Tin tổng hợp

Hợp chất Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) – Cân bằng phương trình hóa học – Hanoi1000

Table of Contents

Hợp chất Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) – Hóa học lớp 8

Hợp chất Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) – Cân bằng phương trình hóa học được Hanoi1000sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giải các phương trình hợp chất Sắt với các ví dụ kèm bài tập minh họa. Giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức Hóa lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

  Phương trình nhiệt phân: 2Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2↑ + 6SO2↑ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phương trình nhiệt phân:

  2Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2↑ + 6SO2↑

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ cao

  Cách thực hiện phản ứng

  – Nhiệt phân muối Fe2 ( SO4 ) 3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Có khí SO2 và O2 thoát ra

  Bạn có biết

  Nhiệt phân những muối sunfat của những sắt kẽm kim loại trung bình thu được oxit sắt kẽm kim loại, khí SO2 và O2

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?

  A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng
  B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội
  C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl
  D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: D

  Ví dụ 2: Trong các hợp chất, sắt có số oxi hóa là:

  A. + 2 B. + 3 C. + 2 ; + 3 D. 0 ; + 2 ; + 3 .

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Tính chất vật lí nào dưới đây không phải là tính chất của Fe kim loại?

  A. Dẫn điện và nhiệt tốt .
  B. Có tính nhiễm từ .
  C. Màu vàng nâu, cứng và giòn .
  D. Kim loại nặng, khó nóng chảy .

  Hướng dẫn giải

  Sắt có màu trắng, dẻo, dễ rèn

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe2 ( SO4 ) 3 công dụng với BaCl2

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa trắng BaSO4 trong dung dịch

  Bạn có biết

  Các muối sunfat khác như Na2SO4, FeSO4, CuSO4 … cũng có phản ứng với BaCl2 tạo kết tủa BaSO4

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là

  A. Chỉ sủi bọt khí
  B. Chỉ Open kết tủa nâu đỏ
  C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí
  D. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí

  Hướng dẫn giải

  Phương trình phản ứng : 2F eCl3 + 3N a2CO3 + 3H2 O → 2F e ( OH ) 3 ↓ ( đỏ nâu ) + 3CO2 ↑ + 6N aCl

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z màu trắng xanh sau một thời gian kết tủa chuyển sang màu nâu đỏ. Kim loại X là kim loại:

  A. Al B. Cu C. Zn D. Fe

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
  FeCl2 + 2N aOH → Fe ( OH ) 2 + 2N aCl
  8F e ( OH ) 2 + O2 + 2H2 O → 4F e ( OH ) 3

  Đáp án: D

  Ví dụ 3: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây?

  A. FeSO4 B. CuSO4 C. Fe2 ( SO4 ) 3 D. AgNO3

  Hướng dẫn giải

  Fe + Fe2 ( SO4 ) 3 → 3F eSO4
  Cu + Fe2 ( SO4 ) 3 → 3F eSO4 + CuSO4

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3BaSO4↓

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe2 ( SO4 ) 3 tính năng với Ba ( NO3 ) 2

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa trắng BaSO4 trong dung dịch

  Bạn có biết

  Các muối sunfat khác như Na2SO4, FeSO4, CuSO4 … cũng có phản ứng với Ba ( NO3 ) 2 tạo kết tủa BaSO4

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây:

  A. Fe ( NO3 ) 3. B. ZnCl2. C. NaCl. D. MgCl2 .

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2 e ( NO3 ) 3 → 3 e ( NO3 ) 2

  Đáp án: A

  Ví dụ 2: Trong các phản ứng sau phản ứng nào không tạo ra muối sắt(II):

  A. Cho sắt công dụng với dung dịch axit clohidric
  B. Cho sắt tính năng với dung dịch sắt ( III ) nitrat
  C. Cho sắt công dụng với dung dịch axit sunfuric
  D. Cho sắt tính năng với khí clo đun nóng

  Hướng dẫn giải

  2F e + 3C l2 → 2F eCl3

  Đáp án: D

  Ví dụ 3: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là

  A. Chỉ sủi bọt khí
  B. Chỉ Open kết tủa nâu đỏ
  C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí
  D. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí

  Hướng dẫn giải

  Phương trình phản ứng : 2F eCl3 + 3N a2CO3 + 3H2 O → 2F e ( OH ) 3 ↓ ( đỏ nâu ) + 3CO2 ↑ + 6N aCl

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe2 ( SO4 ) 3 tính năng với dung dịch NaOH

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa đỏ nâu Fe ( OH ) 3 trong dung dịch

  Bạn có biết

  Tương tự Fe2 ( SO4 ) 3, những muối tan của sắt cũng có phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa Fe ( OH ) 2 hoặc Fe ( OH ) 3 tương ứng

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Xác định hiện tượng đúng khi đốt dây thép trong oxi.

  A. Thấy Open muội than màu đen .
  B. Dây thép cháy sáng mạnh .
  C. Dây thép cháy sáng mạnh tạo thành những tia sáng bắn tóe ra đồng thời có những hạt màu nâu sinh ra .
  D. Dây thép cháy sáng lên rồi tắt ngay .

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho kim loại X tác dụng với S nung nóng thu được chất Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl thu được khí Z có mùi trứng thối. X là kim loại nào?

  A. Cu B. Fe C. Pb D. Ag

  Hướng dẫn giải

  Fe + S → FeS ;
  FeS + HCl → FeCl2 + H2S

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là muối sắt (II) sunfua

  A. Sắt ( II ) clorua tính năng với dung dịch hidrosunfua .
  B. Sắt tính năng với dung dịch natrisunfua .
  C. Sắt công dụng với đồng sunfua nung nóng .
  D. Sắt tính năng với bột lưu huỳnh nung nóng .

  Hướng dẫn giải

  Fe không phản ứng với Na2S ; CuS
  FeCl2 không phản ứng với H2S

  Đáp án: D

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Fe(OH)3↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Fe(OH)3↓

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe2 ( SO4 ) 3 tính năng với dung dịch KOH

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa đỏ nâu Fe ( OH ) 3 trong dung dịch

  Bạn có biết

  Tương tự Fe2 ( SO4 ) 3, những muối tan của sắt cũng có phản ứng với dung dịch KOH tạo kết tủa Fe ( OH ) 2 hoặc Fe ( OH ) 3 tương ứng

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Mệnh đề không đúng là:

  A. Fe2 + oxi hoá được Cu .
  B. Fe khử được Cu2 + trong dung dịch .
  C. Fe3 + có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2 + .
  D. Tính oxi hóa của những ion tăng theo thứ tự : Fe2 +, H +, Cu2 +, Ag +

  Hướng dẫn giải

  Trong dãy điện hóa, thứ tự những cặp được sắp xếp như sau Fe2 + / Fe, H + / H2, Cu2 + / Cu, Fe3 + / Fe2 +
  Theo quy tắc α thì Fe2 + chỉ oxi hóa được những sắt kẽm kim loại đứng trước nó, không oxi hóa được Cu

  Đáp án: A

  Ví dụ 2: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

  A. Fe ( NO3 ) 3
  B. Fe ( NO3 ) 2
  C. Fe ( NO3 ) 3 và Cu ( NO3 ) 2
  D. Fe ( NO3 ) 3 và Cu ( NO3 ) 2

  Hướng dẫn giải

  Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe ( III ) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe ( II ) là Fe ( NO3 ) 2 và Cu ( NO3 ) 2 .

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Cho dây sắt nóng đỏ tác dụng với oxi thu được oxit sắt từ. Công thức của oxit sắt từ:

  A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe2O3. nH2O

  Hướng dẫn giải

  Phương trình phản ứng : 3F e + 2O2 → Fe3O4

  Đáp án: D

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaSO4↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaSO4↓

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe2 ( SO4 ) 3 công dụng với dung dịch Ba ( OH ) 2

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa đỏ nâu Fe ( OH ) 3 và tủa trắng BaSO4 trong dung dịch

  Bạn có biết

  Tương tự Fe2 ( SO4 ) 3, những muối tan của sắt cũng có phản ứng với dung dịch KOH tạo kết tủa Fe ( OH ) 2 hoặc Fe ( OH ) 3 tương ứng

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

  A. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ) .
  B. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) .
  C. ( 1 ), ( 4 ), ( 5 ) .
  D. ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ) .

  Hướng dẫn giải

  Các dung dịch phản ứng được với Cu gồm : FeCl3, HNO3, hỗn hợp HCl và NaNO3
  2F eCl3 + Cu → CuCl2 + FeCl2
  8HNO3 + 3C u → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O
  3C u + 8HC l + 2N aNO3 → 3C uCl2 + NO + 2N aCl + 4H2 O

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho phản ứng: Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2

  Trong quy trình sản xuất gang, phản ứng đó xảy ra ở vị trí nào của lò ?
  A. Miệng lò B. Thân lò C. Bùng lò D. Phễu lò .

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

  A. Fe ( NO3 ) 3
  B. Fe ( NO3 ) 2
  C. Fe ( NO3 ) 3 và Cu ( NO3 ) 2
  D. Fe ( NO3 ) 3 và Cu ( NO3 ) 2

  Hướng dẫn giải

  Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe ( III ) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe ( II ) là Fe ( NO3 ) 2 và Cu ( NO3 ) 2 .

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + H2O + NH3 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)3↓ – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + H2O + NH3 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)3↓

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Fe2 ( SO4 ) 3 tính năng với NH3 và H2O

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa đỏ nâu Fe ( OH ) 3 trong dung dịch

  Bạn có biết

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây:

  A. Fe ( NO3 ) 3. B. ZnCl2. C. NaCl. D. MgCl2 .

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2F e ( NO3 ) 3 → 3F e ( NO3 ) 2

  Đáp án: A

  Ví dụ 2: Trong các phản ứng sau phản ứng nào không tạo ra muối sắt(II):

  A. Cho sắt công dụng với dung dịch axit clohidric
  B. Cho sắt công dụng với dung dịch sắt ( III ) nitrat
  C. Cho sắt tính năng với dung dịch axit sunfuric
  D. Cho sắt tính năng với khí clo đun nóng

  Hướng dẫn giải

  2F e + 3C l2 → 2F eCl3

  Đáp án: D

  Ví dụ 3: Trong các phản ứng với phi kim, sắt thường đóng vai trò là chất gì?

  A. Oxi hóa B. Khử C. xúc tác D. chất tạo thiên nhiên và môi trường .

  Hướng dẫn giải

  Phi kim thường biểu lộ tính oxi hóa trong những phản ứng .

  Đáp án:

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + Cu → 2FeSO4 + CuSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + Cu → 2FeSO4 + CuSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho đồng công dụng với dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu đỏ ( Cu ) tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Muối sắt ( III ) tính năng với Cu và những sắt kẽm kim loại không tan đứng trước Fe tạo thành muối sắt ( II ) hoặc Fe

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho ít bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm

  A. Fe ( NO3 ) 2, H2O
  B. Fe ( NO3 ) 3, AgNO3 dư .
  C. Fe ( NO3 ) 2, AgNO3 dư
  D. Fe ( NO3 ) 2, Fe ( NO3 ) 3, AgNO3 dư .

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A g ↓
  Fe ( NO3 ) 2 + AgNO3 dư → Fe ( NO3 ) 3 + Ag ↓
  → Dung dịch X gồm Fe ( NO3 ) 3, AgNO3

  Đáp án: B

  Ví dụ 2: Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây:

  A. Fe ( NO3 ) 3. B. ZnCl2. C. NaCl. D. MgCl2 .

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2 e ( NO3 ) 3 → 3 e ( NO3 ) 2

  Đáp án: A

  Ví dụ 3: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

  A. Pirit sắt FeS2
  B. Hematit đỏ Fe2O3
  C. Manhetit Fe3O4
  D. Xiđerit FeCO3

  Hướng dẫn giải

  Quặng giàu sắt nhất là manhetit Fe3O4 với hàm lượng sắt khoảng chừng 72,4 %

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho sắt công dụng với dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn màu trắng xám Fe tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Muối sắt ( III ) tính năng với Cu và những sắt kẽm kim loại không tan đứng trước Fe tạo thành muối sắt ( II ) hoặc Fe

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hoà tan Fe vào dd AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?

  A. Fe ( NO3 ) 2
  B. Fe ( NO3 ) 3
  C. Fe ( NO3 ) 2, Fe ( NO3 ) 3, AgNO3
  D. Fe ( NO3 ) 3, AgNO3

  Hướng dẫn giải

  3A gNO3 + Fe → 3A g + Fe ( NO3 ) 3

  Đáp án: B

  Ví dụ 2: Cho dây sắt nóng đỏ tác dụng với oxi thu được oxit sắt từ. Công thức của oxit sắt từ:

  A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe_2O_3.n_{H_2O}

  Hướng dẫn giải

  Phương trình phản ứng : 3F e + 2O2 → Fe3O4

  Đáp án : D

  Ví dụ 3: Tính chất vật lí nào dưới đây không phải là tính chất của Fe kim loại?

  A. Dẫn điện và nhiệt tốt .
  B. Có tính nhiễm từ .
  C. Màu vàng nâu, cứng và giòn .
  D. Kim loại nặng, khó nóng chảy .

  Hướng dẫn giải

  Sắt có màu trắng, dẻo, dễ rèn

  Đáp án: C

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3+ Mg → 2FeSO4 + MgSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3+ Mg → 2FeSO4 + MgSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Magie công dụng với dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn Mg tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Muối sắt ( III ) tính năng với Cu và những sắt kẽm kim loại không tan đứng trước Fe tạo thành muối sắt ( II ) hoặc Fe

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Cu2 + oxi hóa được Fe2 + thành Fe3 + .
  B. Fe3 + oxi hóa được Cu thành Cu2 + .
  C. Cu khử được Fe3 + thành Fe .
  D. Fe2 + oxi hóa được Cu thành Cu2 + .

  Hướng dẫn giải

  A sai vì Cu2 + không oxi hóa được Fe2 + thành Fe3 + .
  C sai vì Cu chỉ khử được Fe3 + thành Fe2 + .
  D sai vì Fe2 + không oxi hóa Cu thành Cu2 + .

  Đáp án: B

  Ví dụ 2: Trong các hợp chất, sắt có số oxi hóa là:

  A. + 2 B. + 3 C. + 2 ; + 3 D. 0 ; + 2 ; + 3 .

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

  A. sự khử Fe2 + và sự oxi hóa Cu .
  B. sự khử Fe2 + và sự khử Cu2 + .
  C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu .
  D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2 + .

  Hướng dẫn giải

  “ Khử cho, O nhận ” ⇒ Fe là chất khử, Cu2 + là chất oxi hóa
  ⇒ sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2 +

  Đáp án: D

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + Al → Al2(SO4)3 + FeSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + Al → Al2(SO4)3 + FeSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Nhôm tính năng với dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn Al tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Muối sắt ( III ) công dụng với Cu và những sắt kẽm kim loại không tan đứng trước Fe tạo thành muối sắt ( II ) hoặc Fe

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là

  A. Chỉ sủi bọt khí
  B. Chỉ Open kết tủa nâu đỏ
  C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí
  D. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí

  Hướng dẫn giải

  Phương trình phản ứng : 2F eCl3 + 3N a2CO3 + 3H2 O → 2F e ( OH ) 3 ↓ ( đỏ nâu ) + 3CO2 ↑ + 6N aCl

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Trong các phản ứng với phi kim, sắt thường đóng vai trò là chất gì?

  A. Oxi hóa B. Khử C. xúc tác D. chất tạo môi trường tự nhiên .

  Hướng dẫn giải

  Phi kim thường biểu lộ tính oxi hóa trong những phản ứng .

  Đáp án: B

  Ví dụ 3: Đun sôi hỗn hợp sắt với dung dịch brom bão hòa. Sản phẩm thu được là:

  A. Sắt ( II ) bromua
  B. Sắt ( III ) bromua
  C. Cả A và B
  D. Không xảy ra phản ứng

  Hướng dẫn giải

  2F e + 3B r2 → 2F eBr3

  Đáp án: B

  Phương trình hóa học: Fe2(SO4)3 + Zn → 2FeSO4 + ZnSO4 – Cân bằng phương trình hóa học

  Phản ứng hóa học:

  Fe2(SO4)3 + Zn → 2FeSO4 + ZnSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng .

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho Kẽm tính năng với dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3

  Hiện tượng nhận biết phản ứng

  – Chất rắn Zn tan dần trong dung dịch

  Bạn có biết

  Muối sắt ( III ) tính năng với Cu và những sắt kẽm kim loại không tan đứng trước Fe tạo thành muối sắt ( II ) hoặc Fe

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Xác định hiện tượng đúng khi đốt dây thép trong oxi.

  A. Thấy Open muội than màu đen .
  B. Dây thép cháy sáng mạnh .
  C. Dây thép cháy sáng mạnh tạo thành những tia sáng bắn tóe ra đồng thời có những hạt màu nâu sinh ra .
  D. Dây thép cháy sáng lên rồi tắt ngay .

  Hướng dẫn giải

  Đáp án: C

  Ví dụ 2: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z màu trắng xanh sau một thời gian kết tủa chuyển sang màu nâu đỏ. Kim loại X là kim loại:

  A. Al B. Cu C. Zn D. Fe

  Hướng dẫn giải

  Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
  FeCl2 + 2N aOH → Fe ( OH ) 2 + 2N aCl
  8F e ( OH ) 2 + O2 + 2H2 O → 4F e ( OH ) 3

  Đáp án: D

  Ví dụ 3: Trong các phản ứng sau phản ứng nào không tạo ra muối sắt(II):

  A. Cho sắt tính năng với dung dịch axit clohidric
  B. Cho sắt tính năng với dung dịch sắt ( III ) nitrat
  C. Cho sắt công dụng với dung dịch axit sunfuric
  D. Cho sắt tính năng với khí clo đun nóng

  Hướng dẫn giải

  2F e + 3C l2 → 2F eCl3

  Đáp án: D

  … … … … … … … … … … … … … … ..
  Ngoài Hợp chất Sắt ( II ) sunfat ( FeSO4 ) – Cân bằng phương trình hóa học. Mời những bạn học viên còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và tinh lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp những bạn ôn tập tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt
  Đăng bởi : TP. Hà Nội 1000
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo, lớp 8

  Rate this post

  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp
  Xem thêm  Sasaeng fan – Wikipedia tiếng Việt

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button