Tin tổng hợp

45 thuật ngữ được sử dụng trong đấu thầu (theo Luật Đấu Thầu 2013)

Rate this post
2021 – 04-13 T09 : 12 : 25 + 07 : 002021 – 04-13 T09 : 12 : 25 + 07 : 00https://mbfamily.vn/news/tu-lieu-cho-nha-thau/45-thuat-ngu-duoc-su-dung-trong-dau-thau-theo-luat-dau-thau-2013-115.html

DauThau.info – Siêu công cụ săn tin thầu mua sắm công và mua sắm tư nhân

https://mbfamily.vn/uploads/dauthau.info-tro-ly-nha-thau-01.png

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

3. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:
a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;
b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;
c) Đơn vị mua sắm tập trung;
d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

4. Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

5. Chứng thư số là chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

7. Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại định nghĩa số

10. Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.

11. Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

12. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

13. Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

14. Đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu.

15. Đấu thầu trong nước là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu.

16. Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

17. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

18. Giá đánh giá là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình. Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.

19. Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

20. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

21. Giá hợp đồng là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng.

22. Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

23. Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

24. Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định.

Xem thêm  Thang máng cáp là gì? Phân loại và ứng dụng của thang máng cáp

25. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

26. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

27. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

28. Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

29. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

30. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

32. Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư.

33. Kiến nghị là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

34. Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

35. Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

36. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

37. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.

38. Nhà thầu trong nước là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.

39. Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học – công nghệ, tài nguyên – môi trường, giao thông – vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công.

40. Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của Luật này.

41. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

42. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

43. Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

44. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Nguồn: Điều 4 – 1. là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực thi một trong những giải pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn xác lập theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. 2. là việc nhà thầu, nhà đầu tư triển khai một trong những giải pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta để bảo đảm trách nhiệm thực thi hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư. 3. là cơ quan, tổ chức triển khai có trình độ và năng lượng để triển khai những hoạt động giải trí đấu thầu, gồm có : a ) Chủ góp vốn đầu tư hoặc tổ chức triển khai do chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động xây dựng hoặc lựa chọn ; b ) Đơn vị dự trù trực tiếp sử dụng nguồn vốn shopping tiếp tục ; c ) Đơn vị shopping tập trung chuyên sâu ; d ) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức triển khai thường trực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn. 4. là tổ chức triển khai chiếm hữu vốn hoặc tổ chức triển khai được giao đại diện thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức triển khai vay vốn trực tiếp quản trị quy trình triển khai dự án Bất Động Sản. 5. là chứng thư điện tử do tổ chức triển khai phân phối dịch vụ xác nhận chữ ký số cấp để triển khai đấu thầu qua mạng trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc. 6. là cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. 7. là list nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển so với đấu thầu thoáng rộng có sơ tuyển ; list nhà thầu được mời tham dự thầu so với đấu thầu hạn chế ; list nhà thầu có hồ sơ chăm sóc phân phối nhu yếu của hồ sơ mời chăm sóc. 8. là một hoặc một số ít hoạt động giải trí gồm có : lập, nhìn nhận báo cáo giải trình quy hoạch, tổng sơ đồ tăng trưởng, kiến trúc ; khảo sát, lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi, báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường ; khảo sát, lập phong cách thiết kế, dự trù ; lập hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu ; nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị ; thẩm tra, thẩm định và đánh giá ; giám sát ; quản trị dự án Bất Động Sản ; sắp xếp kinh tế tài chính ; truy thuế kiểm toán, đào tạo và giảng dạy, chuyển giao công nghệ tiên tiến ; những dịch vụ tư vấn khác. 9. là một hoặc một số ít hoạt động giải trí gồm có : logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp ráp không thuộc pháp luật tại định nghĩa số 45, nghiệm thu sát hoạch chạy thử, tổ chức triển khai giảng dạy, bảo dưỡng, bảo trì, vẽ map và hoạt động giải trí khác không phải là dịch vụ tư vấn theo định nghĩa số 8 10. là doanh nghiệp do nhà đầu tư xây dựng để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất. 11. ( sau đây gọi chung là dự án Bất Động Sản ) gồm có : chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mới ; dự án Bất Động Sản tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra những dự án Bất Động Sản đã góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ; dự án Bất Động Sản shopping gia tài, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp ráp ; dự án Bất Động Sản sửa chữa thay thế, tăng cấp gia tài, thiết bị ; dự án Bất Động Sản, đề án quy hoạch ; dự án Bất Động Sản, đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học, tăng trưởng công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tương hỗ kỹ thuật, tìm hiểu cơ bản ; những chương trình, dự án Bất Động Sản, đề án góp vốn đầu tư tăng trưởng khác. 12. là quy trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực thi hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp ; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực thi hợp đồng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính. 13. là đấu thầu được thực thi trải qua việc sử dụng mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc. 14. là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, quốc tế được tham dự thầu. 15. là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu. 16. là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 17. là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, làm giá, gồm có hàng loạt những ngân sách để triển khai gói thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. 18. là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ), cộng với những yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt phẳng cho cả vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa, khu công trình. Giá nhìn nhận dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp vận dụng hình thức đấu thầu thoáng rộng hoặc đấu thầu hạn chế. 19. là giá dự thầu của nhà thầu được đề xuất trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ). 20. là giá được ghi trong quyết định hành động phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. 21. là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng làm địa thế căn cứ để tạm ứng, giao dịch thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng. 22. là một phần hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping ; gói thầu hoàn toàn có thể gồm những nội dung shopping giống nhau thuộc nhiều dự án Bất Động Sản hoặc là khối lượng shopping một lần, khối lượng shopping cho một thời kỳ so với shopping tiếp tục, shopping tập trung chuyên sâu. 23. là gói thầu gồm có phong cách thiết kế và phân phối sản phẩm & hàng hóa ( EP ) ; phong cách thiết kế và xây lắp ( EC ) ; phân phối sản phẩm & hàng hóa và xây lắp ( PC ) ; phong cách thiết kế, phân phối sản phẩm & hàng hóa và xây lắp ( EPC ) ; lập dự án Bất Động Sản, phong cách thiết kế, cung ứng sản phẩm & hàng hóa và xây lắp ( chìa khóa trao tay ). 24. là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do nhà nước pháp luật. 25. gồm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, vật tư, vật tư, phụ tùng ; hàng tiêu dùng ; thuốc, vật tư y tế dùng cho những cơ sở y tế. 26. là mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản trị nhà nước về hoạt động giải trí đấu thầu kiến thiết xây dựng và quản trị nhằm mục đích mục tiêu thống nhất quản trị thông tin về đấu thầu và triển khai đấu thầu qua mạng. 27. là hàng loạt tài liệu gồm có những nhu yếu về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề so với nhà thầu, nhà đầu tư làm địa thế căn cứ để bên mời thầu lựa chọn list nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, list nhà thầu có hồ sơ chăm sóc được nhìn nhận phân phối nhu yếu của hồ sơ mời chăm sóc. 28. là hàng loạt tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển. 29. là hàng loạt tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế, gồm có những nhu yếu cho một dự án Bất Động Sản, gói thầu, làm địa thế căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức triển khai nhìn nhận hồ sơ dự thầu nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 30. là hàng loạt tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, shopping trực tiếp, chào hàng cạnh tranh đối đầu, gồm có những nhu yếu cho một dự án Bất Động Sản, gói thầu, làm địa thế căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu và để bên mời thầu tổ chức triển khai nhìn nhận hồ sơ yêu cầu nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 31. là hàng loạt tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. 32. là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa chủ góp vốn đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực thi gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản ; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong shopping tiếp tục ; giữa đơn vị chức năng shopping tập trung chuyên sâu hoặc giữa đơn vị chức năng có nhu yếu shopping với nhà thầu được lựa chọn trong shopping tập trung chuyên sâu ; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án Bất Động Sản trong lựa chọn nhà đầu tư. 33. là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham gia thầu đề xuất xem xét lại hiệu quả lựa chọn nhà thầu, tác dụng lựa chọn nhà đầu tư và những yếu tố tương quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi thấy quyền, quyền lợi của mình bị ảnh hưởng tác động. 34. là người quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản hoặc người quyết định hành động shopping theo lao lý của pháp lý. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý. 35. là nhà thầu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tham dự thầu, thay mặt đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, triển khai hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính hoàn toàn có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh. 36. là nhà thầu tham gia thực thi gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. là nhà thầu phụ thực thi việc làm quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị trên cơ sở nhu yếu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. 37. là tổ chức triển khai được xây dựng theo pháp lý quốc tế hoặc cá thể mang quốc tịch quốc tế tham dự thầu tại Nước Ta. 38. là tổ chức triển khai được xây dựng theo pháp lý Nước Ta hoặc cá thể mang quốc tịch Nước Ta tham dự thầu. 39. là loại sản phẩm, dịch vụ thiết yếu so với đời sống kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia, hội đồng dân cư hoặc bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh mà Nhà nước phải tổ chức triển khai triển khai trong những nghành : y tế, giáo dục – giảng dạy, văn hóa truyền thống, thông tin, truyền thông online, khoa học – công nghệ, tài nguyên – môi trường tự nhiên, giao thông vận tải – vận tải đường bộ và những nghành khác theo lao lý của nhà nước. Sản phẩm, dịch vụ công gồm có loại sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công. 40. là việc kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu và tác dụng mời chăm sóc, hiệu quả sơ tuyển, tác dụng lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định hành động phê duyệt theo lao lý của Luật này. 41. là thời gian hết hạn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị. 42. là số ngày được lao lý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu và được tính kể từ ngày có thời gian đóng thầu đến ngày sau cuối có hiệu lực hiện hành theo pháp luật trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. Từ thời gian đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày. 43. gồm những cá thể có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề được bên mời thầu hoặc đơn vị chức năng tư vấn đấu thầu xây dựng để nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu và thực thi những trách nhiệm khác trong quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 44.bao gồm vốn ngân sách nhà nước ; công trái vương quốc, trái phiếu chính phủ nước nhà, trái phiếu chính quyền sở tại địa phương ; vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức, vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn ; vốn từ quỹ tăng trưởng hoạt động giải trí sự nghiệp ; vốn tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng của Nhà nước ; vốn tín dụng thanh toán do nhà nước bảo lãnh ; vốn vay được bảo vệ bằng gia tài của Nhà nước ; vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước ; giá trị quyền sử dụng đất. 45. gồm những việc làm thuộc quy trình thiết kế xây dựng và lắp ráp khu công trình, khuôn khổ khu công trình. : Điều 4 – Luật Đấu Thầu 2013

Xem thêm  tai tiếng trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Source: https://mbfamily.vn
Category: Tin tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button