Tin tổng hợp

giao ban trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sigurd, ta phải có mặt ở buổi giao ban sáng nay.

Sigurd, I have to be at this morning’s briefings .

OpenSubtitles2018. v3

Bởi những bạn thân mà ngươi kết giao ban đầu?

From your close friends whom you cultivated from the start?

jw2019

Cuộc họp giao ban hôm qua thế nào?

How was that department meeting yesterday?

OpenSubtitles2018. v3

Cái đó là hàng tuần đều có sự giao ban báo chí hết.

It was decided that there would be news every hour .

WikiMatrix

Vào giờ giao ban buổi trưa lúc 1:15pm ngày 27 tháng 2.

February 27 th, 1 : 15 PM. During lunch break .

QED

Cả giao dịch ban đầu và giao dịch đảo ngược được bao gồm trong tổng số giao dịch.

Both the original transaction and the reversal transaction are included in the transaction count .

support.google

Từ năm 1991 đến năm 1995, ông là Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha cho Liên minh châu Âu.

From 1991 to 1995 he was Spain’s Secretary of State for the European Union.

WikiMatrix

Ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha từ năm 2000 đến năm 2002.

He served as Spain’s foreign minister from 2000 to 2002.

WikiMatrix

Với tư cách là Phó Chánh Văn phòng Lực lượng Hoạt động Vũ trang, ông tiếp tục đưa ra các cuộc họp giao ban hàng ngày cho Hitler về tình trạng hoạt động quân sự của Đức.

As Deputy Chief of the Armed Forces Operations Staff, he continued to give almost daily briefings to Hitler regarding the status of German military operations .

WikiMatrix

Hội đồng thành phố La Mesa yêu cầu tiểu bang sửa lại giao lộ với SR 125 năm 1974; nút giao ban đầu không cho phép tiếp cận SR 125 từ I-8 chiều đông hoặc chiều tây I-8 từ SR 125.

Xem thêm  THỂ LOẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH: NHÌN TỪ TỌA ĐÀM TRUYỀN HÌNH

The La Mesa City Council asked the state to modify the interchange with SR 125 in 1974; the original interchange did not allow for access to SR 125 from I-8 east or to I-8 west from SR 125.

WikiMatrix

Ví dụ: Nếu tổng giao dịch ban đầu là 699 đô la, mục nhập trùng lặp sẽ có tổng giao dịch là -699 đô la.

For example, if the the original transaction total is USD 699, the duplicate entry will have – USD 699 as the transaction total .

support.google

Cuối cùng, việc quản lý của khu học chánh đã được giao cho ban giám hiệu bổ nhiệm bởi thị trưởng.

Eventually, the management of the school district was given to a school board appointed by the mayor.

WikiMatrix

Câu truyện của Brood War được trình bày thông qua phần hướng dẫn của nó, các cuộc giao ban cho mỗi nhiệm vụ, và các cuộc hội thoại trong chính các nhiệm vụ, cùng với việc sử dụng các phim cắt cảnh ở cuối mỗi chiến dịch .

The story of Brood War is presented through its instruction manual, the briefings to each mission, and conversations within the missions themselves, along with the use of cinematic cut scenes at the end of each chiến dịch .

WikiMatrix

Câu chuyện của StarCraft được trình bày thông qua mục hướng dẫn của nó, các cuộc giao ban với từng nhiệm vụ và các cuộc hội thoại trong chính nhiệm vụ, cùng với việc sử dụng các đoạn cắt cảnh điện ảnh tại các điểm quan trọng.

Xem thêm  Nên trồng sầu riêng gốc nhớt hay gốc 2 năm???

The story of StarCraft is presented through its instruction manual, the briefings to each mission and conversations within the missions themselves, along with the use of cinematic cutscenes at key points .

WikiMatrix

Abel Matutes y Juan (sinh ngày 31 tháng 10 năm 1941) là một chính khách Tây Ban Nha, từng là Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha từ ngày 6 tháng 5 năm 1996 đến năm 2000.

Abel Matutes y Juan (born 31 October 1941) is a Spanish politician who served as Spain’s Minister of Foreign Affairs from 6 May 1996 to 2000.

WikiMatrix

Giê-su bàn luận đến hai giao ước liên hệ với các môn đồ ngài, “giao-ước mới” và “giao-ước ban nước” (Lu-ca 22:20, 28-30).

Jesus discussed two related covenants with his disciples, “the new covenant” and ‘a covenant for a kingdom.’

jw2019

Nhiệm vụ của bà là tổ chức và thực hiện cuộc họp giao ban của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. tổ chức hoạt động của các tài khoản Bộ chính thức trong mạng lưới xã hội và hỗ trợ thông tin cho chuyến thăm nước ngoài của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Her duties included organizing and conducting briefings of the Ministry of Foreign Affairs spokesman, the organization of work of official Ministry accounts in social networks and information support of foreign visits of the Minister of Foreign Affairs.

WikiMatrix

Quân miền Nam tổn thất 5.377 người (608 chết, 4,116 bị thương, 653 mất tích/bị bắt), phần lớn là trong cuộc giao chiến ban đầu trên mặt trận của Jackson.

The Confederate army lost 5,377 (608 killed, 4,116 wounded, 653 captured/missing), most of them in the early fighting on Jackson’s front.

Xem thêm  thẩm vấn trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Giao ước về ban ngày và ban đêm (20)

Covenant regarding day and night (20)

jw2019

Chúa Giê-su đã lập giao ước và ‘ban nước cho họ’.

Jesus made ‘a covenant with them for a kingdom,’ and they were to be ‘a kingdom and priests to God.’

jw2019

Anh Paolo được giao việc trong Ban pháp lý còn tôi làm trong Ban tạp chí.

Paolo was to care for legal matters, and I was assigned to the Magazine Department.

jw2019

Sau đó ông nghiên cứu chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford 1986-1987 và sau đó bắt đầu làm việc trong Bộ Ngoại giao tại Ban phiên dịch.

He studied International Relations at Oxford University from 1986 to 1987 and then began work with the Ministry of Foreign Affairs in its Translation Office.

WikiMatrix

Carlos Westendorp y Cabeza (sinh ngày 7 tháng 1 năm 1937 tại Madrid) là một nhà ngoại giao Tây Ban Nha và là Tổng thư ký hiện tại của Câu lạc bộ Madrid.

Carlos Westendorp y Cabeza (born 7 January 1937 in Madrid) is a Spanish diplomat and former Secretary General of the Club of Madrid.

WikiMatrix

Cả hai nước đều thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1868, ban đầu giữa Tòa Thánh và Đế chế Ottoman.

Both countries established diplomatic relations in 1868, originally between the Holy See and Ottoman Empire.

WikiMatrix

Đối với đơn đặt hàng đăng ký, thông số này đề cập đến mẫu dùng cho giao dịch mua ban đầu.

For subscription orders, this refers to the model used for the original purchase.

support.google

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button