Tin tổng hợp

Mục đích , nhiệm vụ của thanh tra giáo dục : – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.17 KB, 43 trang )

– Theo điều khiển học thì quản lý là một quá trình điều khiển và điều chỉnh, bao gồm những mối liên hệ thông tin thuận, ngợc.
– Xét dới góc độ lí thuyết thông tin thì quản lý là một quá trình thu nhận, xử lý, truyền đạt và lu trữ thông tin.
Thông tin là nền tảng của quản lý – đó là những số liệu, t liệu đã đợc lùa chän, xư lÝ ®Ĩ phơc vơ cho mét mơc đích nhất định.
Quản lý cần thông tin nhiều chiều, thông tin là một chức năng của quản lý. Nó xen lẫn vào các chức năng khác và rất cần cho các chức năng ấy, nh kế
hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra. Chính TTGD đã tạo lập mối liên hệ ngợc trong và ngoài trong quản lý
giáo dục, cung cấp những thông tin đã đợc xử lý, đánh giá chính xác- đó là nguồn thông tin cần thiết vô cùng quan trọng để hệ quản lý điều chỉnh và hoạt
động có hiệu quả hơn, đồng thời hệ bị quản lý đối tợng thanh tra tự điều chỉnh ý thức, hành vi và hoạt động của mình ngày càng tốt hơn.
Song để có thông tin đúng đủ, chính xác và kịp thời,TTGD cần dựa vào các cơ sở khoa học khác nh : Tâm lý học quản lý, gi¸o dơc häc, x· héi
häc gi¸o dơc, kinh tÕ häc gi¸o dơc, khoa häc QLGD, ph¸p lt trong gi¸o dơc làm cơ sở chung của TTGD; dựa vào mục tiêu đào tạo các bậc, cấp học,
mục tiêu môn học, yêu cầu chung của chơng trình, hớng dẫn giảng dạy của
các môn học, công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, đặc điểm lao động s phạm của hiệu trởng và giáo viên, chuẩn đánh giá giờ lên lớp của giáo viên làm cơ sở
của thanh tra quản lý và thanh tra chuyên môn.
Nhờ quá trình thanh tra tạo nên các quá trình điều chỉnh. Sự điều chỉnh này làm nên hiệu quả mới cho giáo dục và đào tạo

Xem thêm  Điểm khác nhau giữa email doanh nghiệp và email cá nhân

1.2.2. Mục đích, nhiệm vụ của thanh tra giáo dục :

a. Mục đích của thanh tra giáo dục Hoạt động thanh tra nhằm mục đích cân đong, đo đếm thực
chất hoạt động của đối tợng một cách khách quan .góp phần thực hiện mục
tiêu quản lý giáo dục bằng sự tác động vào đối tợng quản lý trong việc chấp hành nhiệm vụ thực hiện tốt các quyết định quản lý.
Cụ thể là: Quan sát, theo dõi, phát hiện, kiểm nghiệm và và đánh giá khách quan tình hình công việc ; việc thực hiện nhiệm vụ của đối tợng tác
động đến mức cần thiết công tác của tổ chức, cơ quan và cá nhân, đảm bảo tốt việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục của Nhà nớc, thực hiện các
6
văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị cơ sở và trờng học; giúp đỡ phát hiện u điểm, khắc phục
khuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lý cần thiết để cải tiến tổ chức quản lý và nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
Nh vậy, mục đích thanh tra giáo dục thể hiện : Phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, giúp đỡ đối tợng hoàn thành
tốt nhiệm vơ
1.3.2.NhiƯm vơ cđa thanh tra gi¸o dơc
Thanh tra gi¸o dơc có những nhiệm vụ sau đây: – Thanh tra việc thực hiện Luật giáo dục và các qui định khác của pháp
luật về giáo dục đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục -đào tạo .
-Thanh tra viƯc thùc hiƯn chÝnh s¸ch, ph¸p lt, nhiƯm vụ đợc giao của các cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của
Ngành Giáo dục và Đào tạo. – Thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoạch, chơng trình, nội
dung, phơng pháp giáo dục, quy chế chuyên môn; quy chế thi cử, cÊp b»ng, cÊp chøng chØ; viƯc thùc hiƯn c¸c quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất
lợng giáo dục ở các cơ sở giáo dục.
– Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt động giáo dục; kiến nghị với cơ quan nhà nớc có thẩm quyền xử lý vi
phạm pháp luật về giáo dục. – Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề
nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nớc về giáo dục. – T vấn cho đối tợng thanh tra những vấn đề cần thiết để phát huy
u điểm, khắc phục hạn chế nhằm đạt đợc mục tiêu giáo dục trong những hoàn cảnh cụ thể.
-Xử phạt hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật.
1.4. Chức năng của TTGD : 1.4.1. Chức năng kiểm tra: là chức năng đầu tiên của hoạt động thanh
tra nhằm xác định mức độ đạt đợc trong hoạt động giáo dục và đào tạo của đối tợng.
7

Xem thêm  dầu thô trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

1.4.2. Chức năng phát hiện: phát hiện ra những mặt tốt để động

a. Mục đích của thanh tra giáo dục Hoạt động thanh tra nhằm mục đích cân đong, đo đếm thựcchất hoạt động của đối tợng một cách khách quan .góp phần thực hiện mụctiêu quản lý giáo dục bằng sự tác động vào đối tợng quản lý trong việc chấp hành nhiệm vụ thực hiện tốt các quyết định quản lý.Cụ thể là: Quan sát, theo dõi, phát hiện, kiểm nghiệm và và đánh giá khách quan tình hình công việc ; việc thực hiện nhiệm vụ của đối tợng tácđộng đến mức cần thiết công tác của tổ chức, cơ quan và cá nhân, đảm bảo tốt việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục của Nhà nớc, thực hiện cácvăn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị cơ sở và trờng học; giúp đỡ phát hiện u điểm, khắc phụckhuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lý cần thiết để cải tiến tổ chức quản lý và nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.Nh vậy, mục đích thanh tra giáo dục thể hiện : Phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, giúp đỡ đối tợng hoàn thànhtốt nhiệm vơ1.3.2.NhiƯm vơ cđa thanh tra gi¸o dơcThanh tra gi¸o dơc có những nhiệm vụ sau đây: – Thanh tra việc thực hiện Luật giáo dục và các qui định khác của phápluật về giáo dục đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục -đào tạo .-Thanh tra viƯc thùc hiƯn chÝnh s¸ch, ph¸p lt, nhiƯm vụ đợc giao của các cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý củaNgành Giáo dục và Đào tạo. – Thanh tra việc thực hiện mục tiêu kế hoạch, chơng trình, nộidung, phơng pháp giáo dục, quy chế chuyên môn; quy chế thi cử, cÊp b»ng, cÊp chøng chØ; viƯc thùc hiƯn c¸c quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chấtlợng giáo dục ở các cơ sở giáo dục.- Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt động giáo dục; kiến nghị với cơ quan nhà nớc có thẩm quyền xử lý viphạm pháp luật về giáo dục. – Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đềnghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nớc về giáo dục. – T vấn cho đối tợng thanh tra những vấn đề cần thiết để phát huyu điểm, khắc phục hạn chế nhằm đạt đợc mục tiêu giáo dục trong những hoàn cảnh cụ thể.-Xử phạt hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật.1.4. Chức năng của TTGD : 1.4.1. Chức năng kiểm tra: là chức năng đầu tiên của hoạt động thanhtra nhằm xác định mức độ đạt đợc trong hoạt động giáo dục và đào tạo của đối tợng.

Xem thêm  Fly into a rage là gì

Xem thêm: Dầu Gió Tiếng Anh Là Gì ? Dầu Xoa Trong Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button