Tin tổng hợp

get across trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

If my love was an ocean, Lindy’d have to take two airplanes to get across it!

Nếu tình em là biển cả, anh phải có 2 chiếc máy bay để băng qua.

OpenSubtitles2018. v3

This video, I think, gets across the concept that I’m talking about quite dramatically.

đoạn phim này, theo tôi, đã chỉ ra khái niệm tôi sắp nói đến khá sâu sắc

ted2019

Then get across the street so you can cover her.

Rồi đi qua phố để theo dấu bà ấy.

OpenSubtitles2018. v3

That’s what you have to get across to them.

Đó là những cái mà anh có để cho họ thấy.

OpenSubtitles2018. v3

So that was the idea that I tried to get across to the youngsters under my supervision.

Đó là những điều tôi nỗ lực truyền đạt cho những học trò dưới quyền mình .

QED

That’ll keep those Beamers off of us long enough to get across the bridge.

Việc đó sẽ giữ lũ Beamer khỏi ta đủ lâu để băng qua cầu.

OpenSubtitles2018. v3

We’ve got to get across.

Chúng ta phải nhảy qua!

OpenSubtitles2018. v3

What is the fastest way to get across the ocean?

Cách gì nhanh nhất để vượt đại dương?

OpenSubtitles2018. v3

We can’t get across that.

Không thể đi qua được.

OpenSubtitles2018. v3

I hope we can get across it.

Mong chúng ta có thể vượt qua bờ bên đó.

OpenSubtitles2018. v3

But while the Confederates are there, we can’t get across.

Xem thêm  tử thần trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhưng nếu phe Liên Bang ở bên kia thì mình không qua đó được.

OpenSubtitles2018. v3

If we don’t stop them and they get across that border, more innocent people are gonna die.

Nếu ta không ngăn chúng băng qua biên giới, thì nhiều người vô tội nữa sẽ chết.

OpenSubtitles2018. v3

Yes, if you can get across the street.

Được, nếu anh qua được bên kia đường.

OpenSubtitles2018. v3

Even worse, we can’t get across the river to that building, and the Autobots are upstairs, surrounded.

Còn tệ hơn thế, ta không thể vượt sông tới tòa nhà đó và các Autobots thì ở phía trên, bị bao vây.

OpenSubtitles2018. v3

Figure it’ll take her at least a half hour to get across town in this traffic.

Với tình hình giao thông này, chắc cô ta sẽ phải mất nửa tiếng để quay trở lại đó.

OpenSubtitles2018. v3

Sooner or later, we will get across the river

Đã vậy, ta sẽ kêu gọi thủy binh ứng chiến .

QED

Reminds me of another set of threes that my dad tried to get across to us:

Đoạn thơ của ông ta làm tôi nhớ đến ba điều khác mà cha tôi đã cố dạy chúng tôi .

QED

How we are supposed to get across this rotting timber.

Ta sẽ đi trên mấy tấm ván mục này sao?

OpenSubtitles2018. v3

Not if he gets across the border.

Nếu như hắn vượt qua được biên giới thì không.

Xem thêm  cờ tam tài trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Two minutes to get across the 110 to Normandie.

2 phút từ 110 đến Normandie.

OpenSubtitles2018. v3

This is a very important point for me to get across.

Đay là điểm quan trọng để tôi vượt qua.

QED

He must have another way to get across.

Hắn có một cách khác để trở về.

OpenSubtitles2018. v3

Get across the gorge and don’t fire unless I do.

Qua bên kia hẽm núi và đừng bắn tới khi tôi bắn.

OpenSubtitles2018. v3

He must have another way to get across

Hắn có một cách khác để trở về

opensubtitles2

I’ve only been trying to get across part of the complexity of our situation here.

Tôi chỉ muốn giải thích phần nào tính phức tạp trong tình thế của chúng ta ở đây.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button