Tin tổng hợp

thanh tra trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tuy nhiên, thanh tra đã không bắt Manser.

However, the inspector did not arrest Manser.

WikiMatrix

Anh có một cơ hội, ngài thanh tra.

You have an opportunity here, Detective.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh tra Clouseau.

Inspector Clouseau.

OpenSubtitles2018. v3

Theo như tôi nhớ, thanh tra, tôi đã giao cho cậu một vụ rồi.

As I recall, Detective, I already gave you a case.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh Tra.

Detective.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh tra cao cấp Karl.

Senior Inspector Karl.

OpenSubtitles2018. v3

Làm tốt lắm, Thanh tra.

Good work, Inspector.

OpenSubtitles2018. v3

Họ nên cắt cái đó của tất cả các thanh tra đi!

They should cut off all detectives dicks!

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không dùng chức danh ” thanh tra “.

Uh, we don’t use the term ” Detective, ” ma’am.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã làm chính xác những gì tôi biết là ông sẽ muốn tôi làm, Thanh tra:

I have done exactly what I know you would want .

OpenSubtitles2018. v3

Cảm giác tồn tại hả, thanh tra?

Feeling existential, detective?

OpenSubtitles2018. v3

Cảm ơni thanh tra.

Thank you, Inspector.

OpenSubtitles2018. v3

Nào, là thanh tra hay trung úy Gammell nhỉ?

is it Officer or Lieutenant Gammell?

OpenSubtitles2018. v3

Gì thế thanh tra?

What is it, Inspector?

OpenSubtitles2018. v3

Thanh tra quốc phòng 3 đã ký.

Written and signed by the defense inspection 3.

OpenSubtitles2018. v3

“Con nói với thanh tra Hewitt rằng con đã giết chết Horace Bonepenny.”

Xem thêm  Take a trip nghĩa là gì

“I told Inspector Hewitt that I killed Horace Bonepenny.”

Literature

“Đi thôi Flavia,” viên thanh tra nói với tôi, “tôi sẽ đưa cháu về nhà.”

‘Come along, Flavia,’ the inspector said to me, ‘I’ll take you home.’

Literature

Tôi gạn một nửa dung dịch vào cốc sứ và đưa cho viên Thanh tra.

I decanted half of the stuff into a china cup and handed it to the inspector.

Literature

Khuôn mặt ngài thanh tra không phải là khuôn mặt dễ quên

Your face is not a face I would forget .

OpenSubtitles2018. v3

Thanh tra Dietrich không có máu hài đâu.

Inspector Dietrich has no sense of humor.

OpenSubtitles2018. v3

Sao thế, thanh tra Beckett, em vừa gợi ý anh à?

Why, Detective Beckett, was that a hint you just dropped?

OpenSubtitles2018. v3

Đúng là một câu chuyện thú vị, thanh tra.

That is quite a story, Detective.

OpenSubtitles2018. v3

À… à, anh không còn là thanh tra khách sạn nữa và anh sẽ viết quyển sách đó.

Well well, I’m not a hotel inspector anymore and I am gonna write that book.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là thanh tra Neil Garett ở khu vực 32 Precint.

This is Detective Neil Garrett from the 32nd Precinct.

OpenSubtitles2018. v3

Sao tớ không được gọi Alfred hay thanh tra Gordon để họ biết tớ không sao?

Why can’t I call Alfred or Detective Gordon to let them know I’m okay?

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://mbfamily.vn
Category: Tin tổng hợp

Xem thêm  4 bộ võ công cực mạnh nhưng chẳng ai dám học trong truyện Kim Dung
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button