Tin tổng hợp

thanh kiếm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thanh kiếm mà ngươi đang tìm kiếm là…

But the sword you were lookin for is…

QED

Phụ mẫu ta là vong hồn dưới thanh kiếm đó.

My parents were slain by the sword you hold.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh kiếm sừng kỳ lân.

Blade of Unicorn.

OpenSubtitles2018. v3

Hai khái niệm này là bản chất của thanh kiếm.

These two concepts are the essence of the sword.

WikiMatrix

Đây là thanh kiếm… uy chấn thiên hạ của ngài mà

Drive to the emperor

QED

Thanh kiếm này quả danh bất hư truyền.

This sword deserves its reputation.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng phải ông ta sẽ truy tìm thanh kiếm sao?

Won’t he come for it?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng để thanh kiếm bên ngoài.

But leave the Blade outside.

OpenSubtitles2018. v3

Ta sẽ bảo vệ thanh kiếm này.

I’ll guard the sword.

OpenSubtitles2018. v3

Làm chủ thanh kiếm khó hơn làm chủ mọi kỹ năng.

Mastery of swords is more than mastery of technique.

OpenSubtitles2018. v3

Giết hết bọn chúng và đem cho ta thanh kiếm đẹp đó.

Kill them all and bring me the pretty sword.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh kiếm được chỉ định là một quốc bảo của Nhật Bản.

The sword is designated a national treasure of Japan.

WikiMatrix

Lady Capulet Một cái nạng, một cái nạng – Tại sao bạn cho một thanh kiếm?

LADY CAPULET A crutch, a crutch! — Why call you for a sword?

Xem thêm  Danh sách tên và Công dụng của tất cả các loại VISA Hàn Quốc

QED

Hy vong thanh kiếm sẽ bảo vệ ta.

Let’s hope that blade protects us.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là thanh kiếm của Alexander.

It’s the sword of Alexander.

OpenSubtitles2018. v3

Cầm thanh kiếm đi, Nariko.

Take the sword, Nariko.

OpenSubtitles2018. v3

Ta vẫn luôn muốn 1 thanh kiếm Valyria.

I always wanted some Valyrian steel.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ có yêu tinh mới nhận ra đây chính là thanh kiếm thật của Gryffindor.

Only a goblin would recognize that this is the true sword of Gryffindor.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh kiếm Vortal lại quay về với chủ cũ.

The Vorpal sword is home again.

OpenSubtitles2018. v3

Ai ai cũng đều thèm khát có được thanh kiếm do ông ta rèn đấy.

Most people would give their eye teeth to have a sword he made.

OpenSubtitles2018. v3

Thoros thành Myr đi vào đó 1 mình vừa đi vừa vung vẩy thanh kiếm lửa của ông ta.

Thoros of Myr went in alone, waving that flaming sword of his.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ cô chỉ vì thanh kiếm.

I thought you were just after the sword.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh kiếm có thể giảm và cắt đứt tấm thép rắn và kim loại dày đặc khác.

The sword can slash and cut through solid steel and other dense metals.

WikiMatrix

Cứu một con mẹ điên khùng với thanh kiếm.

Saved a crazy lady with a sword.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh kiếm đó không phải là một thanh kiếm bí mật như ngươi nghĩ.

Xem thêm  Chấp nhận là gì? Khi nào bạn nên học cách chấp nhận hiện thực

That sword is not the secret sword you think it is.

QED

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button