Tin tổng hợp

Giá gốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giá gốc là hai đồng.

The original price is two dollars.

OpenSubtitles2018. v3

Tiếp tục gửi giá gốc bằng thuộc tính price [giá], ngay cả trong thời gian ưu đãi.

Continue submitting the original price using the price attribute, even during the time of the marketing .

support.google

Gửi giá gốc của hàng hoá bằng cách sử dụng thuộc tính bắt buộc price [giá].

Submit the original price for your item using the required price attribute .

support.google

Chúng ta nên bán giá gốc.

We should sell at cost.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ bán với giá gốc.

We’ll go to market at cost.

OpenSubtitles2018. v3

Nó tích cực mở rộng thị phần của mình bằng cách bán card Ethernet đắt tiền của mình với giá gốc.

It aggressively expanded its market share by selling its expensive Ethernet cards at cost.

WikiMatrix

Giá ưu đãi sẽ hiển thị dưới dạng giá hiện tại bên cạnh giá gốc, và giá gốc sẽ bị gạch ngang.

The marketing price will be shown as the current price alongside the original price, which will be shown with a strikethrough .

support.google

Chúng có thể được báo cáo trên bảng cân đối cá nhân hoặc công ty theo giá gốc hoặc theo giá trị thị trường.

These may be reported on the individual or company balance sheet at cost or at market value.

WikiMatrix

Công ty chúng tôi sẽ có lợi vì chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với bản giá gốc đã được nộp.

Our company would win because we would be making considerably more money than our original bid provided.

LDS

Tài sản cá nhân hữu hình cũng bị đánh thuế ở cấp địa phương và dựa theo một phần trăm hoặc vài phần trăm giá gốc.

Xem thêm  Serie A – Wikipedia tiếng Việt

Tangible personal property also is taxed at the local level and is based on a percentage or percentages of original cost.

WikiMatrix

Khi xem ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play, người dùng sẽ thấy cả giá ưu đãi và giá gốc — còn gọi là giá ban đầu.

When users view your app on the Play Store, they’ll see both the marketing price and the original price – known as strikethrough pricing .

support.google

Nếu hàng tồn kho giảm giá trị thấp hơn giá gốc, thì giá trị ghi sổ của nó sẽ giảm và được báo cáo trên bảng cân đối kế toán.

If the inventory has decreased in value below historical cost, then its carrying value is reduced and reported on the balance sheet.

WikiMatrix

Bài đánh giá gốc của AllMusic rất tích cực, cho rằng mọi khía cạnh của sự chuyển tiếp từ jazz thành nhạc thử nghiệm là một thành công toàn diện.

AllMusic’s retrospective review was resoundingly positive, marking every aspect of the band’s transition from a jazz-influenced vein to a more experimental one as a complete success.

WikiMatrix

Nếu giá ưu đãi và giá gốc ban đầu đáp ứng một số điều kiện nhất định, cả hai loại giá sẽ cùng hiển thị cùng với chú thích giá ưu đãi.

If the marketing price and original base price meet certain conditions, both prices will be shown, and so will marketing price annotations .

support.google

Nếu một giá trị gốc không ổn định, các đặc tính động học của giá trị gốc này sẽ được xuất hiện trên hệ vòng kín mà do đó sẽ không ổn định được.

Xem thêm  Giao diện người dùng – Wikipedia tiếng Việt

If such an eigenvalue is not stable, the dynamics of this eigenvalue will be present in the closed-loop system which therefore will be unstable.

WikiMatrix

Có vẻ như giá trị gốc của nó là 60 $.

Looks like the original amount was for $ 60.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là giá trị khấu trừ vào giá nhà gốc

This is the principal amortization .

QED

Ngày 14 tháng 9 năm 2000, AI System tung ra ONE ~Kagayaku Kisetsu e~ Memorial Selection, đơn giản là tái bản ấn bản đầu tiên của visual novel, nhưng có giá thành rẻ hơn khoảng một nửa so với giá gốc.

On September 14, 2000, AI System released One: Kagayaku Kisetsu e Memorial Selection, which was essentially the original game, though the price was cheaper at a little less than half the original price.

WikiMatrix

Chúng có thể được bán với một phần giá gốc khi bán ở nhà để xe, trong các buổi gây quỹ kiểu chợ, trong các cửa hàng ký gửi thuộc sở hữu tư nhân, hoặc thông qua đấu giá trực tuyến.

They may be sold for a fraction of their original price at garage sales, in bazaar-style fundraisers, in privately owned consignment shops, or through online auctions.

WikiMatrix

Apple báo cáo rằng hội nghị đã được bán hết vé chỉ trong vòng 8 ngày, mặc dù vé chỉ được bán với mức giá gốc là 1599$ (năm 2009 và trước đó, vé có thể được mua với mức giảm giá 300 USD).

Apple reported that the conference was sold out within 8 days of tickets being made available, even though tickets were only available at the full price of US$1599 (2009 and prior, tickets could be bought with an early-bird discount of US$300).

WikiMatrix

Bạn chỉ có thể bao gồm các giá trị đơn lẻ chứ không phải bất kỳ giá trị “gốc” nào.

Xem thêm  dịch thuật tiếng Trung là gì?

You can only include single values themselves and not any ” parents ” .

support.google

Các nhà môi giới bán lại vé được yêu cầu thông báo cho người tiêu dùng vé đang được bán lại và phải cho người tiêu dùng biết tên của nhà cung cấp ban đầu của vé và giá mệnh giá gốc.

Brokers reselling tickets are required to inform consumers the tickets are being resold and must tell consumers the name of the ticket’s original vendor and the original face value price.

WikiMatrix

“Thuế Switch” cũng áp dụng cho nhiều trò chơi đã được phát hành trước đó trên các nền tảng khác được chuyển lên Switch, trong đó giá thẻ Switch giữ giá gốc khi nó được phát hành lần đầu tiên thay vì giá hiện tại.

The “Switch tax” also applies to many games that had been previously released on other platforms ported later to the Switch, where the Switch game price reflects the original price of the game when it was first released rather than its current price.

WikiMatrix

Nếu bật tính năng chuyển đổi tiền tệ trong Trung tâm thanh toán, bạn có thể cung cấp một mức giá duy nhất cho Google, và Google sẽ dùng đó là mức giá gốc để chuyển đổi giá cho tất cả các quốc gia chúng tôi bán hàng.

If currency conversion is enabled in the Payment Centre, you can provide a single price for Google to convert from for all of the countries we sell in.

support.google

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button