Tin tổng hợp

tự chủ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khó tự chủ là khó tự chủ.

You do more than suppose.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng vào đêm trăng tròn, nạn nhân sẽ mất đi tự chủ.

But at the full moon, the victim loses his own will.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ có hai cộng đồng là Xứ Basque và Navarre có quyền tự chủ tài chính hoàn toàn.

Only two communities—the Basque Country and Navarre—have full fiscal autonomy.

WikiMatrix

4 Việc thiếu tự chủ thật đã đem lại những hậu quả tàn khốc biết bao!

4 What a harvest the lack of self-control has been reaping!

jw2019

Như trong cuộc đối thoại trên, một số vấn đề có thể khiến bạn dễ mất tự chủ.

( Ecclesiastes 3 : 1, 7 ) As demonstrated in the altercation quoted earlier, some problems may evoke strong emotions .

jw2019

Tại sao tính tự chủ lại quan trọng đến thế

Why Self-Control Is So Important

jw2019

Vun trồng bông trái của sự tự chủ

Cultivating the Fruit of Self-Control

jw2019

Người nghiện rượu mất khả năng tự chủ.

Addicts lose control over their actions.

WikiMatrix

Thành phần thứ hai là sự tự chủ.

The second ingredient is autonomy.

ted2019

Có cha mẹ hướng dẫn quá trình này, tính tự chủ gia tăng trong suốt các năm học”.

With parents guiding the process, self-control increases throughout the school years.”

jw2019

Người chồng tin đạo cần phải tự chủ nhất là khi vợ của mình không tin đạo.

Xem thêm  Vé Eco của Vietjet là gì? - VietJetAir

Especially when his wife is not a believer will the believing husband need to exercise self-control.

jw2019

Anh ta hẳn phải mất tự chủ mới cư xử như vậy.

To behave like that, he must be out of his mind .

Tatoeba-2020. 08

Ko tự chủ đc bản thân nữa.

I couldn’t stop myself .

OpenSubtitles2018. v3

17 Trong sự cư xử giữa cha mẹ và con cái cũng cần phải có sự tự chủ.

17 Self-control is also needed in the parentchild relationship.

jw2019

Với cá nhân tôi, đạp xe dạy tôi về sự tự chủ.

And also, for me, biking is a matter of empowerment.

ted2019

Tại sao tính tự chủ là một phần quan trọng của đạo thật đấng Christ?

Why is self-control an important part of true Christianity?

jw2019

Nó còn là mong muốn sâu thẳm của người dân về sự tự chủ.

It was also people’s deep longing for freedom .

QED

15, 16. a) Điều gì sẽ giúp một người chồng tự chủ?

15, 16. (a) What will help a husband to exercise self-control?

jw2019

Quyết tâm không vượt quá giới hạn đó; hãy tiết độ hoặc tự chủ.

Resolve not to exceed them; exercise selfcontrol.

jw2019

Việc Nhịn Ăn Dạy Được Tính Tự Chủ

Fasting Teaches Self-Control

LDS

Tôi hoàn toàn tự chủ.

I’m in control.

OpenSubtitles2018. v3

Ổng có thể không tự chủ được nữa.

He might not be able to help himself.

Xem thêm  Sống là chính mình, cuộc sống sẽ không hối tiếc

OpenSubtitles2018. v3

Kiểm tra hệ thần kinh tự chủ của bệnh nhân.

Testing the patient’s autonomic nervous system.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, tự chủ không chỉ áp dụng trong bối cảnh nghiên cứu.

However, autonomy does not only apply in a research context.

WikiMatrix

Nhưng người mạnh mẽ sẽ thể hiện tính tự chủ ngay cả khi ở một mình.

But it takes a real man or a real woman to display self-control even when in private.

jw2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button