Tin tổng hợp

popularity trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Seems to be a popular indoor sport these days.

Có vẻ như đó là một môn thể thao thời thượng lúc này.

OpenSubtitles2018. v3

She is a long-time member of MPLA (Popular Movement for the Liberation of Angola).

Bà là thành viên lâu năm của MPLA (Phong trào phổ biến giải phóng đất nước Angola).

WikiMatrix

For example, a salesman might mention that his product is popular with a person’s neighbors, knowing that people tend to follow perceived trends.

Ví dụ, một nhân viên bán hàng có thể đề cập rằng sản phẩm của anh ta phổ biến với những người hàng xóm của một người, biết rằng mọi người có khuynh hướng theo dõi các xu hướng nhận thức.

WikiMatrix

The album was recorded on 2-inch tape, a traditional style of recording said to create a more ‘raw’ sound that is popular with musicians preceding the era of digital recording technology.

Album được thu trên một băng 2-inch, phong cách thu âm truyền thống tạo ra nhiều âm ‘chân thực’ hơn, phổ biến với các nghệ sĩ trước thời kì công nghệ thu âm số ra đời.

WikiMatrix

(Laughter) This is a chart of what it looked like when it first became popular last summer.

(Cười) Đây là biểu đồ thể hiện điều đó khi video này lần đầu tiên trở nên phổ biến vào mùa hè trước.

ted2019

For example, French astrologer Nostradamus continues to be popular, though he has been dead for centuries.

Thí dụ, Nostradamus, chiêm tinh gia Pháp, vẫn được nhiều người hâm mộ dù đã chết từ nhiều thế kỷ.

jw2019

They meet Yusaku’s childhood friend Ami Kawashima, a popular teen model who transfers into their school.

Họ gặp bạn thời thơ ấu của Yusaku là Kawashima Ami, một người mẫu tuổi teen nổi tiếng vừa chuyển đến trường của mình.

WikiMatrix

Lotus Software founder and early Internet activist Mitch Kapor commented in a Time magazine article in 1993 that “the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer when the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines”.

Nhà chế tạo ra chương trình máy tính Lotus 1-2-3 và nhà hoạt động Internet Mitch Kapor đã từng nói, trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, “dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ biến rộng rãi của Internet đã đạt tới đỉnh cao nhất vào mùa hè này khi một người New York in một bức tranh biến họa miêu tả hai chú chó ranh mãnh”.

Xem thêm  Sản xuất vật chất là gì? Vai trò của sản xuất vật chất, ví dụ?

WikiMatrix

On a rare occasion, like in the year 2000, someone can win the popular vote but fail to gain 270 electoral votes.

Trong một dịp hiếm hoi, như năm 2000, có người giành được cuộc bầu cử dân chúng nhưng không có đủ 270 phiếu bầu cử tri.

ted2019

The origins of the leek can be traced to the 16th century, while the daffodil became popular in the 19th century, encouraged by David Lloyd George.

Nguồn gốc của tỏi tây có thể truy đến thế kỷ XVI, trong khi thủy tiên trở nên phổ biến trong thế kỷ XIX, do được David Lloyd-George khuyến khích.

WikiMatrix

Some New Age believers engage in travel to locations they consider important according to their beliefs; for example, Stonehenge is a popular destination among New Age seekers.

Một số tín đồ Thời đại Mới tham gia du lịch đến các địa điểm mà họ cho là quan trọng theo niềm tin của họ; ví dụ, Stonehenge là một điểm đến nổi tiếng trong số những người đi theo Thời đại Mới.

WikiMatrix

News of this popular movement soon reached the ears of the king.

Tin này nhanh chóng lan đến tai vua.

jw2019

Irish whiskey is also popular throughout the country and comes in various forms, including single malt, single grain, and blended whiskey.

Whiskey Ireland cũng phổ biến khắp đất nước, và có nhiều dạng như mạch nha đơn, ngũ cốc đơn, và pha trộn.

WikiMatrix

Wheeler was nominated because he was popular among his colleagues, having worked to avoid making enemies in Congress.

Wheeler được đề cử bởi vì ông nổi tiếng trong số các đồng nghiệp của mình, đã làm việc để tránh tạo ra kẻ thù trong Quốc hội.

WikiMatrix

While Joe’s Tomato Pies has closed, both Papa’s and Delorenzo’s have been run by the same families since their openings and remain among the most popular pizzas in the area.

Trong khi Tomato Pies của Joe thì đã đóng cửa, cả Papa’s và Delorenzo đều được điều hành bởi cùng một gia đình kể từ khi họ mở cửa và vẫn sở hữu một trong những loại pizza phổ biến nhất trong khu vực.

Xem thêm  everything trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

WikiMatrix

In informal usage they are often called raptors (after Velociraptor), a term popularized by the film Jurassic Park; a few types include the term “raptor” directly in their name and have come to emphasize their bird-like appearance and speculated bird-like behavior.

Một tên được dùng không chính thức là raptor (theo Velociraptor), một thuật ngữ được dùng trong bộ phim Công viên kỷ Jura, một vài chi có cụm từ “raptor” trong tên chúng để nhấn mạnh các tập tính giống chim.

WikiMatrix

The widespread adoption of Christianity did not curb the popularity of the myths.

Sự thu nhận rộng rãi đạo Thiên Chúa không làm thu hẹp đáng kể tính phổ biến của các huyền thoại.

WikiMatrix

Because of the large number of award categories (78 in 2012, 81 in 2013 and 82 in 2014), and the desire to feature several performances by various artists, only the ones with the most popular interest – typically about 10 to 12, including the four General Field categories and one or two categories in the most popular music genres (i.e. pop, rock, country, rap) – are presented directly at the televised award ceremony.

Do số lượng lớn các loại giải thưởng (78 giải trong năm 2012, 81 giải trong năm 2013 và 82 giải vào năm 2014), và các màn trình diễn của các nghệ sĩ khác nhau, chỉ có một số hạng mục là mối quan tâm phổ biến nhất – thường khoảng 10 đến 12 giải, bao gồm cả bốn lĩnh vực trong General Field và một hoặc hai thể loại trong các thể loại nhạc phổ biến nhất (tức là pop, rock, country, rap) – được trình bày trực tiếp tại lễ trao giải trên truyền hình.

WikiMatrix

In 1956, the Hungarian Revolution overthrew the incumbent Communist Hungarian government, and in response, János Kádár formed a new government that was more loyal to Moscow, which received little popular support.

Năm 1956, Cách mạng Hungary lật đổ chính phủ nước nhà Cộng sản Hungary đương thời, và để đáp lại, János Kádár đã xây dựng một cơ quan chính phủ mới trung thành với chủ với Moscow .

Xem thêm  Lý thuyết GDCD 9 Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật hay, chi tiết

WikiMatrix

Mail in Windows 8 comes with preset server configurations for popular email services Outlook.com, Exchange, Gmail, AOL Mail, and Yahoo!

Mail trong Windows 8 được đặt sẵn các cấu hình máy chủ cho các dịch vụ thư điện tử phổ biến là Outlook.com, Exchange, Gmail, AOL Mail, và Yahoo!

WikiMatrix

The most popular formulation is Maimonides’ thirteen principles of faith, developed in the 12th century.

Trong những thể thức ấy, một thể thức vô cùng quan trọng là 13 nguyên tắc đức tin của triết gia Maimonides hình thành từ thế kỷ XII.

WikiMatrix

Antigonus was troubled by the rising power and popularity of Aratus.

Antigonos đã gặp rắc rối bởi sự gia tăng quyền lực và sự yêu mến của dân chúng dành cho Aratos.

WikiMatrix

Is it really reasonable to think that moral standards are simply a matter of personal or popular opinion?

Có thật sự hợp lý không khi nghĩ rằng những tiêu chuẩn về đạo đức chỉ là quan điểm cá nhân hay của đại đa số?

jw2019

An editorial within the South Korean Hankook Ilbo on 4 November 2013 accuses that the strong popularity of the game is due to a conservative political shift amongst young people in Japan following long-term economic recession and political instability, and that the game glorifies the wartime Imperial Japanese Navy.

Một bài xã luận trên tờ Hankook Ilbo của Hàn Quốc vào ngày 04 tháng 11 năm 2013 cáo buộc rằng sự phổ biến mạnh mẽ của trò chơi là do một sự thay đổi hướng tới chính trị bảo thủ trong giới trẻ tại Nhật Bản sau cuộc suy thoái kinh tế dài hạn và bất ổn chính trị cũng như trò chơi này cổ súy cho lực lượng Hải quân Đế quốc Nhật Bản thời chiến tranh.

WikiMatrix

I suppose the reason this story has remained so popular in so many cultures and over so many years is because of its universal application.

Tôi cho rằng lý do mà câu chuyện này vẫn còn rất phổ biến trong nhiều văn hóa và tồn tại nhiều năm là nhờ vào cách áp dụng rộng lớn của nó.

LDS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button