Tin tổng hợp

sổ điểm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Cái này gọi là sổ điểm ấy à?

Call this a report card?

OpenSubtitles2018. v3

Ghi tên những người nộp các câu trả lời của họ vào trong Sổ Điểm WISE.

Record those who submit their responses in the WISE Gradebook.

LDS

Có bản sao sổ điểm danh và báo cáo cuối năm.

There is a copy of his attendance record and the year-end report.

OpenSubtitles2018. v3

Em nghĩ đây là sổ điểm danh của một nhà máy của bọn phát xít ở Belarus.

I think it’s a logbook from a Nazi compound in Belarus.

OpenSubtitles2018. v3

Khi không còn ai nữa, tôi chui ra, rón rén đi vào lớp học, và lấy cuốn sổ điểm từ bàn giáo viên.

When the coast was clear, I emerged, crept into the classroom, and took from my teacher’s desk the grade book.

ted2019

Trong các doanh nghiệp nhỏ đôi khi sổ thời gian được sử dụng làm sổ điểm danh, để đăng ký thời gian nhân viên làm việc.

In small businesses sometimes time books are used as attendance book, to register the time employees work.

WikiMatrix

Phần mềm sẽ tự động cập nhật hồ sơ của học sinh trong sổ ghi điểm WISE.

The software will also automatically update students’ records in WISE.

LDS

Các tiêu chí thành tích sẽ được theo dõi bởi một nhóm theo dõi độc lập của Ngân hàng Thế giới. Nhóm theo dõi thường xuyên đến trường, kiểm tra sổ điểmsổ liên lạc cũng như đến thăm gia đình học sinh.

Xem thêm  Mã loại hình tờ khai xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS

These performance criteria were verified by the World Bank’s independent verification team who traveled frequently to all participating schools, reviewed students’ record and profiles, and visited students’ families.

worldbank.org

Ghi xuống thông tin trong Sổ Ghi Điểm WISE cho các sinh viên nào đã nộp những câu trả lời của họ.

Record the information in the WISE Gradebook for those students who submit their responses.

LDS

Ngày nay, nhà ga được biết đến như Nhà tù Gilbert’s Bar và nằm trong Sổ địa điểm Lịch sử Quốc gia.

Today, the station is known as Gilbert’s Bar House of Refuge and is on the National Register of Historic Places.

WikiMatrix

Bỏ qua việc cố đặt tiêu điểm trên cửa sổ của tập lệnh. Phần mềm của trang Mạng đó sẽ giả sử nó đã đặt tiêu điểm trên cửa sổ, còn tiểu điểm thật không thay đổi

Ignore attempts of scripts to focus the window. The web page will think it brought the focus to the window but the actual focus will remain unchanged

KDE40. 1

Một số nơi Mạng thay đặt tiêu điểm trên cửa sổ duyệt một cách riêng bằng cách sử dụng chức năng window. focus () (cửa sổ tiêu điểm). Nó thường nâng cửa sổ lên trước, ngắt hành động hiện thời của người dùng. Tùy chọn này xác định cách quản lý việc cố như vậy

Some websites set the focus to their browser window on their own by using window. focus(). This usually leads to the window being moved to the front interrupting whatever action the user was dedicated to at that time. This option specifies the treatment of such attempts

Xem thêm  " Ngọc Tiếng Anh Là Gì - Tên Các Loại Đá Quý Trong Tiếng Anh

KDE40. 1

Sổ liên lạc được điểm A, B, nhưng khi 8 tuổi, ta không có gì.

Report cards all a’s and b’s, but at 8 years old, we got nothing.

OpenSubtitles2018. v3

Tiêu điểm cửa sổ

Focus window

KDE40. 1

Các anh chị em có thể hiểu rằng tôi thích nhìn lại các bức tường có đá dăm và cánh cửa sổ có khuyết điểm.

You can appreciate my anticipation as I approached the “gritty” walls and the “flawedwindow.

LDS

Anh giám thị trường sẽ cần giữ một sổ ghi lại những điểm khuyên bảo mà học viên đang tập.

The school overseer will need to maintain a record of the counsel points on which the students are working.

jw2019

Sắm một cuốn sổ và ghi lại những điểm chính được thảo luận trong buổi nhóm.

Get a notebook, and start writing down main points at Christian meetings.

jw2019

Sao hắn lại chọn một địa điểm có cửa sổ lớn như vầy?

Why would he choose a spot with such big windows?

OpenSubtitles2018. v3

Cho phép tập lệnh đặt tiêu điểm trên cửa sổ

Allow scripts to focus the window

KDE40. 1

▪ Giám thị chủ tọa hoặc ai khác do anh chỉ định nên kiểm điểm sổ sách kế toán của hội thánh vào ngày 1 tháng 12 hoặc càng sớm càng tốt sau đó.

▪ The presiding overseer or someone designated by him should audit the congregation’s accounts on December 1 or as soon as possible thereafter.

jw2019

Vào một thời điểm, cuốn sổ lưu niệm của Winton đã được trình bày và những thành tựu của ông đã được giải nghĩa.

Xem thêm  Sổ cái là gì? Tác dụng của sổ cái đối với công việc của kế toán?

At one point, Winton’s scrapbook was shown and his achievements were explained.

WikiMatrix

Rồi tôi háo hức tiến đến khu vực nơi có cánh cửa sổ có khuyết điểm và ngạc nhiên thấy một chậu kiểng cao từ sàn nhà đến trần nhà đặt ngay trước cánh cửa sổ đó.

I then eagerly approached the area where the flawed window was located and was surprised to see a beautiful floor-to-ceiling potted plant sitting directly in front of the window.

LDS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button