Tin tổng hợp

Quy trình thanh tra nội bộ – Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

QUY TRÌNH THANH TRA NỘI BỘ  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

( Kèm theo Quyết định số 101 / QĐ-ĐHKTCN ngày 23 tháng 3 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ)

 1. Mục đích

Hoạt động thanh tra nội bộ nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp lý, vi phạm chính sách triển khai chủ trương, quy định, pháp luật giảng dạy ; nhằm mục đích thực thi tiềm năng trách nhiệm năm học, yêu cầu đề xuất kiến nghị hoàn thành xong hoạt động giải trí của đối tượng thanh tra thuộc Trường .

 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi toàn Trường với toàn bộ những đơn vị chức năng tổ chức triển khai, cá thể thuộc quyền quản trị của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ .

 1. Căn cứ pháp lý

Luật Giáo dục đào tạo số 43/2019 / QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 ;
Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Giáo dục ĐH, số 34/2018 / QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 ;
Luật Thanh tra số 56/2010 / QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 ;
Luật Khiếu nại số 02/2011 / QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 ;
Luật Tố cáo số 03/2011 / QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 ;
Luật Tiếp ông dân số 42/2013 / QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 ;
Nghị định 86/2011 / NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật thanh tra ;
Nghị định số 42/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của nhà nước về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí thanh tra giáo dục ;
Thông tư số 51/2012 / TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí thanh tra của cơ sở giáo dục ĐH, trường tầm trung chuyên nghiệp ;
Thông tư số 39/2013 / TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong nghành giáo dục ;
Thông tư số 05/2014 / TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm năm trước của Thanh tra nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí, quan hệ công tác làm việc của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục triển khai một cuộc thanh tra .

 1. Giải thích thuật ngữ
Xem thêm  Please enter your email address nghĩa là gì

Hoạt động thanh tra nội bộ là hoạt động giúp Hiệu trưởng, phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của Trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

            Kế hoạch thanh tra nội bộ là văn bản xác định hoạt động chủ yếu và cách thức tổ chức triển khai hoạt động thanh tra nội bộ của bộ phận phụ trách thanh tra thuộc phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế – Thanh tra – Pháp chế trong một năm học trên cơ sở hướng dẫn nội dung kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

            Thanh tra theo kế hoạch là hình thức thanh tra căn cứ vào kế hoạch thanh tra nội bộ theo năm học đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

            Thanh tra đột xuất là hình thức thanh tra được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Hiệu trưởng giao.

 1. Nội dung
  • Mô tả nội dung quy trình

Các bước

Quy trình

Trách nhiệm thực hiện

Hồ sơ công việc

Thời gian

Ghi chú

1 Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ theo năm học hoặc thanh tra đột xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt – – Hiệu trưởng
– – Phụ trách thanh tra
Kế hoạch năm học, đột xuất
BM. 01 – TTrPC .
07 ngày
2 Xây dựng Quyết định thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, Kế hoạch thực thi – – Hiệu trưởng
– – Phụ trách thanh tra
Quyết định đoàn thanh tra theo kế hoạch hàng năm, đột xuất
BM. 02 a – TTrPC .
BM. 02 b – TTrPC .
07 ngày
3 Xây dựng đề cương và nội dung cho đơn vị chức năng, đối tượng người tiêu dùng được thanh tra báo cáo giải trình Đoàn thanh tra

Công văn thông báo:

Nội dung thanh tra
Các nhu yếu sẵn sàng chuẩn bị
BM. 03 – TTrPC .

Trước khi thanh tra 07 ngày

4 Tiến hành thanh tra, kiểm tra tích lũy thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra theo kế hoạch – – Đoàn thanh tra
– – Đối tượng, đơn vị chức năng có tương quan được thanh tra
Biên bản Kiểm tra, xác định
BM. 04 – TTrPC .
Các vật chứng
Biên bản thao tác
BM. 05 – TTrPC .
Theo quyết định hành động, Công văn thông tin
5 Xây dựng báo cáo giải trình hiệu quả thanh tra, kiểm tra Trưởng đoàn thanh tra Báo cáo cho Hiệu trưởng
BM. 06 – TTrPC .
05 ngày sau đợt thanh tra, kiểm tra
6 Xây dựng Tóm lại thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt – Hiệu trưởng
– Đoàn thanh tra
Văn bản công bố Tóm lại thanh tra ( dẫn chứng )
BM. 07 – TTrPC .
Sau 15 ngày ký kết luận thanh tra
7 Lưu hồ sơ Bộ phận đảm nhiệm thanh tra Các văn bản tương quan đến đợt thanh tra, kiểm tra
 • Mô tả chi tiết

Bước 1 : Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ theo năm học hoặc thanh tra đột xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt
Căn cứ tiềm năng, trách nhiệm năm học, đảm nhiệm thanh tra kiến thiết xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt .
Xây dựng kế hoạch thanh tra đột xuất theo sự chỉ huy của Hiệu trưởng hoặc tham mưu Hiệu trưởng phát hành kế hoạch thanh tra đột xuất khi có phát hiện sai phạm .
Bước 2 : Xây dựng Quyết định xây dựng Đoàn thanh tra
Phụ trách thanh tra địa thế căn cứ vào nhu yếu, trách nhiệm, nội dung, khoanh vùng phạm vi của cuộc thanh tra để tham mưu Hiệu trưởng thành viên của Đoàn thanh tra và phát hành quyết định hành động Đoàn thanh tra .
Bước 3 : Xây dựng đề cương và nội dung cho đơn vị chức năng, đối tượng người dùng được thanh tra báo cáo giải trình
Dựa vào nội dung Đoàn thanh tra thiết kế xây dựng đề cương những nội dung cần làm rõ, nhu yếu đối tượng người dùng được thanh tra báo cáo giải trình và cung ứng không thiếu những dẫn chứng, tài liệu tương quan theo nhu yếu .
Bước 4 : Tiến hành thanh tra, kiểm tra tích lũy thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra theo kế hoạch

 • Sau khi đơn vị, đối tượng được thanh tra nhận đề cương và nội dung của Đoàn thanh tra thì đơn vị, cá nhân đó viết báo cáo theo đề cương và cung cấp tài liệu, minh chứng theo yêu cầu.
 • Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện giữa tài liệu sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định Nhà trường, pháp luật Nhà nước thì Đoàn thanh tra tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định (niêm phong, kiểm kê).
 • Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung thanh tra thì Đoàn thanh tra tham mưu cho Hiệu trưởng ra văn bản trưng cầu cơ quan.

Bước 5 : Xây dựng báo cáo giải trình hiệu quả thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng
Sau khi kiểm tra, xác định thông tin, tài liệu văn bản và có biên bản cuộc họp cuối đợt thanh tra, kiểm tra giữa đơn vị chức năng, đối tượng người tiêu dùng được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra triển khai thiết kế xây dựng báo cáo giải trình hiệu quả thanh tra trình Hiệu trưởng xem xét .
Bước 6 : Xây dựng Tóm lại thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt
Sau khi Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt báo cáo giải trình hiệu quả thanh ra, Đoàn thanh tra triển khai thiết kế xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra .
Dự thảo Tóm lại thanh tra tập trung chuyên sâu vào việc yêu cầu, yêu cầu những giải pháp, phương hướng cần khắc phục của đối tượng người tiêu dùng được thanh tra .

Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt kết luận thanh tra thì đối tượng được thanh tra có trách nhiệm chấp hành và thực hiện những đề xuất, kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Đối với trường hợp có tín hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra tham mưu Hiệu trưởng chuyển hồ sơ vấn đề sang cơ quan tìm hiểu theo pháp luật tại Điều 30 Thông tư số 05/2014 / TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra nhà nước .
Bước 7 : Lưu hồ sơ
Bộ phận đảm nhiệm thanh tra thực thi tàng trữ hàng loạt hồ sơ tài liệu có tương quan đến nội dung thanh tra theo pháp luật của Luật thanh tra. / .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button