Tin tổng hợp

sense of purpose trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Not surprisingly, that deep sense of purpose tends to be highly motivating to LEGO’s people.

Rõ ràng, mục tiêu sâu sắc đó sẽ tích cực thúc đẩy nhân viên LEGO.

ted2019

A shared sense of purpose focuses efforts and expectations and gives direction to the classroom experience.

Một ý thức về mục đích được chia sẻ tập trung các nỗ lực và những kỳ vọng cũng như mang đến sự hướng dẫn cho kinh nghiệm của lớp học.

LDS

* What it means for you and your students to share a sense of purpose.

* Việc chia sẻ một ý thức về mục đích có nghĩa gì đối với các anh chị em và học viên của mình

LDS

And what’s the biggest obstacle to having a sense of purpose in late life?

Điều gì là cản trở lớn nhất để có mục đích sống lúc cuối đời?

ted2019

* Establishing a sense of purpose in the classroom

* Thiết lập một ý thức về mục đích trong lớp học.

LDS

Cultivating a Sense of Purpose

Nuôi Dưỡng một Ý Thức về Mục Đích.

LDS

A sense of purpose.

Mục đích sống.

ted2019

I pray each day and thank Jehovah for giving my life a sense of purpose.

Tôi cầu nguyện mỗi ngày và cảm tạ Đức Giê-hô-va đã cho tôi một đời sống đầy ý nghĩa.

jw2019

Applying this information can add a sense of purpose and direction to your caregiving.

Làm theo lời khuyên trên có thể giúp bạn định hướng và đặt ra mục tiêu trong việc chăm sóc con.

Xem thêm  GET RID OF là gì? - Language Link Academic

jw2019

Take away that sense of purpose and they’re lost.

Nếu mất đi mục tiêu thì bọn chúng sẽ mất phương hướng.

OpenSubtitles2018. v3

Watch the video “A Sense of Purpose” (8:32), available on LDS.org.

Hãy xem video “A Sense of Purpose” (8:32), có sẵn trên trang mạng LDS.org.

LDS

Their satisfying Scriptural answers gave me a sense of purpose for the first time in my life.

Lần đầu tiên trong đời tôi, những câu trả lời thỏa đáng của họ dựa trên Kinh Thánh đã làm cho tôi nhận ra mục đích của đời sống.

jw2019

Kindness, curiosity, empathy, a sense of purpose.

Tử tế, hiếu kì, biết đồng cảm có mục đích.

ted2019

All that charm and the sense of purpose, and the cute little smile, it’s all just software.

Mọi sự quyến rũ và khái niệmnhân và nụ cười ấy, chỉ là một phần mềm thôi.

OpenSubtitles2018. v3

He gave me a sense of purpose.

Ông ấy đã dạy ta thế nào là giang hồ.

OpenSubtitles2018. v3

“I recently returned from my mission, and I feel like I’ve lost my sense of purpose.

“Tôi mới trở về từ công việc truyền giáo của mình, và tôi cảm thấy như mình đã mất ý thức về mục đích.

LDS

You too can gain a sense of purpose and meaning in life by studying the Bible.

Bạn cũng có thể có được mục đích và ý nghĩa trong đời sống bằng cách học Kinh Thánh.

Xem thêm  Tỷ giá là gì? Phân loại tỷ giá phổ biến theo các tiêu thức

jw2019

Purpose: To allow teachers to practice cultivating a sense of purpose in the classroom.

Mục Đích: Để cho giảng viên tập thiết lập một ý thức về mục đích trong lớp học.

LDS

Practices That Help Cultivate a Sense of Purpose

Những Thực Hành Mà Giúp Nuôi Dưỡng một Ý Thức về Mục Đích

LDS

Read section 2.2.2 (“A Sense of Purpose”) on page 15 in your Gospel Teaching and Learning handbook.

Đọc mục 2.2.2 (“A Sense of Purpose”) ở trang 15 trong sách hướng dẫn Giảng Dạy và Học Hỏi Phúc Âm của các anh chị em.

LDS

As you watch this video, look for ways to cultivate a sense of purpose in your classroom.

Khi các anh chị em xem video này, hãy tìm cách để nuôi dưỡng một ý thức về mục đích trong lớp học của mình.

LDS

They have vocabulary for sense of purpose, ikigai, like the Okinawans.

Họ có vốn từ vựng để diễn tả mục đích, “ikigai”, như người Okinawa.

ted2019

Members gain the feeling of belonging and a sense of purpose.

Các hội viên cảm thấy có người quan tâm đến mình và nhận thấy có mục đích trong đời sống.

jw2019

Teachers can encourage a sense of purpose in the classroom by doing the following:

Các giảng viên có thể khuyến khích một ý thức về mục đích trong lớp học bằng cách làm những điều sau đây:

LDS

Not so bad, and it will give us a sense of purpose in this new world.

Xem thêm  Các trường hợp từ chối công chứng theo quy định của pháp luật

Không quá tệ, nó cho chúng ta một cảm nhận về mục đích trong thế giới mới này.

ted2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button