Tin tổng hợp

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Thuật ngữ tiếng Anh trong Doanh nghiệp rất quan trọng, nó không riêng gì bộc lộ sự chuyên nghiệp mà còn bộc lộ độ đúng mực tương quan đến những việc làm hàng ngày .
Trong bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì ? sẽ phân phối thông tin về một thuật ngữ rất thông dụng lúc bấy giờ là đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty CP, có quyền quyết định hành động những yếu tố quan trọng của công ty như sự tăng trưởng, tổ chức triển khai quản trị, tương quan đến góp vốn đầu tư và vốn, và sự sống sót của công ty .

Những chức năng của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và tại Điều lệ của công ty.

Thành viên trong đại hội đồng cổ đông phải cung ứng những điều kiện kèm theo nhất định được pháp luật trong luật và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên có quyền biểu quyết ra thì còn có những chức vụ phải trải qua bầu, chỉ định .
Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 1 năm một lần trong khoảng chừng thời hạn là 04 tháng kể từ khi kết thúc năm kinh tế tài chính. Trong 1 số ít trường hợp hoàn toàn có thể gia hạn nhưng không được quá 06 tháng kể từ khi kết thúc năm kinh tế tài chính .

Xem thêm  Vai trò của Sách đối với con người

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là General Meeting of Shareholders
Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh hoàn toàn có thể được định nghĩa như sau :
General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right to decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed to investment and capital, and the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law 2014 and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law and the charter of the company. In addition to the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment .
General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the end of the fiscal years. In some cases, it is possible to extend but not exceeding 06 months from the end of the financial year .

Bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?  sẽ chuyển sang các cụm từ liên quan đến đại hội đồng cổ đông tiếng Anh.

Cụm từ tương ứng với Đại hội đồng cổ đông Tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Shareholders are entitled to attend the General Meeting of Shareholders
Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đông The rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders
Chức năng của đại hội đồng cổ đông The function of the General Meeting of Shareholders
Họp đại hội đồng cổ đông lần đầu Fist genral meeting of shareholders
Xem thêm  Tam giác vuông cân là gì, tính chất tam giác vuông cân ? - Đáp Án Chuẩn

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh viết như thế nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65 % of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: Trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông tỷ lệ thông của của nghị quyết là  ít nhất 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự theo họp tán thành.

– General Meeting of Shareholders is considered to be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development and survival issues
Dịch nghĩa : Đại hội đồng cổ đông có quyết định hành động cao nhất trong công ty, quyết định hành động những yếu tố tăng trưởng và sống sót

Từ những phân tích trên chúng tôi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button