Tin tổng hợp

text trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), by Paul V.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), tác giả Paul V.

jw2019

We wake up early in the morning and start off our day on a spiritual note by considering a daily Bible text.

Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm và bắt đầu một ngày với các ý tưởng thiêng liêng, bằng cách xem xét câu Kinh-thánh mỗi ngày.

jw2019

This might include users who read text or play video on the page.

Thời gian trên trang có thể bao gồm thời gian người dùng đọc văn bản hoặc phát video trên trang.

support.google

You must connect the thoughts emphasized in the text to your introductory argument.

Bạn phải cho thấy mối quan hệ giữa các ý kiến được nhấn mạnh trong câu Kinh-thánh và lý lẽ nói trong lời giới thiệu câu ấy.

jw2019

▪ Prepare a brief presentation that features one Bible text along with one paragraph in a publication.

▪ Chuẩn bị một lời trình bày ngắn gọn bao gồm một câu Kinh Thánh và một đoạn trong ấn phẩm.

jw2019

Even today, some extremists still cite religious texts to legitimize the domination of women, claiming that women are to blame for mankind’s ills.

Ngay cả ngày nay, một số kẻ cực đoan vẫn trích các sách tôn giáo để hợp thức hóa việc thống trị phụ nữ, họ tuyên bố rằng phụ nữ phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của nhân loại.

jw2019

And this was the text — “In words as fashion the same rule will hold/ Alike fantastic if too new or old/ Be not the first by whom the new are tried/ Nor yet the last to lay the old aside.”

Và đây là đoạn văn: “Trong những từ như thời trang, qui luật giống nhau sẽ giữ lại” cũng tốt nếu quá cũ hoặc quá mới/ Người mới được thử không phải là người đầu tiên nhưng cũng phải bỏ cũ sang 1 bên”

Xem thêm  CGV gold class là gì? Có gì đặc biệt so với các rạp chiếu khác? - Chung Cư DLC Complex Nguyễn Tuân

ted2019

When reading scriptures, make it a habit to emphasize the words that directly support your reason for referring to those texts.

Khi đọc các câu Kinh Thánh, tập thói quen nhấn mạnh những từ trực tiếp chứng minh lý do đọc các câu đó.

jw2019

In addition, there is a need to structure the sentences in a way that conforms to the rules of grammar of the target language, making the text easy to read.

Ngoài ra, họ cần phải sắp xếp cấu trúc câu theo đúng văn phạm của ngôn từ mình sao cho dễ đọc .

jw2019

That way of speaking does not mean seven pairs, as other Bible texts bear out.

Lối diễn tả này không có nghĩa là bảy cặp, vì có một số câu Kinh Thánh cũng nói theo lối này khi đề cập đến những con số khác.

jw2019

Many of us immediately stop whatever we are doing to read a text message—should we not place even more importance on messages from the Lord?

Nhiều người trong chúng ta ngay lập tức ngừng lại điều gì mình đang làm để đọc một lời nhắn trên điện thoại—chúng ta có nên quan tâm nhiều hơn đến các sứ điệp từ Chúa không?

LDS

These Buddhist texts were translated into Chinese (in a Literary Chinese style) in China long ago.

Những văn bản Phật giáo này đã được dịch sang tiếng Trung Quốc (theo văn phong Trung Quốc) ở Trung Hoa từ rất lâu.

WikiMatrix

The two men became personally acquainted, and it was in Savigny’s well-stocked library that Grimm first turned over the leaves of Bodmer’s edition of the Middle High German minnesingers and other early texts, and felt an eager desire to penetrate further into the obscurities and half-revealed mysteries of their language.

Hai người đàn ông đã làm quen với nhau, và trong thư viện lưu trữ đầy đủ của Savigny Grimm lần đầu tiên chuyển lá bài báo của Bodmer về những chiếc minnesingers ở Trung Cao và các bài báo sớm khác, và cảm thấy khao khát mong muốn thâm nhập vào những điều mơ hồ và một nửa – những bí ẩn của ngôn ngữ của họ.

Xem thêm  Ý Nghĩa Của Get On My Nerves Là Gì ? Get On My Nerves Là Gì

WikiMatrix

If you truncate the text to the stated value in this column (such as 25 for headlines), you can add ‘…’ or another text treatment to indicate when a value has been truncated.

Nếu bạn cắt ngắn văn bản theo giá trị đã nêu trong cột này (chẳng hạn như 25 cho dòng tiêu đề), bạn có thể thêm ‘…’ hoặc một cách diễn đạt bằng văn bản khác để cho biết một giá trị đã được cắt ngắn.

support.google

Her text said,

Tin nhắn của nó là,

QED

People like Josh and Steve are continuing to layer information upon information, real- time information, Tweet it and text it onto these maps for all to use.

Những người như Josh và Steve đang liên tục làm ra lớp lớp thông tin, những thông tin mới, cho lên Tweet và cho lên map để mọi ngừoi dều hoàn toàn có thể sử dụng .

QED

They accepted the Bible text alone as their authority.

Họ chỉ xem bản văn Kinh-thánh là thẩm quyền.

jw2019

You may not place CSA on a page that also concurrently displays Google Ads text demand through other units.

Bạn không được đặt Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh trên một trang cũng đồng thời hiển thị nhu cầu văn bản Google Ads thông qua các đơn vị khác.

support.google

The narrative of the curse of Cain is found in the text of Genesis 4:11-16.

Cốt truyện về lời nguyền của Cain là nguyên văn trong Sáng Thế 4: 11-16.

WikiMatrix

Apollonius of Rhodes, Argonautica, Book I. See original text in Sacred Texts.

Xem thêm  uy tín trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Apollonius of Rhodes, Argonautica, Book I. Xem văn bản gốc tại Sacred Texts.

WikiMatrix

Before your young one heads out for school, say something encouraging, discuss the daily text, or offer a prayer with your child.

Trước khi con đi học, hãy nói điều gì đó khích lệ, thảo luận câu Kinh Thánh mỗi ngày hoặc cùng con cầu nguyện.

jw2019

Force the remainder of the text into the next page

Bắt buộc phần văn bản còn lại sang trang tiếp theo

KDE40. 1

If you prepare a spreadsheet or text file with your list of changes, you can then copy and paste the list directly into Google Ads Editor.

Nếu bạn chuẩn bị bảng tính hoặc tệp văn bản có danh sách thay đổi, khi đó, bạn có thể sao chép và dán trực tiếp danh sách này vào Google Ads Editor.

support.google

There is evidence that rather than being translated from Latin or Greek in Shem-Tob’s time, this text of Matthew was very old and was originally composed in Hebrew.

Có bằng chứng cho thấy rằng bản văn này rất cổ và nguyên bản được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ chứ không phải dịch ra từ tiếng La-tinh hay Hy-lạp vào thời của Shem-Tob.

jw2019

In 1928, aged 16, Turing encountered Albert Einstein’s work; not only did he grasp it, but it is possible that he managed to deduce Einstein’s questioning of Newton’s laws of motion from a text in which this was never made explicit.

Khi ông 16 tuổi (1928), ông đã hiểu được các tác phẩm của Albert Einstein, không những nắm được nội dung, ông còn suy luận được về những thắc mắc của Einstein đối với các định luật của Newton về chuyển động trong một bài viết mà Einstein không nói thẳng ra.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button