Tin tổng hợp

số trừ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

Vì vậy, nếu chúng ta mất một nửa số trừ 8, đó là trừ 4.

So if we took half of minus 8, that’s minus 4 .

QED

Giờ nếu 68 – 42, theo cách thông thường nhất thì tôi sẽ viết số trừ ở trên và số bị trừ ở dưới.

So if I have 68 – 42, one way to do it – and this is probably the most typical way – is to write the number you’re subtracting from on top, and to write the number that you’re subtracting from that number below that .

QED

Vào năm 1958, tất cả các bộ phận thương mại của IBM đều không đạt doanh số, trừ khu vực tôi phụ trách.

In 1958, which was a tough year for IBM, the national division didn’t make quota, but my district did.

Literature

Tên người dùng có thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng các ký tự không phải là chữ và số trừ dấu chấm (.).

Usernames may begin or end with non-alphanumeric characters except full stops (. ) .

support.google

Chuỗi nhận diện. Hãy dùng chỉ các ký tự chữ số, trừ dấu cách. Chuỗi « __ root __ » được dành riêng để dùng nội bộ

An identification string. Use only alphanumeric characters except spaces. The string __root__ is reserved for internal use

KDE40. 1

Các tháng không có tên, nhưng được gọi theo số, trừ tháng 4 có tên là saka dawa, tưởng nhớ ngày đản sinh của Đức Phật.

The months have no names, but are referred to by their numbers except the fourth month which is called the saka dawa, celebrating the birth and enlightenment of Buddha.

WikiMatrix

Đảm bảo rằng tất cả những con số ở hàng trên ( số trừ ) lớn hơn, hoặc ít nhất là số bị trừ lớn hơn số trừ.

Xem thêm  Tổng hợp các ký hiệu trong toán học đầy đủ và chi tiết nhất

Make sure all the numbers on top are larger than, or at least as large as all the numbers on the bottom .

QED

Và đa số, trừ SCRIPT và Cha0, họ không thể hiện kĩ năng giao tiếp thực tế nào ở ngoài đời thực – mà chỉ ở trên mạng.

And most of them, with the exception of SCRIPT and Cha0, they did not demonstrate any real social skills in the outside world — only on the Web.

ted2019

Ví dụ: Số thất giác thứ 6 (81) trừ Số lục giác thứ 6 (66) là số tam giác thứ 5, 15.

For example, the sixth heptagonal number (81) minus the sixth hexagonal number (66) equals the fifth triangular number, 15.

WikiMatrix

Thông thường, thiết lập khác nhau có khác nhau D số, trong khi một phiên bản là nhóm dưới cùng một D số, trừ khi đặt cho một khác nhau (nhóm) biểu diễn(s).

Usually different settings have different D numbers, while versions are grouped under the same D number, unless when set for a different (group of) performer(s).

WikiMatrix

Bạn có thể nói, Ok, khi tôi đang chia số có cùng cơ số, tôi có thể trừ số mũ.

You could have said, OK, when I’m dividing with the same base, I can just subtract the exponents .

QED

Cách tốt nhất để loại bỏ số 5 là trừ đi 5.

Well, the best way to get rid of a plus 5, or of a positive 5, is to subtract 5 .

QED

Đây là một trong số 3 buổi trừ tà dược Nhà thờ Catholic tại Hoa Kỳ phê chuẩn.

It was one of three exorcisms to have been sanctioned by the Catholic Church in the United States at that time.

WikiMatrix

Điện tích trong một ion tương đương với số proton trong ion trừ cho số electron.

Xem thêm  straight tiếng Anh là gì?

The net charge on an ion is equal to the number of protons in the ion minus the number of electrons.

ted2019

Phần thứ hai là hai chữ số (01 hàng 14 trừ 13).

The second part is two digits (01–14 except 13).

WikiMatrix

Tất cả số thực (trừ số không) có chính xác một căn bậc ba số thực và một cặp căn bậc 3 số phức (complex conjugate), và tất cả số phức (trừ số 0) có 3 giá trị căn bậc ba phức.

All real numbers (except zero) have exactly one real cube root and a pair of complex conjugate cube roots, and all nonzero complex numbers have three distinct complex cube roots.

WikiMatrix

Nếu số trang Bị loại trừ lớn hơn số trang Hợp lệ, hãy xem nguyên nhân cho trạng thái Bị loại trừ.

If you see more Excluded than Valid pages, look at the exclusion reasons .

support.google

Khấu trừ cá nhân: Các cá nhân được phép một số khoản khấu trừ phi kinh doanh.

Personal deductions: Individuals are allowed several nonbusiness deductions.

WikiMatrix

Đối với tất cả các tham số, ngoại trừ Vị trí, báo cáo cũng bao gồm các tham số Chiến dịch và Nhóm quảng cáo.

For all but the Placements dimension, the report also includes the Campaign and Ad Group dimensions .

support.google

Khoảng 44.6% (98,477 km2) của trong tổng số này, trừ các khu vực trong khu phi quân sự là lãnh thổ của Hàn Quốc.

Some 44.8 percent (100 210 square kilometers) of this total, excluding the area within the DMZ, constitutes the territory of the Republic of Korea.

WikiMatrix

Các đặc điểm chính của tên lửa được liệt kê ở bảng dưới, dựa trên con số nguồn, trừ khi được ghi chú khác.

The main characteristics of the missiles are listed in the table below, based on source number, unless otherwise noted.

Xem thêm  Lời bài hát Em Muốn Ta Là Gì Thanh Hưng Idol Lyrics [Kèm Hợp âm]

WikiMatrix

Mặt khác, các công ty sản xuất có lẽ không thích khuyến khích cách sử dụng cải thiện mục tiêu và vì thế sẽ làm giảm bớt doanh số, trừ khi họ có thể có lợi bằng cách thêm giá trị vào các sản phẩm theo một cách khác.

On the other hand, pesticide companies are unlikely widely to promote better targeting and thus reduced pesticide sales, unless they can benefit by adding value to products in some other way.

WikiMatrix

Nếu có các sản phẩm riêng cho các loại thiết bị khác nhau (ví dụ: m.example.com cho thiết bị di động và example.com cho máy tính để bàn), bạn có thể sẽ không so sánh được các chỉ số trừ khi bạn sử dụng tài nguyên miền.

If you have separate properties for your different device types ( for example m.example.com for mobile and example.com for desktop ), you might not be able to compare metrics unless you use a Domain property .

support.google

Từ năm 2018, khoản khấu trừ cá nhân được loại bỏ, nhưng có sự gia tăng số tiền khấu trừ tiêu chuẩn.

From 2018 the personal deduction is removed, but there is increase in standard deduction amount.

WikiMatrix

Con số càng cao thì tất cả chỉ số càng tốt, ngoại trừ CPC của chỉ số phụ và Tỷ lệ thoát.

Higher numbers are better for all metrics, except for the secondary metrics CPC and Bounce Rate.

support.google

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button