Tin tổng hợp

gist trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

We get the gist of it.

nếu các ông muốn

OpenSubtitles2018. v3

That was the gist.

Đó là điểm chính đấy.

OpenSubtitles2018. v3

What is the gist of Micah chapters 4 and 5?

Ý chính của Mi-chê chương 4 và 5 là gì?

jw2019

It’s pretty much the gist.

Nó gồm hầu hết các ý chính.

OpenSubtitles2018. v3

If you were asked to state the gist of the talk in one or two sentences, what would you say?

Nếu bạn phải tóm tắt bài giảng trong một hay hai câu, thì bạn sẽ nói gì?

jw2019

But the simple English translation — much less precise, but it captures the gist of what Bernoulli had to say — was this:

Nhưng bản dịch tiếng Anh đơn giản — ít chính xác hơn nhưng nó bao quát được ý chính của Bernoulli — là như thế này:

QED

Here is the gist of the story:

Nội dung là thế này:

jw2019

17 Rather than teaching a student simply to repeat scriptures or to give the gist of what they say, encourage him to explain pertinent Bible verses as he provides an answer to those who demand of him a reason for his faith.

17 Khi dạy họ cách trả lời những người hỏi lẽ về đức tin của họ, thay vì bảo họ chỉ lặp lại nguyên văn hay nói ý của một câu Kinh Thánh, hãy khuyến khích họ giải thích ý nghĩa của câu Kinh Thánh ấy.

Xem thêm  Tự doanh (Proprietary Trading) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý - BumChiu

jw2019

The connection can be shown by repeating key words that express the main thought or by repeating the gist of the main point itself from time to time.

Có thể cho thấy mối liên hệ bằng cách lặp lại những từ then chốt diễn tả ý chính hoặc thỉnh thoảng lặp lại điểm chính đó.

jw2019

No doubt you have heard some of these expressions or the gist of them.

Chắc chắn bạn đã nghe một số những lời này hoặc đại ý của chúng.

jw2019

Got the gist?

Nắm được vấn đề chưa?

OpenSubtitles2018. v3

It is the gist of your talk; it could be expressed perhaps in one sentence and yet it would include each aspect of the material presented.

Chủ đềthực chất của bài giảng, có thể nói chỉ trong một câu, nhưng bao gồm mỗi khía cạnh của nội dung bài giảng.

jw2019

This is the gist of a message that Rabshakeh, an envoy of Assyrian King Sennacherib, delivered to the inhabitants of Jerusalem.

Đây là đại ý của thông điệp mà Ráp-sa-kê, người đại diện vua San-chê-ríp xứ A-si-ri, tuyên bố với dân thành Giê-ru-sa-lem.

jw2019

And they also promise that they’re going to transcribe only the gist of your messages.

không ai nghe lời nhắn của bạn cả

QED

(b) Give the gist of the counsel at 1 Thessalonians 4:3-7.

(b) Hãy cho biết trọng tâm của lời khuyên nơi 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7.

Xem thêm  Echo là gì? Reverb là gì? Cách phân biệt Echo và Reverb trong âm thanh

jw2019

What is the gist of the parable of the virgins?

Đại ý của dụ ngôn về những người nữ đồng trinh là gì?

jw2019

15. (a) What is the gist of the counsel that the “slave” class consistently gives us?

15. a) Đại ý lời khuyên của lớp người “đầy-tớ” luôn luôn cho chúng ta là gì?

jw2019

So it had better be the gist of the gist, right?

Vậy nếu nó là ý chính của ý chính thì tốt hơn hết đúng không nào?

QED

(Isaiah 60:3) These opening words provide the gist of what will be explained in greater detail in the verses that follow —true worship must expand worldwide!

(Ê-sai 60:3) Những lời mở đầu này cho thấy ý nghĩa then chốt của điều sẽ được giải thích chi tiết hơn trong những câu kế tiếp—sự thờ phượng thật phải phát triển trên khắp toàn cầu.

jw2019

What is the gist of the parable of the talents?

Đại ý của dụ ngôn về ta-lâng là gì?

jw2019

What is the gist of the prophecy recorded at Ezekiel 21:25-27, and how is the prophecy fulfilled?

Đại ý của lời tiên tri được ghi nơi Ê-xê-chi-ên 21:25-27 là gì, và lời tiên tri này được ứng nghiệm như thế nào?

jw2019

Everybody that’s used online translation to get the gist of a news article from a foreign newspaper, knowing its far from perfect.

Tất cả những ai sử dụng dịch thuật online để có thể lấy ý chính từ các bài báo từ một tờ báo nước ngoài, biết rằng nó còn lâu mới hoàn hảo.

Xem thêm  Chẩn đoán và điều trị viêm phế quản cấp

ted2019

However, the gist of the report stated but that which we know of from the first chapter.

Nhưng cốt lõi của những điều Lê-chi-ca viết lại chỉ nói lên những cái chúng ta đã biết qua chương đầu cuốn sách này.

Literature

And so the basic gist of it is, I grabbed a bunch of families, and she’s like, “Mommy, but you forgot the pink baby and you forgot the blue daddy and you forgot all these other things.”

(Cười lớn) Rồi chủ yếu là thế này, tôi nhặt một đống gia đình lên và con bé bảo: “Mẹ, mẹ quên em bé màu hồng kìa và mẹ quên bố màu xanh và mẹ quên hết mấy thứ kia”.

ted2019

EXERCISE: Having read this lesson, review the material at a moderate pace, stating to yourself the gist of each paragraph.

THỰC TẬP: Sau khi học xong bài này, hãy ôn lại tài liệu trong bài với một nhịp độ vừa phải, xác định rõ điểm chính trong mỗi đoạn.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button