Tin tổng hợp

cờ tam tài trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngày cờ tam tài Armenia được tổ chức lần đầu tiên vào 15 tháng 6 năm 2010 tại Yerevan.

The day of the Armenian tricolour was celebrated for the first time on 15 June 2010 in Yerevan.

WikiMatrix

Thiết kế đầu tiên của Alishan rất tương đồng với quốc kỳ hiện nay của Armenia: một cờ tam tài ngang.

Alishan’s first design was very similar to today’s Armenian flag: a horizontal tricolor.

WikiMatrix

Bang liên không có quốc kỳ riêng, song cờ tam tài đen-đỏ-vàng đôi khi được quy một cách sai lầm cho nó.

The confederation did not have a flag of its own, although the black-red-gold tricolour is sometimes mistakenly attributed to it.

WikiMatrix

Cờ tam tài cuối cùng được lựa chọn, phần lớn là nhằm minh họa cho tính liên tục giữa Cộng hòa Weimar và quốc gia Đức mới này.

The tricolour was ultimately selected, largely to illustrate the continuity between the Weimar Republic and this new German state.

WikiMatrix

Cùng với việc ban hành hiến pháp (Tây) Đức vào ngày 23 tháng 5 năm 1949, cờ tam tài đen-đỏ-vàng được thông qua làm quốc kỳ Cộng hòa Liên bang Đức.

With the enactment of the (West) German constitution on 23 May 1949, the black-red-gold tricolour was adopted as the flag for the Federal Republic of Germany.

WikiMatrix

Quốc hội Frankfurt tuyên bố đen-đỏ-vàng là các màu chính thức của Đức và thông qua một luật nói rằng thuyền kỳ dân dụng là cờ tam tài đen-đỏ-vàng.

This Frankfurt Parliament declared the black-red-gold as the official colours of Germany and passed a law stating its civil ensign was the black-red-yellow tricolour.

WikiMatrix

Một năm sau đó, sau khi trong một cuộc tuần hành đại chúng về vấn đề Nagorno-Karabakh xuất hiện các cờ tam tài, nhà lãnh đạo thúc giục chính thức công nhận nó.

A year later, following a Nagorno-Karabakh-themed mass demonstration where the tricolour was flown, he urged its official recognition.

WikiMatrix

Việc lựa chọn các màu này không dựa trên việc sử dụng cờ tam tài trong lịch sử, mà chỉ đơn giản là thêm màu vàng vào hai màu đen và đen của Württemberg.

Xem thêm  Vi khuẩn hiếu khí là gì? Ứng dụng trong xử lý nước thải y tế

The choice of these colours was not based on the historical use of the tricolour, but the simple addition of gold to Württemberg’s colours of red and black.

WikiMatrix

Sau khi tạo ra chính phủ kỳ và quân kỳ riêng biệt trong những năm sau, cờ tam tài trơn nay được sử dụng làm dân dụng kỳ và thương thuyền kỳ của Đức.

Following the creation of separate government and military flags in later years, the plain tricolour is now used as the German civil flag and civil ensign.

WikiMatrix

Hành động loại bỏ quốc huy khỏi quốc kỳ Đông Đức là phổ biến, ngụ ý cờ tam tài đen-đỏ-vàng trơn là biểu tượng cho một nước Đức thống nhất và dân chủ.

The widespread act of removing the coat of arms from the East German flag implied the plain black-red-gold tricolour as symbol for a united and democratic Germany.

WikiMatrix

Thông qua thỏa hiệp, một quốc kỳ mới được Đội tuyển Thống nhất của Đức sử dụng từ năm 1960 đến năm 1964, có các vòng tròn Olympic màu trắng trên cờ tam tài đen-đỏ-vàng.

As a compromise, a new flag was used by the United Team of Germany from 1960 to 1964, featuring the black-red-gold tricolour defaced with white Olympic rings in the red stripe.

WikiMatrix

Năm 1949, sau một đề nghị từ Friedrich Ebert (1894-1979), cờ tam tài đen-đỏ-vàng được lựa chọn làm quốc kỳ của Cộng hòa Dân chủ Đức khi quốc gia này hình thành vào ngày 7 tháng 10 năm 1949.

In 1949, following a suggestion from Friedrich Ebert junior, the black-red-gold tricolour was instead selected as the flag of the German Democratic Republic upon the formation of this state on 7 October 1949.

WikiMatrix

Trong chiến tranh, các quốc gia phương nam liên minh với Áo chấp thuận cờ tam tài đen-đỏ-vàng làm quốc kỳ của họ, và Quân đoàn Đức số 8 cũng mang băng tay đen-đỏ-vàng.

During the war, the southern states allied with Austria adopted the black-red-gold tricolour as their flag, and the 8th German Army Corps also wore black-red-gold armbands.

Xem thêm  Số nguyên là gì? - lớp 6

WikiMatrix

Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, khi các lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Đức được tiếp nhận vào Cộng hòa Liên bang Đức, cờ tam tài đen-đỏ-vàng trở thành quốc kỳ nước Đức thống nhất.

Finally, on 3 October 1990, as the area of the German Democratic Republic was absorbed into the Federal Republic of Germany, the black-red-gold tricolour became the flag of a reunified Germany.

WikiMatrix

Cuối tháng 5 năm 1988, trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc gia tăng, lãnh đạo Cộng sản mới của Armenia chấp thuận cho cờ tam tài Armenia vốn bị cấm được tung bay tại Yerevan lần đầu tiên trong 60 năm.

In late May 1988, amid rising nationalist tensions from glasnost and perestroika, Armenia’s new Communist party leader allowed the banned tricolour of the DRA to fly in Yerevan for the first time in over sixty years.

WikiMatrix

Để tạo thành một sự liên tục giữa phong trào chống chuyên quyền trong thế kỷ 19 và nước cộng hòa dân chủ mới, cờ tam tài đen-đỏ-vàng cũ được xác định là quốc kỳ Đức trong Hiến pháp Weimar vào năm 1919.

To form a continuity between the anti-autocratic movement of the 19th century and the new democratic republic, the old black-red-gold tricolour was designated as the national German flag in the Weimar Constitution in 1919.

WikiMatrix

Hai bang khác được hình thành sau chiến tranh là Rheinland-Pfalz (khu vực Pháp chiếm đóng) và Niedersachsen (khu vực Anh chiếm đóng), chọn sử dụng cờ tam tài đen-đỏ-vàng làm bang kỳ của họ, song thêm huy hiệu của bang.

Two other states that were created after the war, Rhineland-Palatinate (French zone) and Lower Saxony (British zone), chose to use the black-red-gold tricolour as their flag, defaced with the state’s coat of arms.

WikiMatrix

Việc sử dụng các màu đen-đỏ-vàng được đề nghị tại khu vực Liên Xô chiếm đóng vào năm 1946, song đến năm 1948 thì Quốc dân Đại hội thứ nhì quyết định thông qua cờ tam tài đen-trắng-đỏ cũ làm quốc kỳ của Đông Đức.

Xem thêm  sản xuất tiếng Trung là gì?

While the use of black-red-gold had been suggested in the Soviet zone in 1946, the Second People’s Congress in 1948 decided to adopt the old black-white-red tricolour as a national flag for East Germany.

WikiMatrix

Các chi tiết kỹ thuật dưới đây cho chính phủ (Tây) Đức định ra vào năm 1950, quốc kỳ có ba vạch với chiều rộng bằng nhau và tỷ lệ rộng và dài là 3:5; cờ tam tài được sử dụng nước thời nước Cộng hòa Weimar có tỷ lệ là 2:3.

Following specifications set by the (West) German government in 1950, the flag displays three bars of equal width and has a width–length ratio of 3:5; the tricolour used during the Weimar Republic had a ratio of 2:3.

WikiMatrix

Cờ tam tài, quốc ca “La Marseillaise”, và khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái, được xác định trong Điều 1 của hiến pháp là các biểu trưng quốc gia, tất cả đều xuất hiện trong náo động văn hoá vào thời kỳ đầu cách mạng, cùng với nhân cách hoá quốc gia chung là Marianne.

The tricolour flag of France, the anthem “La Marseillaise”, and the motto Liberté, égalité, fraternité, defined in Title 1 of the Constitution as national symbols, all emerged during the cultural ferment of the early revolution, along with Marianne, a common national personification.

WikiMatrix

Điều này dẫn đến việc sử dụng cờ tam tài đen-đỏ-vàng vì hai lý do: các màu không liên quan đặc biệt đến bất kể bang nào trong số các bang trước đó, và việc sử dụng quốc kỳ cũ từ thời Cộng hòa Weimar có dụng ý là một biểu tượng cho nền dân chủ mới.

This led to the use of the black-red-gold for two reasons: the colours did not relate particularly to any one of the previous states, and using the old flag from the Weimar Republic was intended to be a symbol of the new democracy.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button