Tin tổng hợp

Đại hội đồng cổ đông (General Meeting of Shareholders) là gì?

Đại hội đồng cổ đông ( tiếng Anh : General Meeting of Shareholders ) là một thành phần trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty CP. Theo đó, đại hội đồng cổ đông có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cần chú ý quan tâm .AGM-2019-THHình minh họa ( Nguồn : ananda )

Đại hội đồng cổ đông

Khái niệm

Đại hội đồng cổ đông trong tiếng Anh gọi là: General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần gồm các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

Đại hội đồng cổ đông bao gồm Đại hội đồng cổ đông thành lập, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của công ty cổ phần.

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 135, Luật Doanh nghiệp năm trước, đại hội đồng cổ đông có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thông qua khuynh hướng tăng trưởng của công ty ;b ) Quyết định loại CP và tổng số CP của từng loại được quyền chào bán ; quyết định hành động mức cổ tức hằng năm của từng loại CP ;c ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ;

Xem thêm  Vé máy bay điện tử là gì? | Cách đi máy bay bằng vé điện tử

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không qui định một tỉ lệ hoặc một giá trị khác;

đ ) Quyết định sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;e ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ;g ) Quyết định mua lại trên 10 % tổng số CP đã bán của mỗi loại ;h ) Xem xét và xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty ;i ) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể công ty ;k ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

Giải thích thuật ngữ liên quan

Cổ đông là người nắm giữ cổ phần. Cổ phần là căn cứ pháp lí chứng minh tư cách thành viên trong công ty cổ phần bất kể người nắm giữ (cổ đông) có tham gia thành lập công ty hay không. 

Từ việc nắm giữ cổ phần phát sinh các quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích khác nhau. Hay nói cách khác, địa vị pháp lí của cổ đông do tính chất cổ phần mà họ nắm giữ quyết định.

Xem thêm  Sơ yếu lý lịch là gì? Những thông tin cần có trong sơ yếu lý lịch - Joboko

(Tài liệu tham khảo: Luật Kinh doanh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button