Tin tổng hợp

‘very important person’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” very important person “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ very important person, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ very important person trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. You’re a very rude person .
Bà là một người bất lịch sự .

2. She’s a very private person.

Bà ấy là người rất kín tiếng lặng thầm .
3. Tom is a very busy person .
Tom là một người rất bận rộn .
4. Horses ‘ hearing is very important .
Thính giác rất quan trọng so với ngựa .
5. Obviously experimentation is very important .
Thí nghiệm hiển nhiên là rất quan trọng .
6. She was a very positive, a very optimistic person, she was also very pragmatic .
Bà là một người vô cùng tích cực và sáng sủa, bà cũng rất thực tiễn .
7. And this very elastic property is also very important .
Và đặc thù đàn hồi này cũng rất quan trọng .
8. I think she’s normally a very quiet person .
Tôi thấy cô ấy là một người hơi kín tiếng lặng thầm thôi .
9. A very important factor is motive .
Một yếu tố rất là quan trọng là động cơ .
10. But mucus is actually very important .
Nhưng chất nhầy thực sự rất quan trọng .
11. And so high expectations, very important .
Và sự kỳ vọng lớn cũng thế, cực kỳ quan trọng
12. I HAVE a very important appointment .
Tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng .

Xem thêm  L/C Dự Phòng (Stand by L/C) Là Gì, Ý Nghĩa Của Thư Tín Dụng Dự Phòng Này – VinaTrain Việt Nam

13. God knows that she is a very fine person.

Đức Chúa Trời biết cô là người rất hiền hậu .
14. Imagine a very popular person in the social network
Và đây được coi là nghịch lý quan hệ bạn hữu .
15. The Everetts are a very important family .
Các Everetts là một mái ấm gia đình rất quan trọng .
16. So, water is a very important aspect .
Và nước là một phạm trù rất quan trọng .
17. Cats are very important, according to cats .
Theo những chú mèo, mèo rất là quan trọng .
18. It’s a very important concept in physics .
Nó là một khái niệm rất quan trọng trong vật lý .
19. And a museum dedicated to the most important person in history .
Và một kho lưu trữ bảo tàng vinh danh những người quan trọng nhất của lịch sử vẻ vang .
20. ” He was not a very careful person as a mathematician .
” Anh ta không phải là một con người cẩn trọng dưới tư cách là một nhà toán học .
21. It’s very important to us martial arts practitioners .
Đối với những người hành y học võ, do vi quan trọng .
22. Sir, sorry to interrupt, but it’s very important .
Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chuyện quan trọng lắm .
23. And we just killed a very important one .
Và tất cả chúng ta vừa hạ sát một người rất quan trọng .

24. So that’s a very important piece of data.

Xem thêm  Theo quy định hệ số trượt giá tiền lương có ý nghĩa gì?

Xem thêm: Dầu thủy lực là gì – Công dụng và cách lựa chọn dầu phù hợp

Đó là một phần rất quan trọng của tài liệu .
25. How’d that very important doctor’s appointment go, hon ?
Buổi hẹn quan trọng với bác sĩ sao rồi cục cưng ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button