Tin tổng hợp

general trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Late in the campaigning season Dagalaifus was replaced by Jovinus, a general from the court of Valentinian.

Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, Dagalaifus đã được thay thế bởi Jovinus, một vị tướng từ triều đình của Valentinianus.

WikiMatrix

Intel ‘s Next Generation Platform to Support GPGPU

Nền tảng thế hệ Chip kế tiếp của Intel sẽ hỗ trợ GPGPU

EVBNews

These sheep were distributed as ornamental animals to various estates in England and Scotland, generally being called “St Kilda” sheep.

Những con cừu đã được phân phối như vật trang trí cho bất động khác nhau ở Anh và Scotland, nói chung là gọi là “cừu St Kilda”.

WikiMatrix

By generating conducting fluids within the interior of the Earth, tidal forces also affect the Earth’s magnetic field.

Bằng việc sinh ra các dòng chất lưu có tính dẫn điện bên trong Trái Đất, các lực thủy triều cũng ảnh hưởng tới từ trường Trái Đất.

WikiMatrix

Oil in general has been used since early human history to keep fires ablaze and in warfare.

Nhìn chung dầu đã được sử dụng từ rất sớm trong lịch sử loài người để giữ cho ngọn lửa cháy, và cũng dùng trong chiến tranh.

WikiMatrix

In the 20th century, the subject came to be known as tensor analysis, and achieved broader acceptance with the introduction of Einstein’s theory of general relativity, around 1915.

Trong thế kỷ 20, chủ đề này trở thành giải tích tenxơ, và đạt được sự tiếp nhận rộng rãi hơn khi Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối rộng vào năm 1915.

WikiMatrix

Contemporary artists like New York sculptor M. Scott Johnson and California sculptor Russel Albans have learned to fuse both African and Afro-diasporic aesthetics in a way that travels beyond the simplistic mimicry of African Art by some Black artists of past generations in the United States.

Những nghệ sĩ đương đại như nhà điêu khắc New York M. Scott Johnson và nhà điêu khắc California Russel Albans đã học cách pha trộn cả thẩm mỹ học châu Phi và Phi-Do Thái theo một cách vượt quá sự bắt chước đơn giản của nghệ thuật châu Phi của một số nghệ sĩ da đen ở những thế hệ nghệ sĩ trước tại Hoa Kỳ.

Xem thêm  Viêm tĩnh mạch: Những điều cần biết

WikiMatrix

And we need to work together to lift the rising generation and help them reach their divine potential as heirs of eternal life.

Và chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng để nâng đỡ thế hệ đang vươn lên và giúp họ đạt được tiềm năng thiêng liêng của họ với tư cách là người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu.

LDS

The army of praetorian prefect Furius Victorinus tried to relieve the city, but was defeated and its general slain.

Quân đội của viên pháp quan thái thú Furius Victorinus đã cố gắng để giải vây cho thành phố, nhưng họ đã bị đánh bại và bản thân viên tướng của nó cũng tử trận.

WikiMatrix

A biscuit-loving customer is more likely to click an ad about biscuits than a generic ad about food.

Khách hàng yêu thích bánh quy có khả năng nhấp vào quảng cáo về bánh quy nhiều hơn quảng cáo chung về thực phẩm.

support.google

I think of the search for these asteroids as a giant public works project, but instead of building a highway, we’re charting outer space, building an archive that will last for generations.

Tôi nghĩ nghiên cứu về tiểu hành tinh như một dự án công khai khổng lồ, nhưng thay vì xây dựng xa lộ, chúng tôi vẽ họa đồ ngoài vũ trụ, xây dựng một kho lưu trữ mà tồn tại lâu dài sau các thế hệ.

ted2019

The Assistant warns against deleting, however, due to its use of previous inputs to generate better answers in the future.

Tuy nhiên Assistant không khuyến khích việc xóa các câu lệnh trước để ứng dụng có thể sử dụng chúng nhằm tạo ra các kết quả tốt hơn về sau.

WikiMatrix

Jensen, and Octaviano Tenorio as members of the First Quorum of the Seventy and designate them as emeritus General Authorities.

Jensen, và Octaviano Tenorio với tư cách là các thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và chỉ định họ làm Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự.

LDS

Xem thêm: Dầu thủy lực là gì – Công dụng và cách lựa chọn dầu phù hợp

Xem thêm  Tiêu chuẩn GACP-WHO – Đảm bảo an toàn, chất lượng dược liệu

General Thang did speak English well, so that he was qualified to get on with Americans and earn their confidence.

Tướng Thắng còn nói tiếng Anh rất tốt vì thế anh ta đủ khả năng để làm quen với người Mỹ và chiếm được lòng tin của họ.

Literature

In August 1624, Spanish General Don Ambrosio Spinola ordered the Dutch city of Breda besieged by his forces.

Tháng 8 năm 1624, Tướng Tây Ban Nha Don Ambrosio Spinola đã điều động quân đội tới vây đánh thành phố Breda của Hà Lan.

WikiMatrix

A general who is planning war, butchery, is very concentrated.

Một vị tướng đang lên kế hoạch cho chiến tranh, tàn sát, rất tập trung.

Literature

Said he, “The members of the Church are gracious to the General Authorities.

Ông nói: “Các tín hữu Giáo Hội đều rất tử tế đối với Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương.

LDS

Chevrolet’s Corvette was originally intended in the 1950s to be an “image builder” and loss leader for General Motors, the idea being that men would go to showrooms to look at this “automotive Playboy Bunny”—which they knew they could not afford—and end up purchasing a lower-cost model.

Corvette của Chevrolet ban đầu được dự định vào thập niên 1950 để trở thành một nhà xây dựng hình ảnh và hàng bán câu khách cho General Motors, ý tưởng là đàn ông sẽ đến phòng trưng bày để xem “chiếc Bunny Playboy ô tô” này – họ biết họ không đủ khả năng và cuối cùng mua một mô hình chi phí thấp hơn.

WikiMatrix

Entire generations of families would not exist if it was not for the Station Master and this piece of land.

Nhiều thế hệ gia đình sẽ không thể tồn tại nếu như không có người quản lý nhà ga. Và mảnh đất này.

OpenSubtitles2018. v3

You can block ads from general categories such as Apparel, Internet, Real Estate, and Vehicles.

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục chung như Trang phục, Internet, Bất động sản và Xe cộ.

support.google

As with antimatter in general, antiquarks have the same mass, mean lifetime, and spin as their respective quarks, but the electric charge and other charges have the opposite sign.

Xem thêm  Dầu thủy lực là gì - Công dụng và cách lựa chọn dầu phù hợp

Nói chung đối với phản vật chất, các phản quark có cùng khối lượng, thời gian sống trung bình, spin tương ứng với quark của nó, nhưng có điện tích và các tích khác có dấu ngược lại.

WikiMatrix

Jambyn Batmönkh took over as General Secretary and enthusiastically plunged into the reforms implemented in the Soviet Union by Mikhail Gorbachev.

Jambyn Batmönkh trở thành Tổng bí thư và nhiệt thành lao vào những cải cách tương tự như Gorbachev đã thực hiện ở Liên Xô.

WikiMatrix

The B-25 is named after General Billy Mitchell and is the only American military aircraft named after a specific person.

Cho đến nay, B-25 Mitchell là chiếc máy bay quân sự chiến lược Hoa Kỳ duy nhất được đặt tên theo một người .

WikiMatrix

In early 2015, Gabriel and his French counterpart Emmanuel Macron wrote in a joint letter to Vice-President of the European Commission Andrus Ansip that the growing power of some online giants “warrants a policy consultation with the aim of establishing an appropriate general regulatory framework for ‘essential digital platforms.’”

Vào đầu năm 2015, Gabriel và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã viết trong một lá thư chung cho Phó Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Andrus Ansip rằng, thế lực ngày càng tăng của một số hãng trực tuyến khổng lồ “bảo đảm một cuộc tư vấn chính sách với mục đích thiết lập một khuôn khổ quy định chung thích hợp cho ‘Nền kỹ thuật số cần thiết”.

WikiMatrix

If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where general cases are treated; emergencies and severe cases are referred to the hospital.

Nếu bạn dừng chân tại một bệnh viện, có lẽ một bác sĩ sẽ cho bạn biết là có vài bệnh xá ngay trong trại để chữa trị những bệnh nhẹ; còn những trường hợp cấp cứu và bệnh nặng thì được đưa đến bệnh viện.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button