Tin tổng hợp

Giá cước viễn thông là gì ? Quy định về giá cước viễn thông như thế nào ?

Viễn thông là việc gửi, truyền, nhận và giải quyết và xử lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện đi lại quang học và phương tiện đi lại điện từ khác. Dịch Vụ Thương Mại viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và giải quyết và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, gồm có dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị ngày càng tăng. Khi sử dụng dịch vụ viễn thông người sử dụng và doanh nghiệp phải trả cước viễn thông cho doanh nghiệp đáp ứng dịch vụ viễn thông. Vậy, Giá cước viễn thông là gì ? Quy định về giá cước viễn thông như thế nào ?

Giá cước viễn thông là gì ?

Căn cứ theo Điều 53 của Luật Viễn thông năm 2009, Luật quy định Giá cước viễn thông gồm giá cước áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông và giá cước giữa các doanh nghiệp viễn thông.

– Giá cước vận dụng so với người sử dụng dịch vụ viễn thông là giá cước người sử dụng dịch vụ viễn thông giao dịch thanh toán cho doanh nghiệp viễn thông khi sử dụng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông cung ứng. – Giá cước giữa những doanh nghiệp viễn thông là giá cước thanh toán giao dịch giữa những doanh nghiệp viễn thông khi doanh nghiệp này mua lại dịch vụ hoặc sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối hoặc chuyển tiếp dịch vụ viễn thông ; trường hợp doanh nghiệp này sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối dịch vụ viễn thông, giá cước giao dịch thanh toán giữa những doanh nghiệp viễn thông được gọi là giá cước liên kết viễn thông.

Nguyên tắc xác định giá cước viễn thông

Căn cứ theo Điều 54 của Luật Viễn thông năm 2009, Luật lao lý về nguyên tắc xác lập giá cước viễn thông như sau : 1. Tôn trọng quyền tự xác lập và cạnh tranh đối đầu về giá cước của doanh nghiệp viễn thông. 2. Bảo đảm hài hòa quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông ; quyền lợi của Nhà nước. 3. Bảo đảm môi trường tự nhiên cạnh tranh đối đầu lành mạnh và thực thi hoạt động giải trí viễn thông công ích. 4. Thực hiện bình đẳng, không phân biệt trong quản trị và quy định giá cước viễn thông, trừ trường hợp cần khuyến khích doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Xem thêm  tải về in English - Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Căn cứ xác định giá cước viễn thông

Theo Điều 55 của Luật Viễn thông năm 2009, Luật quy định Giá cước viễn thông được xác lập dựa trên cơ sở những địa thế căn cứ sau đây : + Chính sách và tiềm năng tăng trưởng viễn thông từng thời kỳ ; pháp lý về giá, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; + Trên cơ sở giá tiền, quan hệ cung – cầu trên thị trường và đối sánh tương quan tương thích với giá cước viễn thông của những nước trong khu vực và trên quốc tế ; + Không bù chéo giữa những dịch vụ viễn thông.

Quản lý giá cước viễn thông

Căn cứ theo Điều 38 của Nghị định số 25/2011 / NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành nột số điều của Luật Viễn thông, nhà nước pháp luật về việc quản trị giá cước viễn thông như sau : 1. Hình thức quản trị giá cước a ) Quyết định giá cước : Bộ tin tức và Truyền thông phát hành giá cước, khung giá cước dịch vụ viễn thông công ích, giá cước liên kết ; b ) Đăng ký giá cước : Doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường trước khi phát hành và vận dụng giá cước dịch vụ viễn thông thống lĩnh thị trường có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK giá cước với cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông ; c ) Thông báo giá cước : Doanh nghiệp viễn thông tự quy định giá cước dịch vụ viễn thông ngoài giá cước nêu trên và có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông. 2. Việc miễn giảm giá cước công ích được triển khai như sau : a ) Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng và trình Bộ tin tức và Truyền thông giải pháp miễn giảm giá cước Giao hàng trách nhiệm viễn thông công ích ; b ) Bộ tin tức và Truyền thông quyết định hành động giải pháp miễn giảm giá cước Giao hàng trách nhiệm viễn thông công ích sau khi thống nhất với Bộ Tài chính ; c ) Bộ Tài chính có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ kinh phí đầu tư bù đắp cho doanh nghiệp viễn thông triển khai trách nhiệm viễn thông công ích theo giải pháp miễn giảm giá cước đã được quyết định hành động.

Xem thêm  " San Nền Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng (R - Trangwiki

3. Doanh nghiệp viễn thông không được cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp quá mức so với giá cước trung bình trên thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường không được phát hành giá cước dịch vụ viễn thông thấp hơn giá tiền. 5. Trong trường hợp giá cước dịch vụ viễn thông tăng hoặc giảm không hài hòa và hợp lý so với giá tiền, tăng hoặc giảm bất bình thường so với giá cước trung bình gây mất không thay đổi thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, của doanh nghiệp viễn thông khác và của Nhà nước, Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi hoặc chỉ huy cơ quan quản trị chuyên ngành về viễn thông triển khai những giải pháp trấn áp, bình ổn giá cước viễn thông sau đây : a ) Quy định giá cước tối đa, giá cước tối thiểu, khung giá cước dịch vụ viễn thông ; b ) Kiểm soát những yếu tố hình thức giá cước dịch vụ viễn thông ; c ) Công khai thông tin về giá cước ; d ) Quy định chính sách quản trị giá cước viễn thông theo từng thời kỳ ; đ ) Quyết định đình chỉ triển khai mức giá cước dịch vụ viễn thông không hợp lý do doanh nghiệp viễn thông đã quyết định hành động ; e ) Quyết định tổ chức triển khai những đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành những lao lý của Nhà nước về quản trị giá cước dịch vụ viễn thông. Căn cứ theo Điều 56 của Luật Viễn thông năm 2009, Luật lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm của Bộ tin tức và Truyền thông và Doanh nghiệp viễn thông trong việc quản trị giá cước viễn thông như sau : 1. Bộ tin tức và Truyền thông có nghĩa vụ và trách nhiệm : a ) Quy định về quản trị giá cước viễn thông ; quyết định hành động giá cước viễn thông do Nhà nước pháp luật ; b ) Chủ trì phối hợp với Bộ Công thương pháp luật hoạt động giải trí khuyến mại trong phân phối dịch vụ viễn thông ; c ) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính pháp luật việc miễn, giảm giá cước viễn thông Giao hàng hoạt động giải trí viễn thông công ích ; d ) Chỉ đạo và hướng dẫn thực thi chính sách báo cáo giải trình, kế toán, truy thuế kiểm toán ship hàng hoạt động giải trí quản trị giá cước viễn thông ; đ ) Quy định chiêu thức xác lập giá tiền dịch vụ viễn thông ; e ) Kiểm soát, đình chỉ vận dụng giá cước viễn thông khi doanh nghiệp viễn thông áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất không thay đổi thị trường viễn thông, làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác và Nhà nước. 2. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm : a ) Quyết định giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp phân phối, trừ dịch vụ thuộc hạng mục giá cước viễn thông do Nhà nước lao lý ; b ) Trình Bộ tin tức và Truyền thông giải pháp giá cước dịch vụ viễn thông do Nhà nước pháp luật ; c ) Hạch toán ngân sách, xác lập giá tiền, niêm yết, thông báo giá cước dịch vụ viễn thông ;

Xem thêm  Give away là gì? Giải nghĩa cụm từ “Give away” và cách dùng

d) Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá cước viễn thông;

đ ) Không được áp đặt, phá giá giá cước viễn thông gây mất không thay đổi thị trường, làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông, của doanh nghiệp viễn thông khác và của Nhà nước. Như vậy, trải qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình diễn về khái niệm giá cước viễn thông và những pháp luật về giá cước viễn thông.

Luật Hoàng Anh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button