Tin tổng hợp

Vpp là gì trong Thì tiếng Anh

Các Thì Tiếng Anh Lớp 9

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
Công thức:

 • Khẳng định: S + V(s/es) + (O)
 • Phủ định: S + do/does + not + V-inf + (O)
 • Nghi vấn : Do/Does + S + V-inf + (O)?

Cách dùng- Dùng để diễn tả một thói quen.

 • He usually goes to school by bus.

– Dùng để diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên.

 • Water boils at 100 degree Celcius.

– Dùng để diễn tả một tình huống mang tính ổn định.

 • I live at 210 Tran Hung Dao street.

– Dùng đế diễn tả lịch trình hoặc thời gian biểu.

 • The train leaves at 6:30 am.

Dấu hiệu nhận biết:

– Dùng để diễn tả một thói quen.- Dùng để diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên.- Dùng để diễn tả một tình huống mang tính ổn định.- Dùng đế diễn tả lịch trình hoặc thời gian biểu.Dấu hiệu nhận biết:

Khi trong câu có những trạng từ thường gặp sau (được sắp xếp theo độ thường xuyên giảm dần)
– Always > usually > often > sometimes > seldom = rarely > never
– Every (every day, every year, every weekend…)
– Once/twice/three times ( once a week, twice a year, three times a day)

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
Công thức:

 • Khẳng định: S + is/are/am + V-ing + (O)
 • Phủ định: S + is/are/am + not + V-ing + (O)
 • Nghi vấn: Is/Are/Am + s + V-ing + (O) ?

Cách dùng:
-Diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói.

 • She is dancing right now.

-Diễn tả một tình huống mang tính chất tạm thời.

 • I live in the country but I’m staying with my brother in the city for few days.

-Diễn tả một sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.

 • I’m going on a vacationtomorrow.

-Diễn tả một thói quen xấu khỉ đi kèm với trạng từ always.

 • He’s always using the office phone for personal calls.

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:
-Now/right now/at the moment/at present/currently/ continouslyCách dùng : – Diễn tả một hành vi xảy ra tại thời gian nói. – Diễn tả một trường hợp mang đặc thù trong thời điểm tạm thời. – Diễn tả một vấn đề chắc như đinh sẽ xảy ra trong tương lai gần. – Diễn tả một thói quen xấu khỉ đi kèm với trạng từ always. Dấu hiệu nhận ra : Các trạng từ thường gặp : – Now / right now / at the moment / at present / currently / continously

3.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
Công thức:

 • Khẳng định: S + have/has + Vpp + (O)
 • Phủ định: S + have/has + not + Vpp + (O)
 • Nghi vấn : Have/has + S+Vpp+ (O)?

Cách dùng:
-Diễn tả hành động diễn ra trong quá khứ và kéo dài đến hiên tại.

 • I have learnt English for 5 years.

-Diễn tả hành động vừa mới xảy ra (thường hay sử dụng với just).

 • She has just washed the dishes.

-Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định rõ thời gian.

 • Ive been to China twice.
Xem thêm  visit trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:
-For + khoảng thời gian
-Since + mốc thời gian
-Never/ever
-Recently/lately
-Already/just/yet
-Up to now/ up to present/up to this moment/until now/until this time/ so far
-In/over/during/for + the + last/part + khoảng thời gianCách dùng : – Diễn tả hành vi diễn ra trong quá khứ và lê dài đến hiên tại. – Diễn tả hành vi vừa mới xảy ra ( thường hay sử dụng với just ). – Diễn tả hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác lập rõ thời hạn. Dấu hiệu nhận ra : Các trạng từ thường gặp : – For + khoảng chừng thời gian-Since + mốc thời gian-Never / ever-Recently / lately-Already / just / yet-Up to now / up to present / up to this moment / until now / until this time / so far-In / over / during / for + the + last / part + khoảng chừng thời hạn

4.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Công thức:

 • Khẳng định: S + have/has + been + V-ing + (O)
 • Phủ định: S + have/has + not + been + V-ing + (O)
 • Nghi vấn: Have/has + S + been + V-ing + (O)?

Cách dùng:
-Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại và tương lai.

 • I have been studying English up to now.

Chú ý:Phân biệt thì Hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
(have + Vpp)Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
(have + been +Ving)Giống nhau-Với những động từ chỉ thói quen diễn ra trong thời gian dài ví dụ để chỉ việchọc tập, nghiên cứu, công việc, sở thích có thể dùng với cả 2 thì ( live,study, learn, play, teach,)
1) I have taught (have been teaching) English for 10 years.
2) Ive lived (have been living) here since I was a child.
3) I have played (have been playing) football since 2012.
Khác nhau-Nhấn mạnh vào kết quả của hành độngHiện tại triển khai xong ( have + Vpp ) Hiện tại hoàn thành xong tiếp nối ( have + been + Ving ) Giống nhau-Với những động từ chỉ thói quen diễn ra trong thời hạn dài ví dụ để chỉ việchọc tập, điều tra và nghiên cứu, việc làm, sở trường thích nghi hoàn toàn có thể dùng với cả 2 thì ( live, study, learn, play, teach, ) 1 ) I have taught ( have been teaching ) English for 10 years. 2 ) Ive lived ( have been living ) here since I was a child. 3 ) I have played ( have been playing ) football since 2012. Khác nhau-Nhấn mạnh vào hiệu quả của hành vi4 ) I have finished all books by Mark Twain .5 ) We have had 5 tests in this term so far-Nhấn mạnh vào độ dài, trường độ của hành động.
6) I have been waiting for her since 2 oclock.
7) We have been studying hard all week for the test.

-Nhấn mạnh vào độ dài, trường độ của hành động.6) I have been waiting for her since 2 oclock.7) We have been studying hard all week for the test.

Cách dùng : – Diễn tả hành vi xảy ra trong quá khứ và vẫn liên tục ở hiện tại và tương lai. Chú ý : Phân biệt thì Hiện tại triển khai xong và hiện tại triển khai xong tiếp nối .

Xem thêm  Các ký hiệu trên mặt của đồng hồ Casio là gì? Có ý nghĩa gì?

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thưòng gặp:
For a long time
For + khoảng thời gian
Since + mốc thời gian
Recently/lately
Up to now/ up to present/ up to this moment

5.THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN:
Công thức:

 • Khẳng định: S + was/were + V-ỉng + (0)
 • Phủ định: S + was/were + not + V- ing + (0)
 • Nghi vấn: Was/Were + s + V-ing + (0)?

Cách dùng:
-Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khử.

 • I was doing my homework at that tíme.
 • What were you doing from 8 a.m to 10 a.m yesterday?

-Diễn tả hai hành động xảy ra song song cùng một lúc ở quá khứ.

 • Yesterday, I was cooking while my sister was playing the piano.

-Diễn tá hành động đang xảy ra (ở quá khử) thì có một hành động khác xen vào.

 • When I came, they were having lunch.

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:
-At + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night)
-At this time + thời gian trong quá khứ (at this time 2 years ago)
-When/whileCách dùng : – Diễn tả một hành vi đang xảy ra tại một thời gian xác lập trong quá khử. – Diễn tả hai hành vi xảy ra song song cùng một lúc ở quá khứ. – Diễn tá hành vi đang xảy ra ( ở quá khử ) thì có một hành vi khác xen vào. Dấu hiệu nhận ra : Các trạng từ thường gặp : – At + giờ + thời hạn trong quá khứ ( at 12 o’clock last night ) – At this time + thời hạn trong quá khứ ( at this time 2 years ago ) – When / while

6.THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
Công thức:

 • Khẳng định: S + had + Vpp + (O)
 • Phủ định: S + had + not + Vpp + (O)
 • Nghi vấn: Had + S + Vpp + (O)

Cách dùng:
-Diễn tả một hành động trong quá khứ xảy ra trước một hành động,thời điểm khác trong quá khứ.

 • We had lived in Hanoi before 2000.
 • When I got up this morning, my mother had already left.

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:
-Already/never/just
-By the time
– before/after/Cách dùng : – Diễn tả một hành vi trong quá khứ xảy ra trước một hành vi, thời gian khác trong quá khứ. Dấu hiệu phân biệt : Các trạng từ thường gặp : – Already / never / just-By the time – before / after /

7.THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
Công thức:

 • Khẳng định:S + will + V-inf + (0)
 • Phủ định: S + will + not + v-inf + (O)
 • Nghi vấn: Will + S + V-inf + (0)?

Cách dùng:
-Diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

 • John will come back next month.

-Dỉễn tả một lời hứa hoặc một quyết định nhất thòi.

 • I promise I’ll pick you up on time.
 • “It’s very hot here. – “I will open the window.”
Xem thêm  Phẫu thuật điều trị u lành tính ở thanh quản

-Dùng để diễn đạt sự dự đoán.

 • I think MU will win this match.

Dấu hiện nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:
-Someday ( một ngày nào đó)
-Next week / month / year/…
-Tomorrow
-Soon ( sớm, nhanh thôi)Cách dùng : – Diễn tả một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai. – Dỉễn tả một lời hứa hoặc một quyết định hành động nhất thòi. – Dùng để diễn đạt sự Dự kiến. Dấu hiện phân biệt : Các trạng từ thường gặp : – Someday ( một ngày nào đó ) – Next week / month / year / … – Tomorrow-Soon ( sớm, nhanh thôi )

8.THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN
Công thức:

 • Khẳng định:S + will + be + V-ỉng + (O)
 • Phủ định: S + will + not + be + V-ing + (O)
 • Nghi vấn: Will + S + be + V-ing + (O)?

Cách dùng:
-Diễn tả một hành động đang xảy ra vào một thòi điểm ở tương lai. ( có thể là một mốc thời gian cụ thể hoặc 1 khoảng thời gian)

 • Ana will be travelling to London at that time tomorrow.
 • I will be working all day tomorrow.

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:
At + giờ/at this time/at this moment + mốc thời gian tương lai
ví dụ:at this time tomorrow, at this moment next year…Cách dùng : – Diễn tả một hành vi đang xảy ra vào một thòi điểm ở tương lai. ( hoàn toàn có thể là một mốc thời hạn đơn cử hoặc 1 khoảng chừng thời hạn ) Dấu hiệu phân biệt : Các trạng từ thường gặp : At + giờ / at this time / at this moment + mốc thời hạn tương laiví dụ : at this time tomorrow, at this moment next year …

9.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH
Công thức:

 • Khẳng định:S+ will + have + VpII + (O)
 • Phủ định: S+ will + not + have + VpII + (O)
 • Nghi vấn: Will + S + have + VpII + (O) ?

Cách dùng:
-Diễn tả một hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm ờ tương lai.

 • I will have finished my homework by noon.
 • They will have built that house by July next year.

-Diễn tả một hành động sẽ hoàn tất trước một hành động khác trong tương lai.

 • When you come back, Ill have read that book.

Cách dùng : – Diễn tả một hành vi sẽ hoàn tất trước một thời gian ờ tương lai. – Diễn tả một hành vi sẽ hoàn tất trước một hành vi khác trong tương lai .

Dấu hiệu nhận biết:
Các trạng từ thường gặp:

-By + mốc thời gian ( by the time …/ by that time/by then ) : dịch là trước lúc/thời điểm…
-When/after/before/as soon as- By + mốc thời hạn ( by the time … / by that time / by then ) : dịch là trước lúc / thời gian … – When / after / before / as soon as

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button