Tin tổng hợp

vuông góc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đo lường quét spindle sẽ hiển thị các trục trục chính là vuông góc với mặt bàn

The spindle sweep measurement will show that the spindle axis is perpendicular to the table surface

QED

Chúng ta sẽ thêm các đường vuông góc mới vào đâu?

Where do we put these new perpendicular lines?

QED

Dòng l và q là vuông góc.

Lines I and q are perpendicular.

QED

Vì vậy, những dòng này là thực sự vuông góc.

So these lines are actually perpendicular.

QED

Và như chúng ta thấy dòng này là vuông góc, vì vậy này là một góc 90 độ.

And as we see this line is perpendicular, so this is a 90 degree angle.

QED

Đây là phía tây của ba stratovolcanoes lớn mà xu hướng vuông góc với chuỗi Andean.

It is the westernmost of three large stratovolcanoes that trend perpendicular to the Andean chain.

WikiMatrix

” Đột nhiên, một khối hùng mạnh nổi lên từ mặt nước, và bắn vuông góc vào không khí.

” Suddenly a mighty mass emerged from the water, and shot up perpendicularly into the air .

QED

Giữ xy-lanh vuông góc rồi đẩy ngập kim vào.

Hold the syringe at 90 degrees, and push the needle all the way in.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào bạn có thể xác định đường vuông góc.

Well I’ll tell you how you can identify perpendicular lines.

Xem thêm  mang thai tiếng Trung là gì?

QED

Tất cả bốn phần tử vuông góc với trục quay đã được mở rộng 45,5 mét (149 ft).

All four elements perpendicular to the spin axis were to have extended 45.5 m (149 ft).

WikiMatrix

Và chân đường vuông góc không nhất thiết phải nằm ở đáy.

The foot is not necessarily at the bottom.

WikiMatrix

Khi bị tấn công bằng hơi độc… vuông góc với chiều gió.

From below the gas attack run in a direction… perpendicular to the wind.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn bắt đầu bằng việc dạy các góc — góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

You start by teaching angles — an acute angle, a right angle, an obtuse angle, a straight angle.

ted2019

Những đường phố của quận Wazir Akbar Khan được đánh số và vuông góc với nhau như kẻ ô.

The streets of Wazir Akbar Khan were numbered and set at right angles to each other like a grid.

Literature

Để một hướng trở thành một chiều không gian, nó phải nằm vuông góc với các chiều không gian khác.

For our direction to be a dimension, it has to be at right angles to all other dimensions.

QED

Có một số núi thấp hơn, những dãy núi thứ hai có hướng gần như vuông góc với hướng núi Baekdudaegan.

There are several lower, secondary mountain ranges whose direction is almost perpendicular to that of Baekdudaegan.

WikiMatrix

Gọi ABC là một tam giác vuông, với góc vuông nằm tại đỉnh C, như ở hình bên.

Xem thêm  V/V Tiếng Anh Là Gì - V Trong Tiếng Anh Là Gì - Hội Buôn Chuyện

Let ABC represent a right triangle, with the right angle located at C, as shown on the figure.

WikiMatrix

Trong hình ở giữa, hai thành phần x và y vuông góc với nhau có cùng biên độ và lệch pha nhau 90°.

In the middle figure, the two orthogonal components have the same amplitudes and are 90° out of phase.

WikiMatrix

Tôi muốn các bạn đầu tiên khi nó xuất hiện trên màn hình thấy rằng hai cái lỗ vuông góc với nhau.

I want you first of all when it pops up on the screen to notice that the two holes are perpendicular to each other.

QED

Hiệu ứng này cũng được nhìn thấy rõ trong các quý đã gia công ở dạng cabochon vuông góc với trục c.

This effect is best seen in gemstones cut in cabochon form perpendicular to the c-axis.

WikiMatrix

Nói cách khác nó đang chuyển động trong một phương hướng vuông góc với phương hướng giữa quá khứ và tương lai.

In some sense it is moving in a perpendicular direction to the direction between past and future.

Literature

Ở vận tốc cao, các cạnh của khối lập phương mà vuông góc với hướng chuyển động trông như có dạng đường hypebol.

At high speeds, the sides of the cube that are perpendicular to the direction of motion appear hyperbolic in shape.

WikiMatrix

Quỹ đạo được phân loại là parabol và gần vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất, với độ nghiêng là 80 °.

Xem thêm  Gitchee Gitchee Goo

The orbit is classified as parabolic and is nearly perpendicular to Earth’s orbital plane, with an inclination of 80°.

WikiMatrix

Ông dùng một thước vuông góc (2) để định liệu công việc và một cái dọi (3) để canh các bề mặt theo chiều dọc.

He would use a square (2) to lay out his work and a plumb (3) to line up vertical surfaces.

jw2019

Tổng cộng sáu chùm tia, trong vị trí vuông góc, đảm bảo những nguyên tử đi từ nhiều hướng sẽ bị chặn lại.

A total of six beams, in a perpendicular arrangement, ensure that atoms traveling in all directions will be intercepted.

ted2019

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button