Tin tổng hợp

‘tự giác’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tự giác “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tự giác, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tự giác trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Kỷ Luật Tự Giác

Self-Discipline

2. Kỷ luật tự giác là cần thiết.

Self-discipline is needed .

3. Nó sẽ đòi hỏi kỷ luật tự giác.

It will require self-discipline .

4. Từ chủ yếu là kỷ luật—kỷ luật tự giác.

The key word is discipline — self-discipline .

5. Điều này đòi hỏi sự cố gắng và kỷ luật tự giác.

This takes effort and self-discipline .

6. Đó là nơi mà tôi đã học được kỷ luật tự giác.”

“ It is where I learned self-discipline. ”

7. Nguyên tắc làm việc là một phần của việc kỷ luật tự giác.

The principle of work is part of self-discipline .

8. Lần nữa, chúng ta cần có kỷ luật tự giác và tập trung tư tưởng.

Again, self-discipline and concentration are needed .

9. Con chó Maremma duy nhất trong lịch sử không thể tự giác mà chăm gà được.

The only Maremma dog in history that can’t bring itself to guard chickens .

10. Chúng ta có thể cần ân tứ về kỷ luật tự giác hoặc về niềm vui.

Xem thêm  Xét nghiệm ANA bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang | Vinmec

We may need the gift of self-discipline or of cheerfulness .

11. Hiển nhiên, điều này đòi hỏi có thời dụng biểu tốt và kỷ luật tự giác.

Obviously, this requires good scheduling and self-discipline.

12. Việc “không theo ý riêng mình” vào ngày Sa Bát đòi hỏi kỷ luật tự giác.

Not pursuing your “ own pleasure ” on the Sabbath requires self-discipline .

13. Bạn có thể giảm bớt căng thẳng bằng cách có kỷ luật tự giác và khéo sắp xếp.

You can alleviate much stress by being self-disciplined and organized .

14. Kỷ luật thật cần thiết cho những người thờ phượng thật—đặc biệt là kỷ luật tự giác!

How necessary discipline is to true worshipers — particularly self-discipline !

15. Điều cốt yếu là ta phải kỷ luật tự giác và biết cách tổ chức đời sống cá nhân.

Self-discipline and personal organization are essential .

16. Sự tự túc là kết quả của lối sống tằn tiện và có kỷ luật tự giác về mặt kinh tế.

Self-reliance is a product of provident living and exercising economic self-discipline .

17. Đây là một lời cảnh cáo chống lại sự tự giác ngộ, chống lại sự suy luận đi ngược lại chiều hướng của Ông Trời.

It’s a warning against self-enlightenment, against philosophizing in a direction contrary to God .

18. Sự thay đổi lớn lao này không phải chỉ là kết quả của việc cố gắng nhiều hơn hoặc phát triển kỷ luật tự giác cá nhân nhiều hơn.

Xem thêm  Tem dán xe máy là gì? Lợi ích của tem dán xe máy và 3 loại tem xe hot nhất 2022

This mighty change is not simply the result of working harder or developing greater individual discipline .

19. Sự kỷ luật tự giác là một tiến trình nghiêm khắc nhất; có quá nhiều người trong chúng ta muốn nó mà không bỏ ra nỗ lực và không bị đau đớn.

Self-discipline is a rigorous process at best ; too many of us want it to be effortless and painless .

20. Đây là sự phục hồi đầu tiên của chuyển động chân tự giác được ghi nhận sau khi nhận một tổn thương thí nghiệm ở cột sống dẫn đến liệt hoàn toàn và vĩnh viễn.

This is the first recovery ever observed of voluntary leg movement after an experimental lesion of the spinal cord leading to complete and permanent paralysis .

21. Cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Cha Thiên Thượng chúng ta là mục tiêu của các em và kỷ luật tự giác chắc chắn sẽ được đòi hỏi nếu các em phải đạt được mục tiêu đó.

Eternal life in the kingdom of our Father is your goal, and self-discipline will surely be required if you are to achieve it .

22. Người sáng lập là ông Mahāvīra. Ông dạy rằng mọi vật sống đều có linh hồn trường cửu và linh hồn chỉ được cứu khỏi sự kìm kẹp của Nghiệp Báo bằng lối sống cực kỳ khắc khổ và kỷ luật tự giác và triệt để bất bạo động đối với mọi sinh vật.

Xem thêm  Con hươu cao cổ đọc tiếng anh là gì? - https://mbfamily.vn

Its founder, Mahāvīra, taught that all living things have eternal souls and that salvation of the soul from the bondage of Karma is possible only through extreme self-denial and self-discipline and a rigid application of nonviolence toward all creatures .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button