Tin tổng hợp

[Sách Giải] ✅ Bài 28: Sự sôi – Sách Giải – Học Online Cùng https://mbfamily.vn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

I. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự sôi là gì?

Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt quan trọng. Trong suốt thời hạn sôi, chất lỏng vừa bay hơi tạo ra những bọt khí ở trong lòng nó vừa bay hơi trên mặt thoáng .
Ví dụ :

Lý thuyết: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Su Soi

2. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi

Căn cứ vào định nghĩa và những đặc thù của sự sôi và sự bay hơi để phân biệt .
Lưu ý :
Ta hoàn toàn có thể nói, sự sôi là sự bay hơi vì sự sôi cũng là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Nhưng không hề nói sự bay hơi là sự sôi vì sự bay hơi chỉ xảy ra ở trên mặt thoáng còn sự sôi thì lại xảy ra trên mặt thoáng và ngay cả trong lòng chất lỏng .

Xem thêm  Trào lưu tik tok mới nhất, hot nhất năm 2020 gây “SỐT” cộng đồng

II. Phương pháp giải

Cách xác định nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, chất và trạng thái của chất đó qua đồ thị

Căn cứ vào đồ thị : Nếu đồ thị có hai đoạn nằm ngang ứng với hai nhiệt độ khác nhau thì ứng với giá trị nhiệt độ thấp là nhiệt độ nóng chảy và ứng với giá trị nhiệt độ cao hơn là nhiệt độ sôi .
– Tra bảng nhiệt độ nóng chảy hay bảng nhiệt độ sôi của một số ít chất ta sẽ suy ra được chất đó là chất gì .
– Đường biểu diễn ở dưới nhiệt độ nóng chảy, chất ở trạng thái rắn .
– Đường biểu diễn nằm ngang ứng với nhiệt độ nóng chảy, chất ở trạng thái vừa rắn vừa lỏng .
– Đường biểu diễn ở trên nhiệt độ nóng chảy và dưới nhiệt độ sôi, chất ở trạng thái lỏng .
– Đường biểu diễn nằm ngang ứng với nhiệt độ sôi, chất ở trạng thái vừa lỏng vừa hơi .
– Đường biểu diễn nằm trên nhiệt độ sôi, chất ở trạng thái hơi .

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng?

Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Bai Tap Su Soi

A. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng .
B. Ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90 oC .
C. Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80 oC .
D. Ở độ cao 6000 m, nhiệt độ sôi của nước là 100 oC .
Từ đồ thị thấy ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90 oC .
⇒ Đáp án B

Bài 2: Nước sôi ở nhiệt độ nào?

A. 100 oC B. 1000 oC
C. 99 oC D. 0 oC
Nước sôi ở nhiệt độ 100 oC
⇒ Đáp án A

Bài 3: Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác lập của chất lỏng .
B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng .
C. Xảy ra ở bất kể nhiệt độ nào .
D. Trong suốt quy trình diễn ra hiện tượng kỳ lạ này, nhiệt độ của chất lỏng không biến hóa .
Sự sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác lập của chất lỏng
⇒ Đáp án C

Xem thêm  Chiến lược – Wikipedia tiếng Việt

Bài 4: Sự nóng chảy, sự đông đặc,và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?

A. Nhiệt độ không biến hóa và xảy ra ở một nhiệt độ xác lập .
B. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ không xác lập .
C. Nhiệt độ giảm dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác lập .
D. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác lập .
Trong suốt quy trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi nhiệt độ không đổi khác và xảy ra ở một nhiệt độ xác lập
⇒ Đáp án A .

Bài 5: Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?

A. tăng dần

B. không thay đổi

C. giảm dần
D. bắt đầu tăng rồi sau đó giảm
Trong suốt thời hạn nước sôi nhiệt độ của nước không biến hóa
⇒ Đáp án B

Bài 6: Đồ thị ở hình vẽ biểu thị điều gì?

Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Bai Tap Su Soi 1

A. Sự đông đặc của ête .
B. Sự nóng chảy và đông đặc của ête .
C. Sự sôi của ête .
D. Sự sôi và nguội dần của ête .
Đồ thị ở hình vẽ bộc lộ sự sôi và nguội dần của ête
⇒ Đáp án D

Bài 7: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và để nguội. Các đoạn AB và BC ứng với những quá trình nào? Đặc điểm của những quá trình đó? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.

Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Bai Tap Su Soi 2
A. Đoạn AB ứng với quy trình nước sôi, nước sôi ở 100 oC ; thời hạn sôi từ phút thứ 0 đến phút thứ 10. Đoạn BC ứng với quy trình nước bay hơi sau khi sôi, nước nguội dần từ 100 oC xuống 40 oC trong khoảng chừng thời hạn từ phút thứ 10 đến phút thứ 30 .
B. Đoạn AB ứng với quy trình nước sôi. Đoạn BC ứng với quy trình nước nguội dần .
C. Đoạn AB ứng với quy trình nước bay hơi ở nhiệt độ 80 oC. Đoạn BC ứng với quy trình bay hơi, nguội dần .
D. Đoạn AB ứng với quy trình nước chưa sôi, không bay hơi. Đoạn BC ứng với quy trình nước nguội dần .
Từ đồ thị màn biểu diễn sự biến hóa nhiệt độ của nước theo thời hạn đun và để nguội ta thấy đoạn AB ứng với quy trình nước sôi, nước sôi ở 100 oC ; thời hạn sôi từ phút thứ 0 đến phút thứ 10. Đoạn BC ứng với quy trình nước bay hơi sau khi sôi, nước nguội dần từ 100 oC xuống 40 oC trong khoảng chừng thời hạn từ phút thứ 10 đến phút thứ 30
⇒ Đáp án A

Xem thêm  Tử hình vắng mặt là gì

Bài 8: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Nêu nhận định thiếu chính xác trong các nhận định sau đây:

Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Bai Tap Su Soi 3

A. Đoạn AB ứng với quy trình bay hơi .
B. Đoạn BC ứng với nước ở thể lỏng .
C. Đoạn CD ứng với quy trình đông đặc .
D. Đoạn DE ứng với nước ở thể rắn .
Nhận định thiếu đúng mực : Đoạn AB ứng với quy trình bay hơi
⇒ Đáp án A .

Bài 9: Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?

A. Ở cùng một điều kiện kèm theo, những chất lỏng khác nhau thì sôi ở những nhiệt độ khác nhau .
B. Ở cùng một điều kiện kèm theo, một chất lỏng hoàn toàn có thể sôi ở những nhiệt độ khác nhau .
C. Ở điều kiện kèm theo xác lập, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác lập .
D. Áp suất trên mặt thoáng biến hóa thì nhiệt độ sôi của một chất lỏng cũng biến hóa .
Nhận định sai : Ở cùng một điều kiện kèm theo, một chất lỏng hoàn toàn có thể sôi ở những nhiệt độ khác nhau
⇒ Đáp án B

Bài 10: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ xác lập so với mỗi chất lỏng .
B. Nhiệt độ sôi nhờ vào vào diện tích quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng .
C. Bình thường, nước sôi ở nhiệt độ 100 oC .

D. Ở nhiệt độ sôi, nước bay hơi ở cả trong lòng chất lỏng

Nhiệt độ sôi nhờ vào vào diện tích quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng
⇒ Đáp án B

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button