Tin tổng hợp

số dương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Đây cũng là một điểm bùng phát. giá trị sẽ đi từ một số dương giảm xuống 0.

That would go from a positive number to zero.

QED

Chúng phải cùng dấu vì nếu bạn nhân chúng với nhau, bạn có một số dương.

They both have to be the same sign because when you multiply them you get a positive.

QED

Nếu 90 nằm bên phải thì nó là số dương.

If it was 90 to the right, this would all be positive.

QED

Một số âm nhân với một số âm thành một số dương

A negative times a negative is a positive.

QED

Số sóng phải là một số dương

Number of waves must be a positive value

KDE40. 1

Cho phép chỉ cần thử một số dương thực sự thực sự nhỏ

Lets just try a really really small positive number

QED

Mọc xung quanh đấy là vô số dương xỉ, rêu, cây leo, cây bụi, và thảo mộc.

Growing among them are countless ferns, mosses, vines, shrubs, and herbs.

jw2019

Ký tự dùng để ngụ ý con số dương

Character used for indicating positive numbers

KDE40. 1

Giao tối đa phải là một số dương

Maximum intersections must be a positive value

KDE40. 1

Cấp vết tối đa phải là một số dương

Maximum trace level must be a positive value

KDE40. 1

Một số dương nhân với một số dương vẫn là số dương

A positive times a positive is a positive.

QED

Xem thêm  Vovinam – Wikipedia tiếng Việt

Quyền lực có thể là một số dương, khi đó anh lớn mạnh thì tôi cũng lớn mạnh theo.

Power can also be positive sum, where your gain can be my gain.

QED

Nếu thai nằm dưới gai ụ ngồi, khoảng cách được biểu diễn như là các số dương (+1 đến +4 cm).

If the presenting part is below the ischial spines, the distance is stated as plus stations ( +1 to +4 cm).

WikiMatrix

Hiện tại hệ số quy mô lớp học là 78, bốn trong số này cho hệ số dương, đúng không?

Well, let’s look at class size .

QED

Vác yêu cầu đến từ cùng một lượt xem trang sẽ có chung một giá trị số dương ngẫu nhiên.

A random positive numerical value that is shared by multiple requests coming from the same page view.

support.google

Do ta giả định θ tiến dần tới 0, có thể xem θ là một số dương rất nhỏ: 0 < θ ≪ 1.

Since we are considering the limit as θ tends to zero, we may assume that θ is a very small positive number: 0 < θ ≪ 1.

WikiMatrix

Nhánh thứ hai cộng thêm i – T vào m, và như chúng ta đã biết, đây luôn là số dương.

The second branch adds i – T to m, and as we have seen, this is always a positive number.

WikiMatrix

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng chấp nhận một số ý niệm khó, chẳng hạn số âm và số dương.

Xem thêm  Ý Nghĩa Vãng Sanh

Yet, we sometimes deal with challenging concepts, such as positive and negative numbers.

jw2019

Vậy nếu a/ b là số dương thì nó cho ta biết là a và b phải có cùng dấu, phải không?

So if a/ b is positive, that essentially tells us that a and b have to have the same sign, right?

QED

Brāhmasphuṭasiddhānta là một trong những tác phẩm đầu tiên cung cấp những khái niệm cụ thể của số dương, số âm và số 0.

Brāhmasphuṭasiddhānta is one of the first books to provide concrete ideas on positive numbers, negative numbers, and zero.

WikiMatrix

Ở đây bạn có thể xác định dấu được dùng là tiền tố cho con số dương. Phần lớn người bỏ trống trường này

Here you can specify text used to prefix positive numbers. Most people leave this blank

KDE40. 1

Bạn chỉ có thể có một số dương, bước dịch chuyển tinh thần đó, nếu thực tại là sự thịnh vượng đang được xây dựng.

You can only get positive, that mental shift, if the reality is that prosperity is being built.

QED

Có lẽ chúng ta nhận ra điều gì đó làm lòng mình trở nên chai lì, một sốdương-bì của lòng’ cần phải cắt bỏ.

We could recognize something that is making our heart less sensitive, someforeskin of our heart,’ as it were, which we realize ought to be removed.

jw2019

Source: https://mbfamily.vn
Category: Tin tổng hợp

Xem thêm  Thuật ngữ chạy bộ online giúp bạn hiểu hơn về chạy bộ
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button