Tin tổng hợp

giao lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đầu tiên là giao lộ giao thông.

First a traffic intersection.

OpenSubtitles2018. v3

Thị trấn này tọa lạc tại giao lộ của các đường D12 và D57, giữa Amiens và Abbeville.

The commune is situated at the junction of the D12 and the D57 roads, between Amiens and Abbeville.

WikiMatrix

Các giao lộ phải được định hình lại để giao thông dễ dàng nhập vào.

Intersections had to be reshaped to allow traffic to merge.

WikiMatrix

Tại các giao lộ, người ra đứng đó.

It takes its position at the crossroads .

jw2019

Giao lộ Iditarod được thành lập trên con đường nối giữa hai thị trấn này.

The Iditarod Trail was established on the path between these two towns.

WikiMatrix

Tôi sẽ rình hắn ở giao lộ này.

I’m gonna wait for him at this intersection.

OpenSubtitles2018. v3

– Cố gắng cẩn thận khi đến gần chỗ giao lộ .

– Use caution near intersections .

EVBNews

Đưa đại lộ vào các giao lộ với kích thước rộng rãi và vẻ thanh tú.

Patterned our concourse with boulevards of generous proportion and exquisite grace.

OpenSubtitles2018. v3

Đi qua giao lộ và ngoặt sang trái.

Go through the intersection and turn hard left.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ giữ giao lộ này.

I’m gonna hold this crossroad.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần các anh theo dõi mọi giao lộ 24h một ngày

I need you guys to keep an eye on every junction 24 hours

Xem thêm  Bảo lãnh thanh toán là gì? Quy định & thủ tục mới nhất

OpenSubtitles2018. v3

Tập thói quen kiểm tra gấp đôi trước khi chạy vào giao lộ.

Get into the habit of double-checking the traffic before you proceed.

jw2019

Nhưng người chạy xe, chúng ta thấy đó, sắp chạy ngang qua giao lộ.

But the cyclist, we see, is going to proceed through the intersection.

ted2019

Ở chỗ giao lộ.

At the intersection.

OpenSubtitles2018. v3

Thị trấn cũng gần M61, trong đó Giao lộ 6 và 8 phục vụ thị trấn.

The town is also near to the M61 of which Junction 6 and 8 serving the town.

WikiMatrix

Thành phố trở nên quan trọng bởi vì nó nằm ở giao lộ của nhiều con đường.

The city became important because it was at the intersection of several roads.

WikiMatrix

Giao lộ Corinth và Michigan.

Corinth and michigan .

OpenSubtitles2018. v3

Nhốt chúng ở giao lộ

Box them in at that intersection

opensubtitles2

Việc quyết định giống như việc lái xe qua một giao lộ đông đúc.

A Witness will view the making of each decision as if he were a driver approaching a busy intersection.

jw2019

3 tháng 5 năm 2010: Giao lộ Dori mở cửa giao thông.

3 May 2010: Dori JC open to traffic.

WikiMatrix

Huyện lỵ nằm ở nơi giao lộ, bên quốc lộ 7 giữa Phnom Penh và Kampong Cham.

It lies on National Highway 7 between Phnom Penh and Kampong Cham.

WikiMatrix

Tôi đang ở giao lộ đường Main và đường số 3.

I’m at 3rd and Main.

OpenSubtitles2018. v3

Villebaudon nằm ở giao lộ của các đường D999 và D13.

Xem thêm  sticker trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Villebaudon is located on the crossroads of the D999 and the D13.

WikiMatrix

Rồi, hai giao lộ nữa về bên phải chúng ta… sẽ dẫn đến phòng thao tác.

All right, two more cross secti ons down on our right… will lead through to operations.

OpenSubtitles2018. v3

Xóm dưới Bắc Mammon, trong phạm vi 100 mét giao lộ đường lớn và đầu tiên.

Downtown North Mammon, within 100 meters of the intersection of main and first.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button