Tin tổng hợp

vâng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rate this post

8 Nhờ vâng theo những điều răn đó, các tôi tớ của Đức Chúa Trời trên đất ngày nay lên đến khoảng bảy triệu người.

8 Because of obeying such commands, God’s servants on earth today now number some seven million.

jw2019

Vâng thưa cô.

Yes, ma’am.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng thưa ngài.

Yes, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Đức Chúa Trời đòi hỏi con cái phải vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 6:1-3).

( Ephesians 6 : 1-3 ) He expects parents to instruct and correct their children .

jw2019

Qua nhiều thế kỷ, nhiều người nam và người nữ khôn ngoan—qua tính hợp lý, lý luận, việc tìm hiểu bằng khoa học, và vâng, cả sự soi dẫn nữa—đã khám phá ra lẽ thật.

Over the centuries many wise men and women—through logic, reason, scientific inquiry, and, yes, through inspiration—have discovered truth.

LDS

Vâng, tôi không nghĩ là họ thích thế đâu.

Yeah, I don’t think they’d like that.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, nhân danh chiếc nhẫn.

Yes on the precious.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, như tôi vừa mới nói, đó là một hình dung, tôi chỉ muốn chỉ ra bức hình này.

I just want to show this picture .

ted2019

Vâng, như thế nào?

Yeah, how?

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, ẩn dụ chiến tranh dường như ép buộc chúng ta phải thốt ra rằng bạn đã thắng, mặc dù tôi lại là người duy nhất thu về được kết quả.

Well, the war metaphor seems to force us into saying you won, even though I’m the only one who made any cognitive gain.

Xem thêm  Về Vinhomes | Vinhomes

ted2019

Vâng, em không sao.

Yeah, no, I’m great.

OpenSubtitles2018. v3

Tín đồ Đấng Christ vào “ngày yên-nghỉ” này bằng cách vâng lời Đức Giê-hô-va và theo đuổi sự công bình dựa trên đức tin nơi huyết Chúa Giê-su đổ ra.

Christians enter into this “sabbath resting” by being obedient to Jehovah and pursuing righteousness based on faith in the shed blood of Jesus Christ.

jw2019

Vâng, ” ông Marvel.

Yes, ” said Mr. Marvel.

QED

Vâng, chúng tôi được giúp đỡ bởi Rix Telecom.

Yes, we we’re sponsored by a company called Rix Telecom.

QED

Nhiều thế kỷ trước, tổ phụ dân phu tù này đã tuyên bố nhất quyết vâng phục Đức Giê-hô-va khi họ nói: “Chúng tôi quyết hẳn không [“Đó là điều không thể tưởng tượng được đối với chúng tôi”, NW] lìa-bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác!”

Centuries before, the forefathers of these captives declared their determination to be obedient to Jehovah when they stated: “It is unthinkable, on our part, to leave Jehovah so as to serve other gods.”

jw2019

Hãy nghe nó, và vâng lời nó.

Listen to him, and obey him.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng theo Cha ngài đem lại cho Chúa Giê-su sự vui mừng lớn.

Listening to his Father brought Jesus great joy.

jw2019

Vâng, cảm ơn bác sĩ Morello.

Well, thank you, Dr. Morello.

OpenSubtitles2018. v3

Thay vì nghe theo, Pha-ra-ôn đã ngạo mạn tuyên bố: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?

Xem thêm  earth trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Instead, Pharaoh arrogantly declared: “Who is Jehovah, so that I should obey his voice?”

jw2019

Dù họ được tạo ra là hoàn toàn, nhưng bây giờ họ đã sai trật mục tiêu là giữ sự vâng lời trọn vẹn đối với Cha của họ, họ đã trở thành những kẻ tội lỗi, và do đó bị kết án phải chết.

(Genesis 2:17) Though they were created perfect, they now missed the mark of complete obedience to their Father, became sinners, and were accordingly condemned to die.

jw2019

Vâng, thưa cô.

Yes, ma’am.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, đúng vậy.

Yeah, it was.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, thưa sếp!

Yes, Sir!

OpenSubtitles2018. v3

Giờ đây tôi đã bước ra ngoài ́vùng an toàn ́ của mình đủ đẻ biết rằng, vâng, thế giới có thể sụp đổ nhưng không theo cách bạn sợ hãi đâu.

I have stepped outside my comfort zone enough now to know that, yes, the world does fall apart, but not in the way that you fear.

QED

Vâng, thưa sếp.

Yes, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button