the bpains of every living creature, both men, women, and children, who belong to the family of cAdam.

21 Và Ngài sẽ xuống thế gian để acứu vớt tất cả loài người nếu họ biết nghe theo lời của Ngài; vì này, Ngài sẽ hứng lấy những sự đau đớn của mọi người, phải, bnhững sự đau đớn của từng sinh linh một, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con, là những người thuộc gia đình cA Đam.

LDS

I think it was her family that was considered unsuitable

Theo tôi nghĩ, thì do gia đình cô ấy không tương xứng

opensubtitles2

Well, they’re not my family.

Họ không phải gia đinh tớ.

OpenSubtitles2018. v3

Of course, not all young people who seek to please Jehovah have ideal family circumstances.

Dĩ nhiên, không phải tất cả những người trẻ tìm cách làm hài lòng Đức Giê-hô-va đều có hoàn cảnh gia đình lý tưởng cả.

jw2019

If families prosper, the village prospers, and eventually so does the whole country.

Nếu gia đình hạnh phúc, làng mạc sẽ phát triển, và cuối cùng là cả đất nước sẽ thịnh vượng.

Xem thêm  Tài khoản phong tỏa là gì? Quy định mở, sử dụng và giao dịch qua tài khoản phong tỏa?

ted2019

Entire generations of families would not exist if it was not for the Station Master and this piece of land.

Nhiều thế hệ gia đình sẽ không thể tồn tại nếu như không có người quản lý nhà ga. Và mảnh đất này.

OpenSubtitles2018. v3

The subsequent protests led to a bloodless coup on 24 March 2005, after which Akayev fled the country with his family and was replaced by acting president Kurmanbek Bakiyev (see: Tulip Revolution).

Những cuộc biểu tình phản kháng sau đó đã dẫn tới một cuộc thay máu chính quyền tự do ngày 24 tháng 3, sau sự kiện này Akayev đã chạy trốn khỏi quốc gia và được thay thế sửa chữa bởi tổng thống lâm thời Kurmanbek Bakiyev. ( xem : Cách mạng Tulip ) .

WikiMatrix

Family home evening is not a lecture from Mom and Dad.

Buổi họp tối gia đình không phải là lúc mà Cha và Mẹ diễn thuyết.

LDS

In addition to providing much spiritual encouragement, he helped the families to buy their own pickup truck so that they could get to meetings at the Kingdom Hall and also get their farm products to market.

Ngoài việc khích lệ họ về mặt thiêng liêng, anh còn giúp các gia đình này mua một chiếc xe tải vừa để đi nhóm họp ở Phòng Nước Trời, vừa để đem nông sản ra chợ bán.

jw2019

She would never participate in any endeavor that would take so much time away from her family.

Con bé sẽ không bao giờ tham gia vào bất kì nỗ lực nào lấy đi quá nhiều thời gian bên gia đình của con bé.

Literature

Shinobu hails from a wealthy family and is a genius in sports and also good at studies.

Shinobu sinh ra trong một gia đình giàu có và là một thiên tài trong thể thao và học hành rất tốt.

WikiMatrix

However, to protect their interests in the provinces, the Fujiwara, and other noble families required guards, police and soldiers.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi tại các tỉnh lị, nhà Fujiwara và các dòng họ quý tộc khác phải có vệ sĩ, cảnh vệ và các binh sĩ.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button