Tin tổng hợp

chữ viết trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu chữ viết tay của bạn không được rõ ràng, thì vẫn được ” .

If your handwriting isn’t all that neat, that ‘s okay ” .

EVBNews

Có phải đó là một loại chữ viết?

Is that some kind of writing?

OpenSubtitles2018. v3

Rồi họ ra công để sáng tạo chữ viết, và dạy dân cách đọc.

Then they labored to develop a written form, and after that they taught the people how to read the script.

jw2019

chữ viết tay của con bé.

It’s her handwriting.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên người ta vẫn chưa thống nhất cách dịch phần còn lại của bản chữ viết này.

However, there is no consensus on the interpretation of the rest of the text.

WikiMatrix

Tác quyền đầu tiên bằng chữ viết.

The first written authority.

OpenSubtitles2018. v3

Thưa ngài, đó là chữ viết tay của tôi.

Sir, that’s my handwriting.

OpenSubtitles2018. v3

IRC là chữ viết tắt từ cụm từ Internet Relay Chat (Chat chuyển tiếp Internet) trong tiếng Anh.

Vision is an IRC (Internet Relay Chat) client for BeOS.

WikiMatrix

Ta đã thấy những chữ viết như vầy trên đỉnh gậy của Aulfric.

I found writing like this on the top of Aulfric’s staff.

OpenSubtitles2018. v3

Chữ viết tắt “HZE” xuất phát từ số nguyên tử (Z) cao (H) và năng lượng (E).

The abbreviation “HZE” comes from high (H) atomic number (Z) and energy (E).

Xem thêm  than thở tiếng Trung là gì?

WikiMatrix

Ai lập trình các chữ viết tắt?

Who programmed the abbreviations ?

QED

Chữ viết của ông tướng, khó đọc quá.

The general’s handwriting, it’s hard to read.

OpenSubtitles2018. v3

(Bài này chỉ tập trung vào các chữ viết tắt cho các tiểu bang và những vùng khác.

(Amendment 73 also set term limits for U.S. Senators and Representatives.

WikiMatrix

Chữ viết của tôi thì luôn khác.

My writing’s always different.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng chữ viết thực sự có thể mã hóa nhiều ngôn ngữ.

Well linguistic scripts can actually encode multiple languages.

QED

Có bằng chứng nào khác chữ viết liệu có thể mã hóa được ngôn ngữ?

What other evidence is there that the script could actually encode language?

ted2019

Chữ viết tay của Sara.

It’s Sara’s handwriting.

OpenSubtitles2018. v3

Chữ viết của Chúa trời.

The writing of God.

OpenSubtitles2018. v3

Trong thực tế, chữ viết đã trở thành một bãi chiến trường giữa ba nhóm người khác nhau.

In fact, the script has become a battleground of sorts between three different groups of people.

QED

Dòng chữ viết “Tôi chưa hề lên giường trong năm ngày liền”.

It says, I haven’t used my bed for five days.”

ted2019

Theo một số học giả, hình ảnh được diễn tả ở đây là việc xóa chữ viết.

According to some scholars, the image expressed is that of erasing handwriting.

jw2019

Đây là chữ viết của một người xa lạ.

Xem thêm  cho uống thuốc trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

That is the handwriting of a stranger.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có rất nhiều chữ viết tắt trong bộ lọc của mình.

I have a lot of abbreviations in my filter .

QED

Cậu biết không, chữ viết tắt của trường đó là BAM

You know, their initials spell BAM

opensubtitles2

14 giây trước nửa đêm, hay 6.000 năm trước đây, chúng ta sáng tạo chữ viết.

At 14 seconds to midnight, or about 6,000 years ago, we invented writing.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button