Tin tổng hợp

viết thư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nên khi chị con viết thư về con, cha đã bảo Nhà thờ sẽ giúp con.

So when your sister wrote to me about you, I said the Church would try to help.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có viết thư cho nó nói là tôi sẽ tới.

I wrote her that I was coming.

OpenSubtitles2018. v3

Ảnh viết thư nói là ảnh có vấn đề với cặp mắt và cầu xin em trở về.

He writes that he’s having trouble with his eyes and begs me to come back.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ viết thư cho Mary.

I’ll write a letter to Mary.

Tatoeba-2020. 08

Họ nghĩ chúng ta đã rất thông minh khi nhờ một đứa bé viết thư tay.

They thought it was very smart of us to have a child write the letter.

OpenSubtitles2018. v3

Viết thư về nhà?

Writing home?

OpenSubtitles2018. v3

Khi viết thư cho một hội thánh, sứ đồ Phao-lô kể tên 26 người trong hội thánh đó.

The apostle Paul listed by name 26 of those in a congregation to which he wrote.

jw2019

Nhớ viết thư mỗi ngày.

Write every day.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thấy chán, vì vậy tôi bắt đầu viết thư cho Dill.

I was bored, so I began a letter to Dill.

Literature

Khi đến nhớ viết thư cho mẹ.

Write, when you’re there.

OpenSubtitles2018. v3

Con sẽ viết thư cho cha khi con có thể.

I’ll write when I can.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm  Thanh xuân là gì? Những câu nói về thanh xuân hay nhất

Cô ấy bắt đầu bằng cách viết thư, gửi email đến văn phòng các chính trị gia.

She started writing letters, emailing politicians’ offices.

ted2019

Vậy thì viết thư đi.

Then start writing.

OpenSubtitles2018. v3

Hoặc bạn có thể viết thư về nhà xuất bản tạp chí này.

Or you may write to the publishers of this magazine.

jw2019

Nhưng trước khi bắn, tao sẽ để mày viết thư vĩnh biệt cha mẹ mày”.

But before I do, I’m going to let you write a farewell card to your parents.”

jw2019

Đừng do dự liên lạc với họ hoặc viết thư cho nhà xuất bản tạp chí này.

Please do not hesitate to contact them or to write the publishers of this magazine.

jw2019

Viết thư cho gia đình?

Letters to his family?

jw2019

Đúng, cậu có viết thư tình cho Susie Salmon.

Yes, he had written Susie Salmon a love note.

Literature

viết thư cho bà Wongs bảo họ đến lấy Hymie đi.

She wrote the Wongs and told them to take Hymie away.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thậm chí còn viết thư cho hiệu trưởng trường và chủ một chương trình radio.

I even wrote to the school principal and the host of a radio show.

ted2019

Mẹ ta đã viết thư cho cả nửa Châu Âu để tìm em ta.

My mother wrote to half of Europe searching for him.

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết cách viết thư xin ân xá?

Xem thêm  sắc độ trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

You know how to write a motion?

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi bắt đầu viết thư tới mọi người.

And we started writing letters to everybody.

ted2019

4. (a) Phao-lô đã viết thư cho anh em thành Cô-lô-se trong hoàn cảnh nào?

4. (a) Under what circumstances did Paul write to the Colossians?

jw2019

Không viết thư?

No letter?

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button