Tin tổng hợp

‘máy ghi âm’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” máy ghi âm “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ máy ghi âm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ máy ghi âm trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Để tôi lấy máy ghi âm.

Let me get my dictaphone .

2. Đừng đập, máy ghi âm mắc đấy.

She can’t quit now .

3. Phòng đã đặt máy ghi âm, Hobbs.

That room is bugged, Hobbs .

4. Nói gì để thử máy ghi âm đi.

Say something to test the wire .

5. Tôi không cần gắn máy ghi âm, sếp.

See, I don’t need a wire, Chief .

6. Đây là máy ghi âm dùng băng của bạn?

Is this your tape recorder ?

7. Cô có biết bố cô đeo máy ghi âm không?

Did you know your dad was wearing a wire ?

8. Anh có máy ghi âm hay máy quay lén không?

Do you have any hidden recording devices or video cameras ?

9. Kit đang ở dưới nhà vọc cái máy ghi âm.

Kit’s downstairs playing with the Dictaphone .

10. Tôi muốn bật máy ghi âm, nếu anh không phiền.

I’d like to record this conversation, if that’s okay .

11. Cái máy ghi âm của cô là chiến công tuyệt vời.

Xem thêm  Thanh niên là gì? Quyền và nghĩa vụ của thanh niên?

That microphone of yours, is absolutely brilliant .

12. Anh không phải kiểm tra máy ghi âm nữa, phải không?

You don’t have to check me for a wire again, do you ?

13. Ta đang kiểm tra lại máy ghi âm của máy móc.

We’re rechecking the tapes on the mechanism now .

14. Hắn chịu đeo máy ghi âm chỉ để gặp đồng phạm lần nữa.

He got wired just to see his partner again .

15. Ông không có giấy, không có bút cũng không có máy ghi âm.

He doesn’t have a piece of paper, or a pencil, or a tape recorder .

16. Vì vậy tôi quyết định lấy máy ghi âm và tìm hiểu thêm.

So I decided to pick up my tape recorder and find out more .

17. Quan trọng nhất là bố em đã đeo máy ghi âm đêm ông ấy chết.

To the point where my father was wearing a wire the night he died .

18. Mỗi người có một cuộn băng trong túi, và Adam lấy được máy ghi âm.

Both men find a tape in their pockets, and Adam is able to retrieve the recorder .

19. Ông ta đặt máy ghi âm trong chiếc cốc để khuếch đại tiếng nói của tớ.

He put the recorder in the cup to amplify my voice .

20. 1972 Giới thiệu máy ghi âm kỹ thuật số có 8 kênh đầu tiên trên thế giới.

1972 Introduced the world’s first viable 8 channel digital recorder .

Xem thêm  Dịch vụ tài chính là gì? Tìm hiểu các ngành dịch vụ tài chính | https://mbfamily.vn

21. Kể cả với Thomas Edison khi ông mang đến máy ghi âm, sáng chế mới nhất của mình.

Even when Thomas Edison came to him with his brand-new invention, the phonograph .

22. Thậm chí có nhà còn gắn camera và máy ghi âm để chủ nhà thấy, nghe và thu hình chúng ta.

The home may even have a security camera and a microphone that allow the householder to observe, listen to, and record us .

23. Một trong những công cụ của nó, máy ghi âm khí hậu của Sao Hỏa đặc biệt cho công tác quan sát khí hậu.

One of its instruments, the Mars climate sounder is specialized for climate observation work .

24. Năm 1949, công ty phát triển băng thu âm có từ tính và đến năm 1950 thì bán chiếc máy ghi âm đầu tiên ở Nhật Bản.

In 1949, the company developed magnetic recording tape and in 1950, sold the first tape recorder in Nhật Bản .

25. Khi tôi học trung học, tôi có máy ghi âm cát-sét đầu tiên, hiệu Philips, và những cuộn băng ghi âm đã trở thành thiết bị học tập tiền vi tính.

When I was in high school, I got my first Philips reel-to-reel tape recorder, and tape recorders became my sort of pre-computer medium of learning .

26. Tàu vũ trụ này đã lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng máy ghi âm trên bo mạch, và sau đó truyền dữ liệu đó tới Trái Đất sau khi kết nối được khôi phục.

Xem thêm  10 CỤM TỪ DỄ NHẦM LẪN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Xem thêm: Dầu thủy lực là gì – Công dụng và cách lựa chọn dầu phù hợp

The probe was to have stored data using onboard recorders, and then transmitted it to Earth once contact was restored .

27. Khi có những máy ghi âm điện tử như máy thu băng và phim ảnh thì những máy móc này được dùng để ghi lại chính xác những lời của các vị lãnh đạo Giáo Hôi.

When electronic recording devices, such as tape recorders and motion picture film, became available, these were used to record the precise words delivered by Church leaders .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button