Tin tổng hợp

sửa đổi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Type 194 Mẫu thử sửa đổi như Series III với một động cơ Jupiter XIF.

Type 194 Prototype modified as a Series III with a Jupiter XIF engine.

WikiMatrix

S.84bis Có vài sửa đổi, nhưng không phải là một cải tiến đáng kể.

S.84bis With several modifications, but not a substantial evolution.

WikiMatrix

Thang Medvedev-Sponheuer-Karnik là hơi giống như thang Mercalli sửa đổi (MM) sử dụng tại Hoa Kỳ.

The Medvedev–Sponheuer–Karnik scale is somewhat similar to the Modified Mercalli (MM) scale used in the United States.

WikiMatrix

Người dùng Thingiverse sản xuất nhiều cải tiến và sửa đổi cho nhiều nền tảng khác nhau.

Thingiverse users produce many improvements and modifications for a variety of platforms.

WikiMatrix

Email để sửa đổi hiện trạng được gửi đi sau đó.

Emails to correct the situation was subsequently dispatched.

WikiMatrix

Động cơ Ghost 105, ghế phóng và sửa đổi cấu trúc; 250 chiếc được chế tạo.

Ghost 103 engine, ejector seats, powered ailerons and structural modifications; 250 built.

WikiMatrix

Sửa đổi tác vụ

Modify Task

KDE40. 1

Hãy sửa đổi những gì cần phải sửa đổi về thái độ hoặc sở thích của bạn.

(Mark 9:43) Make what changes are called for in attitude or interests.

jw2019

Canadian Audax Phiên bản sửa đổi của Audax I cho RCAF; 1 chiếc cho Canada.

Canadian Audax Modified version of the Audax I for the RCAF; one built for Canada.

WikiMatrix

Năm 2009, sửa đổi đưa thêm Reggio Calabria vào danh sách.

Xem thêm  số đề trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

In 2009, amendments added Reggio Calabria to the list.

WikiMatrix

Nhưng với sự trợ giúp của tổ chức của đấng Christ họ đã sửa đổi.

But with help from the Christian organization they changed.

jw2019

Thế nhưng, tôi cương quyết sửa đổi để có đời sống trong sạch.

Still, I was determined to clean up my life.

jw2019

Bản sửa đổi tập tin không được hỗ trợ

Unsupported file format revision

KDE40. 1

Phải, tôi thích anh, Tony, nhưng anh phải sửa đổi cách làm việc lại.

Yeah, I like you, Tony, but you’ve got to clean up your act.

OpenSubtitles2018. v3

Lần sửa đổi cuối cùng là vào tháng 3 năm 1950, bởi chính quyền của Tướng Manuel A. Odría.

The last modification was in March 1950, during General Manuel A. Odría’s administration.

WikiMatrix

9M17 9M17DB sửa đổi hệ thống để có thể trang bị cho Mi-8TB (Hip-E).

9M17 9M17DB Modified system to work with the Mi-8TB (Hip-E).

WikiMatrix

Đừng kỳ vọng là cha mẹ sẽ “sửa đổi nội quy” ngay lập tức.

Don’t expect your parents to make concessions immediately.

jw2019

Sửa đổi Tùy thích Đồ thị thanh

Edit BarGraph Preferences

KDE40. 1

Nó có thể được sửa đổi để mở két sắt ngân hàng.

It could be modified to open a bank vault.

OpenSubtitles2018. v3

Thế cái luật Phân vùng mà anh hứa sẽ được sửa đổi thì thế nào?

How about you hook me up with the zoning laws you promised to get changed?

Xem thêm  sổ điểm trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Những nỗ lực sửa đổi Hiến pháp để cấm kết hôn đồng giới đã thất bại.

Attempts to enact an amendment to the state Constitution to prohibit same-sex marriage, the last in 2007, have been unsuccessful.

WikiMatrix

Nó được in lại năm 1859 với tiêu đề sửa đổi “Jingle Bells”, hoặc ” One Horse Open Sleigh”.

In 1859, it was re-released with the title ” Jingle Bells, or The One Horse Open Sleigh ” .

WikiMatrix

Hãy từng bước sửa đổi càng sớm càng tốt.

Take remedial steps as soon as possible.

jw2019

Dầu vậy, Luther đã không sửa đổi gì trong bản dịch Kinh-thánh của ông.

Nevertheless, Luther had not rectified matters in his translation of the Bible.

jw2019

Ernest Entwistle Cheesman đã thực hiện các sửa đổi lớn đối với họ Musaceae trong thập niên 1940.

Ernest Entwistle Cheesman carried out a major revision of the Musaceae in the 1940s.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button