Tin tổng hợp

get-up trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Enzo gets up, hops about grimacing and goes to sit on the ground, back to the wall.

Enzo vừa đứng dậy, vừa nhảy lò cò vừa nhăn nhó rồi đến ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường.

Literature

Stiles, you need to get up.

Stiles, con phải tỉnh lại.

OpenSubtitles2018. v3

3 He said to the man with the withered* hand: “Get up and come to the center.”

3 Ngài nói với người teo tay: “Hãy đứng dậy và ra giữa đây”.

jw2019

I get up and I go outside.

Tôi thức dậy và đi ra ngoài.

OpenSubtitles2018. v3

If you do n’t fall asleep within 15 to 20 minutes, get up and do something else .

Nếu trong vòng 15 tới 20 phút mà bạn chưa ngủ được thì hãy thức dậy và làm việc gì đó đi .

EVBNews

Shawn, listen to me, get up!

Nghe em này, đứng dậy.

OpenSubtitles2018. v3

Get up, Future Horse.

Đứng dậy nào, Future Horse.

OpenSubtitles2018. v3

Get up at 6 and sneak…

Thức dậy lúc 6 giờ và lẻn…

OpenSubtitles2018. v3

We gotta get up to La Roque.

Phải đi đến La Roque!

OpenSubtitles2018. v3

“When you get up”: Many families have experienced rewarding results from considering one Bible text every morning.

“Khi chỗi dậy”: Nhiều gia đình được kết quả tốt nhờ xem xét một câu Kinh Thánh mỗi sáng.

jw2019

Hey, get up!

Hey, dậy!

OpenSubtitles2018. v3

She shrugs and then leaves the home as the family gets up and follows her.

Xem thêm  Tổng quan những điều cần biết về sập thờ Tứ Linh - Đồ Gỗ Tình Sáu

Cô nhún vai và rời khỏi ngôi nhà trong khi gia đình đó cũng đứng dậy và đuổi theo cô.

WikiMatrix

I remember getting up and going to work.

Tôi còn nhớ mình đã thức dậy và đi làm.

OpenSubtitles2018. v3

They can’t get up the antennas.

Họ không thể tới chỗ cái ăngten được mất.

OpenSubtitles2018. v3

Get up there.

Nhảy lên đó đi.

OpenSubtitles2018. v3

+ Get up and begin the work, and may Jehovah be with you.”

+ Hãy trỗi dậy và bắt tay vào việc, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con”.

jw2019

Ingenious Kitigarbha, the Bodhisattva of the Great Vow get up.

Khéo léo Kitigarbha, Bồ Tát nguyện tuyệt vời thức dậy .

QED

Why didn’t you get up and fight?

Sao anh không đứng dậy và đánh?

OpenSubtitles2018. v3

I’m going to get up for some water, so it’s really no trouble.

Thôi, để em dậy lấy ít nước, để cho chắc ăn.

OpenSubtitles2018. v3

It gets up into the sky and contributes to the disasters that we’re now experiencing.

Nó bay lên bầu trời và phát tán tạo ra các thảm họa mà chúng ta đang phải nếm trải.

ted2019

She’s not getting up.

Bà ấy không dậy đâu .

QED

This is naturally when most of us wake up as it’s easiest to get up from.

Điều này là tự nhiên khi hầu hết chúng ta thức dậy vì nó dễ nhất thoát ra nhất.

Xem thêm  Stroke trong Linear Actuator là gì?

Literature

Getting up, he told Ron and Hermione he was going to ask Snape if he could have it.

đứng dậy, nói với Ron và Hermione là nó sẽ đi gặp thầy Snape, hỏi xin thầy xem lấy lại cuốn sách có được không.

Literature

I’ll get up in the middle of the night with the baby until you forgive me.

Anh sẽ dậy lúc nửa đêm Để trông con chúng ta nếu em tha thứ anh.

OpenSubtitles2018. v3

How’d you get up there, anyway?

làm sao cậu đến được đó?

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button