Tin tổng hợp

thanh điệu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Theo Everett (1986), tiếng Pirahã có số ‘một’ (hói) và ‘hai’ (hoí), phân biệt bằng thanh điệu.

According to Everett in 1986, Pirahã has words for ‘one’ (hói) and ‘two’ (hoí), distinguished only by tone.

WikiMatrix

GR thì viết như nhau cho cả bốn thanh điệu ai, air, ae and ay.

GR spells the four tones of the same vowel, ai, air, ae and ay.

WikiMatrix

Thế nên, khi huýt sáo, chúng tôi bắt chước thanh điệu và nhịp điệu của ngôn ngữ mình.

So when we whistle, we copy the tone and rhythm of the spoken tongue.

jw2019

Dấu chấm câu và dấu ghi thanh điệu là những yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ viết.

Punctuation and diacritics are important elements of written language.

jw2019

Trong ngôn ngữ có thanh điệu, hãy tăng hay giảm độ cao thấp của giọng.

In a tonal language, widen or narrow the range of your voice.

jw2019

Như những tiếng Senufo khác, Nafaanra là một ngôn ngữ thanh điệu.

Like other Senufo languages, Nafaanra is a tonal language.

WikiMatrix

Các ngôn ngữ Nilo-Sahara có thanh điệu.

The Nilo-Saharan languages are tonal.

WikiMatrix

Một thanh niên người Mazatec là anh Pedro nói: “Tiếng Mazatec là ngôn ngữ có thanh điệu.

Says Pedro, a young Mazatec: “Mazateco is a tonal language.

jw2019

Có sáu thanh điệu.

Six Romances.

WikiMatrix

Họ than: “Nhiều chữ chỉ toàn là nguyên âm, và mỗi nguyên âm lại có thanh điệu riêng”.

Xem thêm  Làm thế nào để mở tập tin .PLN? Thông tin về đuôi :ex - Trangwiki

“Many words consist of nothing but vowels, and each has a sound,” they lamented.

jw2019

Lượng lớn ngôn ngữ trong hệ này có thanh điệu, như tiếng Yoruba, Igbo, Ashanti, và Ewe.

A large majority of languages of this family are tonal such as Yoruba and Igbo, Ashanti and Ewe language.

WikiMatrix

Đa số ngôn ngữ Athabaska có thanh điệu.

Most languages in the Athabaskan family have tone.

WikiMatrix

Tất cả các ngôn ngữ Oto-Manguea có thanh điệu.

Many Oto-Manguean languages have phonemic vowel nasalization.

WikiMatrix

Đặc biệt khó để phát âm từ cho đúng thanh điệu.

It was especially challenging to say the words in the right tone.

jw2019

Tiếng Hausa là một ngôn ngữ thanh điệu.

Hausa is a tonal language.

WikiMatrix

Các ngôn ngữ Niger-Congo không thanh điệu đáng chú ý gồm tiếng Swahili, tiếng Fula và tiếng Wolof.

Notable non-tonal Niger–Congo languages are Swahili, Fula, and Wolof.

WikiMatrix

Hãy hoà vào những cảm xúc đó, chia sẻ cảm giác với họ và sử dụng cùng thanh điệu.

Tune in to these emotions, get a feel for them and use the same tone.

Literature

Thanh điệu thường không được thể hiện khi viết, nhưng khi được thể hiện, chúng trở thành a, á, â, ä .

Tones are rarely marked in the written language, but they can be indicated a, á, â, ä .

Xem thêm  Top 19 unicorn of love là gì mới nhất 2022 - Trangwiki

WikiMatrix

Các thanh điệu này là một phần quan trọng đối với tiếng Trung như dấu thanh đối với tiếng Việt vậy.

To some people, this can slightly sound like a North Korean accent.

WikiMatrix

Đây là những ngôn ngữ nặng tính chắp dính và có hệ thống thanh điệu phức tạp (ví dụ, trong tiếng Bench).

They are fairly agglutinative and have complex tonal systems (for example, the Bench language).

WikiMatrix

Hãy chắc rằng bạn hiểu rõ cách chấm câu và cách dùng những dấu ghi thanh điệu trong ngôn ngữ của bạn.

Be sure to get acquainted with the way that punctuation and diacritics are used in your language.

jw2019

Cho nên nói chính xác thì tiếng Việt là ngôn ngữ giàu ngữ vực chứ không phải là ngôn ngữ “thuần” thanh điệu.

So perhaps a better description would be that Vietnamese is a register language and not a “pure” tonal language.

WikiMatrix

Các ngôn ngữ khác của ngữ hệ này như tiếng Môn, tiếng Khmer và các ngôn ngữ Munda thì không có thanh điệu.

Other branches of this family, such as Mon, Khmer, and the Munda languages, are entirely non-tonal.

WikiMatrix

Ngay cả trong những ngôn ngữ không có thanh điệu, thay đổi cao độ có thể truyền đạt những ý tưởng khác nhau.

Even in languages that are not tonal, a change in pitch may convey a variety of ideas.

jw2019

Tuy nhiên, đặc điểm này phát triển không phụ thuộc lẫn nhau theo từng phân nhóm; ngôn ngữ Tiền Athabaska không có thanh điệu.

Xem thêm  FA là gì, viết tắt của từ gì? Hội FA, dân FA có nghĩa là gì? - https://mbfamily.vn

However, this feature evolved independently in all subgroups; Proto-Athabaskan had no tones.

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button