Tin tổng hợp

giá mua trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đây là giá mua cao nhất đối với một bản thảo văn học hiện đại vào lúc đó.

This was the highest purchase price for a modern literary manuscript at that date.

WikiMatrix

Giá mua thường thấp hơn giá thị trường.

The purchase price is generally below market value.

WikiMatrix

Dê đực là giá mua một cánh đồng.

And the male goats provide the price of a field.

jw2019

Trong trường hợp này, các công ty mua lại sẽ chỉ cần tăng 20% của giá mua.

In such a case, the acquiring company would only need to raise 20% of the purchase price.

WikiMatrix

Một số khoản phí đang chờ xử lý có giá trị cao hơn giá mua hàng thực tế.

Some pending charges are higher than the actual purchase price.

support.google

Một người có kiến thức về các giao dịch cho biết giá mua lại là gần 100 triệu USD.

A person with knowledge of the transaction said the price for the acquisition was close to $100 million.

WikiMatrix

Giá mua của những kẻ mua Chimera.

Bids from possible Chimera buyers.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đồng ý với giá mua.

We’ve agreed on a price for the laptop.

OpenSubtitles2018. v3

Giá mua hàng trong ứng dụng: Giá của mua hàng trong ứng dụng.

In-app purchase price: Price of the in-app purchase.

support.google

Bà có thể trả giá mua cả chân con lừa.

You can haggle the hind legs off a donkey.

Xem thêm  Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa?

OpenSubtitles2018. v3

Giá mua ghế Tổng thống bây giờ là bao nhiêu ấy nhỉ?

What’s it cost to buy a presidency nowadays anyway?

OpenSubtitles2018. v3

Việc tăng vốn này là sự khác biệt giữa giá bán cao hơn và giá mua thấp hơn.

The gain is the difference between a higher selling price and a lower purchase price.

WikiMatrix

Ví dụ về các loại phí tạm thời cao hơn giá mua bao gồm:

Example kinds of temporarily higher charges include :

support.google

Xuất hiện ở đây, ra giá mua hết số tim máy sinh học mà tôi vô tình thấy.

Showed up here, offered to buy any bio-mech hearts I came across.

OpenSubtitles2018. v3

Giá mua hoặc bán thường do giá cạnh tranh ấn định, như trong cuộc đấu giá.

The price at which stocks are bought or sold is usually determined by competitive bidding, as at an auction.

jw2019

Xe có giá kép có giá mua (ưu đãi) và giá bán hoặc (giá thầu).

Dual priced vehicles have a buying (offer) price and selling or (bid) price.

WikiMatrix

Dường như có một cách biệt quá lớn giữa giá bán và giá mua lúa mì.

It seemed to make a great difference in the price whether they were selling wheat or buying it.

Literature

Nói cách khác, các nhà phát triển nhận được 95% giá mua.

In other words, developers get 95% of the purchase price.

support.google

Sự khác biệt giữa giá muagiá bán bao gồm phí ban đầu để vào quỹ.

Xem thêm  Giuse Ngô Quang Kiệt – Wikipedia tiếng Việt

The difference between the buying and selling price includes initial charge for entering the fund.

WikiMatrix

Giá trị mua hàng trong ứng dụng: Giá trị của mua hàng trong ứng dụng.

In-app purchase value : Value of the in-app purchase .

support.google

Trong hồ sơ kế toán của quỹ tương hỗ, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá mua.

In the mutual fund’s accounting records, the financial assets are recorded at acquisition cost.

WikiMatrix

Bộ phận mua hàng sau đó chịu trách nhiệm về chênh lệch giá mua từ cơ sở cung ứng.

The purchasing department is then responsible for the purchased price variances from the supply base.

WikiMatrix

Điều này có nghĩa là số liệu ước tính đó và giá mua hàng cuối cùng có thể khác nhau.

This means that the estimate and the final purchase price may be different.

support.google

Giá mua và bán lại của Kijang Emas được giá thị trường vàng quốc tế đang lưu hành xác định.

The purchase and reselling price of Kijang Emas is determined by the prevailing international gold market price.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm về Giá mua miền trên Google Domains và các phần cuối cùng của tên miền được hỗ trợ.

Learn more about Google Domains pricing and supported domain endings.

support.google

Xem thêm  Story là gì trên fb

Source: https://mbfamily.vn
Category: Tin tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button