Tin tổng hợp

take trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

If your men are smart, they’ll take care of you themselves.

Nếu người của mày thông minh, thì họ sẽ tự xử mày.

OpenSubtitles2018. v3

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.

Luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày

OpenSubtitles2018. v3

The moral dilemma is to prevent big, bad things from happening, and that takes a sort of entrepreneurship and big thinking to manage.

Cái khó về mặt đạo đức ở đây là làm sao ngăn chặn những điều tệ hại, xấu xa xảy ra bằng tư duy của một doanh nhân và sự nghĩ lớn trong cách quản lý.

QED

Take off your coat!

Mau cởi áo khoác ra.

OpenSubtitles2018. v3

As the 12 figures take their turns at the windows, two by two, they seem to survey the crowd below.

Khi lần lượt từng đôi một đi ngang qua hai khung cửa sổ, 12 hình họa có vẻ như quan sát đám đông phía dưới.

jw2019

Is that you take this back.

Lấy lại cái này.

OpenSubtitles2018. v3

(Colossians 1:9, 10) We can take care of our spiritual appearance in two main ways.

Chúng ta có thể chăm sóc tình trạng thiêng liêng của mình bằng hai cách chính.

jw2019

Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to take YouTube Poopers’ videos down because mature and defamatory content is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.

Các cá nhân bị xuất hiện trong các YouTube Poop đôi khi cố gắng gỡ video của YouTube Pooper xuống vì mội dung người lớn và phỉ báng xuất hiện phổ biến trong đó, đặc biệt nếu các video đó có nhiều khán giả là trẻ em.

WikiMatrix

Moreover, what the Scriptures foretell happens on time because Jehovah God can cause events to take place according to his purpose and timetable.

Hơn nữa, những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm đúng thời gian vì Đức Giê-hô-va hoàn toàn có thể khiến những sự kiện xảy ra đúng với dự tính và lịch trình của ngài .

Xem thêm  TeamViewer là gì? Cách sử dụng? Có an toàn không? Lưu ý gì khi dùng? - https://mbfamily.vn

jw2019

Soon after working with such ink, a person could take a wet sponge and wipe the writing away.

Ngay sau khi sử dụng loại mực này, người viết có thể lấy miếng bọt biển ướt xóa đi chữ viết.

jw2019

Take a look down there, at the foot of the castle.

Hãy nhìn xuống dưới kia, dưới chân lâu đài.

OpenSubtitles2018. v3

The Creator permitted Moses to take a hiding place on Mount Sinai while He “passed by.”

Đấng Tạo Hóa cho phép Môi-se trốn trong Núi Si-na-i khi Ngài “ đi qua ” .

jw2019

She replied, “So we can imagine Jesus in the Garden of Gethsemane and on the cross, and when we take the sacrament we can think about Him.”

Đứa con gái đáp: “Để chúng ta có thể tưởng tượng ra Chúa Giê Su trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên cây thập tự, và khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh chúng ta có thể nghĩ về Ngài.”

LDS

If one of your New Year ‘s resolutions is to take control of your finances and put some of your savings to work, you might be considering using the stock market to do that .

Nếu một trong những quyết định đầu năm của bạn là kiểm soát tài chính và đem tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư, thì bạn có thể nghĩ đến thị trường chứng khoán .

EVBNews

Jehovah’s Witnesses have found it a source of joy to help responsive individuals, though realizing that few from among mankind will take the road to life.

Nhân Chứng Giê-hô-va cảm thấy vui mừng khi giúp đỡ những người hưởng ứng, dù họ biết rằng chỉ ít người trong vòng nhân loại sẽ chọn lấy con đường dẫn đến sự sống.

jw2019

So, if the pathogen doesn’t need the host to be healthy and active, and actual selection favors pathogens that take advantage of those hosts, the winners in the competition are those that exploit the hosts for their own reproductive success.

Nếu mầm bệnh không cần vật chủ phải khỏe mạnh và năng động, và chọn lọc tự nhiên ưu ái các mầm bệnh mà lợi dụng được các vật chủ đó, kẻ thắng trong cuộc đua là những kẻ lợi dụng vật chủ để trở nên thành công trong sinh sản.

Xem thêm  Sân trung lập là gì? Án phạt nặng nề trong bóng đá cần biết

ted2019

And by the way, this appeal went through after he had finished serving his sentence, so he was out and working at a job and taking care of his family and he had to go back into jail.

Và cũng nói thêm, án phúc thẩm được thông qua sau khi anh ta đã hoàn thành án phạt và được thả sau đó đi làm lại và đang phụ giúp gia đình và rồi anh ấy phải quay lại nhà giam.

ted2019

He said that the reason our father… didn’t let us go with him to the duel, was… so that we could take revenge for him.

Nó nói lý do mà cha chúng tôi… không cho chúng tôi đi theo ổng tới cuộc tỷ thí là… để chúng tôi có thể trả thù cho ổng.

OpenSubtitles2018. v3

Vehicular traffic is now catered for by a newer bridge, from which splendid views may be had of the original bridge and an aqueduct that takes water to the vineyards of Saint-Jean-de-Fos.

Hiện tại, giao thông vận tải bằng xe cộ qua lại được ship hàng bởi một cây cầu mới, từ đó hoàn toàn có thể quan sát được vẻ đẹp lộng lẫy của cây cầu Pont du Diable, cầu máng nước đã cạn và khu vườn nho của Saint-Jean-de-Fos .

WikiMatrix

By actually taking the opportunity that new technologies, new interactive technologies, present to re- script our interactions, to script them, not just as isolated, individuated interactions, but as collective aggregating actions that can amount to something, we can really begin to address some of our important environmental challenges.

Bằng cách thật sự nắm lấy cơ hội mà công nghệ mới, kỹ thuật tương tác mới, thể hiện để định hình lại sự tương tác, để định hình lại chúng, không phải chỉ như là sự tương tác cô lập, cá nhân, mà là tổ hợp những hành động có thể sẽ trở thành điều gì đó, mà chúng ta có thể thật sự bắt đầu để giải quyết một vài thách thức môi trường quan trọng.

Xem thêm  Dịch vụ kiểm toán | Kiểm Toán Uy Tín

QED

Take a look, Maya

Nhìn đi, Maya

opensubtitles2

(2 Chronicles 26:3, 4, 16; Proverbs 18:12; 19:20) So if we ‘take some false step before we are aware of it’ and receive needed counsel from God’s Word, let us imitate Baruch’s maturity, spiritual discernment, and humility. —Galatians 6:1.

( 2 Sử-ký 26 : 3, 4, 16 ; Châm-ngôn 18 : 12 ; 19 : 20 ) Vì vậy, nếu tất cả chúng ta “ tình-cờ phạm lỗi gì ” và nhận được lời khuyên thiết yếu từ Lời Đức Chúa Trời, hãy bắt chước sự thành thục, sáng suốt về thiêng liêng cũng như tính khiêm nhường của Ba-rúc. — Ga-la-ti 6 : 1 .

jw2019

And I’m showing you Core War here, which is an early game that takes advantage aesthetically of the limitations of the processor.

Tôi đang cho bạn thấy trò Core War một game trong thời kì đầu đã tận dụng những giới hạn của bộ xử lí một cách đầy thẩm mỹ

ted2019

There’s a lot of research and a lot of failure, trial and error — I guess, more error — that goes into each and every dish, so we don’t always get it right, and it takes a while for us to be able to explain that to people.

Có rất nhiều nghiên cứu và rất nhiều thất bại, thử nghiệm và sai lầm — tôi chắc rằng phần lớn sai lầm — khi chế tạo mỗi món như vậy, ví thế chúng tôi không luôn làm đúng và thường mất một thời gian chúng tôi mới có thể giải thích nó cho mọi người.

QED

Costs can be minimized by taking the necessary steps to avoid penalties that result when errors are repeatedly made.

Chi phí có thể được giảm thiểu bằng cách thực hiện các bước cần thiết để tránh bị phạt do lỗi liên tục.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button